Jesteśmy na Facebooku

Infor­mu­je­my, że mamy swo­ją stronę na por­talu Face­book :). Będziemy tam umieszczać infor­ma­c­je o nowych wpisach oraz różne ciekawe rzeczy związane z użytecznoś­cią.

Zaprasza­my:  http://www.facebook.com/webusability

Ania

Projektowanie użytecznych serwisów dla dzieci

Pro­jek­towanie użytecznych ser­wisów dla dzieci

Z kom­put­era korzys­ta 70% dzieci w wieku 4–14 lat, z tego 20%
z Inter­ne­tu. Zad­ban­ie, aby strony skierowane do bard­zo młodych użytkown­ików były użyteczne i speł­ni­ały ich wyma­gania jest tak samo istotne jak przy­pad­ku stron dla dorosłych. Możli­we, że istot­niejsze. Pro­jek­towanie stron dla dzieci jest trud­niejszym zadaniem – jest to spowodowane fak­tem, że dzieci maja dużo mniejsze doświad­cze­nie związane z Inter­netem i dopiero uczą się, w jaki sposób dzi­ała to medi­um a ich mod­ele men­talne są w trak­cie roz­wo­ju. Pomi­mo przeświad­czenia więk­szoś­ci dorosłych, że dziecko jest mis­trzem tech­nologii i da sobie radę z każdym ele­mentem na stron­ie, tak wcale nie jest. Dzieci nie są tak cier­pli­we jak dorośli. Ser­wis zbyt skom­p­likowany, trud­ny w obsłudze
i niein­tu­icyjny sprawi, że mogą się szy­bko znudz­ić i zrezyg­nować
z korzys­ta­nia ze strony.

Więcej

Facebook nie lubi modeli mentalnych

Sce­nar­iusz: znalazłem infor­ma­cję, że w mar­cu odby­wa się  pew­na kon­fer­enc­ja HCI. Pomyślałem, że dam znać zna­jomemu — może będzie zain­tere­sowany, bo odby­wa się ona w jego kra­ju. Sko­pi­owałem więc link do strony tejże kon­fer­encji i wszedłem na Face­book.

Więcej

Zakupy w jednym kroku

Jakoś rok temu (jej, to już rok minął!?) pisałem o tym, jak zmuszanie do rejes­tracji negaty­wnie wpły­wa na kon­wer­sję. Rozwiązaniem prob­le­mu jest rejes­trac­ja opcjon­al­na — nie chcesz? Nie musisz.

Na blogu Get Elas­tic Jānis Lan­ka z firmy Elas­tic Path przed­staw­ił ciekawe studi­um przy­pad­ku, w którym pos­zli o 2 kro­ki dalej z opty­mal­iza­cją kon­wer­sji.

Więcej

10 dobrych wskazówek

Dim­it­ry Fadeyev skom­pi­lował listę 10 dobrych prak­tyk pro­jek­towa­nia popar­tych wynika­mi różnych badań, które zamieś­cił w artykule opub­likowanym w smashingmagazine.com. Warto się zapoz­nać.

Innowacyjna metoda interakcji

Zobacz­cie to wideo — co myśli­cie?

10/GUI Pomysł:C. Miller. Film z:Vimeo.

I nieformalne spotkanie Usability we Wrocławiu — wrażenia

Krzysztof opisał już swo­je wraże­nia ze spotka­nia na swoim blogu — także zapraszam do przeczy­ta­nia relacji.

Z mojej strony chci­ałem podz­iękować wszys­tkim za przy­by­cie i bard­zo ciekawe dyskus­je. Poruszanych było wiele prob­lemów i dobrze było posłuchać doświad­czeń innych.

Może dodam jeszcze, że nie roz­maw­ial­iśmy tylko o Usabil­i­ty — ale prze­cież to nat­u­ral­na część niefor­mal­nych dyskusji 🙂

Nie mogę się doczekać kole­jnego takiego spotka­nia. W między­cza­sie odbędzie się kole­j­na edy­c­ja UX Books we Wrocław­iu.

Do zobaczenia niebawem.

/KUBA:)

Odświeżone www.webusability.pl

Mam nadzieję, że Wam, drodzy Czytel­ni­cy blo­ga, podo­ba się nowa sza­ta graficz­na.
Jak zwyk­le, komen­tarze mile widziane.
Miłego week­endu!

/KUBA:)

Szybkie prototypowanie online — pidoco°

Już od tylko 30EUR na miesiąc 🙂 moż­na tworzyć szy­bko pro­to­typy www w narzędz­iu nazwanym pido­co°.

Więcej