Więcej technologii = więcej problemów

Prze­glą­da­jąc maga­zyn Con­su­mer Reports (numer z Maja 2010) natkną­łem się na krót­ki arty­kuł “This does not com­pu­te: More tech­no­lo­gy = more com­pla­ints”.

Oka­zu­je się, że kom­pu­te­ry przo­du­ją na liście naj­bar­dziej fru­stru­ją­cych urzą­dzeń i wyprze­dza­ją tele­fo­ny komór­ko­we, apa­ra­ty cyfro­we, GPS’y (te samo­cho­do­we) czy tele­wi­zo­ry LCD. 95% respon­den­tów, któ­rzy kupi­li kom­pu­ter w cią­gu ostat­nich 5 lat mie­li pro­blem z urzą­dze­niem. 80%
z tych osób nie mia­ło jed­nak pro­ble­mu w uru­cho­mie­niu i pod­łą­cze­niu kom­pu­te­ra do inter­ne­tu (pew­nie to był Apple 🙂 Wię­cej

Jesteśmy na Facebooku

Infor­mu­je­my, że mamy swo­ją stro­nę na por­ta­lu Face­bo­ok :). Będzie­my tam umiesz­czać infor­ma­cje o nowych wpi­sach oraz róż­ne cie­ka­we rze­czy zwią­za­ne z uży­tecz­no­ścią.

Zapra­sza­my:  http://www.facebook.com/webusability

Ania

Projektowanie użytecznych serwisów dla dzieci

Pro­jek­to­wa­nie uży­tecz­nych ser­wi­sów dla dzie­ci

Z kom­pu­te­ra korzy­sta 70% dzie­ci w wie­ku 4–14 lat, z tego 20%
z Inter­ne­tu. Zadba­nie, aby stro­ny skie­ro­wa­ne do bar­dzo mło­dych użyt­kow­ni­ków były uży­tecz­ne i speł­nia­ły ich wyma­ga­nia jest tak samo istot­ne jak przy­pad­ku stron dla doro­słych. Moż­li­we, że istot­niej­sze. Pro­jek­to­wa­nie stron dla dzie­ci jest trud­niej­szym zada­niem – jest to spo­wo­do­wa­ne fak­tem, że dzie­ci maja dużo mniej­sze doświad­cze­nie zwią­za­ne z Inter­ne­tem i dopie­ro uczą się, w jaki spo­sób dzia­ła to medium a ich mode­le men­tal­ne są w trak­cie roz­wo­ju. Pomi­mo prze­świad­cze­nia więk­szo­ści doro­słych, że dziec­ko jest mistrzem tech­no­lo­gii i da sobie radę z każ­dym ele­men­tem na stro­nie, tak wca­le nie jest. Dzie­ci nie są tak cier­pli­we jak doro­śli. Ser­wis zbyt skom­pli­ko­wa­ny, trud­ny w obsłu­dze
i nie­in­tu­icyj­ny spra­wi, że mogą się szyb­ko znu­dzić i zre­zy­gno­wać
z korzy­sta­nia ze stro­ny.

Wię­cej

Facebook nie lubi modeli mentalnych

Sce­na­riusz: zna­la­złem infor­ma­cję, że w mar­cu odby­wa się  pew­na kon­fe­ren­cja HCI. Pomy­śla­łem, że dam znać zna­jo­me­mu – może będzie zain­te­re­so­wa­ny, bo odby­wa się ona w jego kra­ju. Sko­pio­wa­łem więc link do stro­ny tej­że kon­fe­ren­cji i wsze­dłem na Face­bo­ok.

Wię­cej

Zakupy w jednym kroku

Jakoś rok temu (jej, to już rok minął!?) pisa­łem o tym, jak zmu­sza­nie do reje­stra­cji nega­tyw­nie wpły­wa na kon­wer­sję. Roz­wią­za­niem pro­ble­mu jest reje­stra­cja opcjo­nal­na – nie chcesz? Nie musisz.

Na blo­gu Get Ela­stic Jānis Lan­ka z fir­my Ela­stic Path przed­sta­wił cie­ka­we stu­dium przy­pad­ku, w któ­rym poszli o 2 kro­ki dalej z opty­ma­li­za­cją kon­wer­sji.

Wię­cej

10 dobrych wskazówek

Dimi­try Fadey­ev skom­pi­lo­wał listę 10 dobrych prak­tyk pro­jek­to­wa­nia popar­tych wyni­ka­mi róż­nych badań, któ­re zamie­ścił w arty­ku­le opu­bli­ko­wa­nym w smashingmagazine.com. War­to się zapo­znać.

I nieformalne spotkanie Usability we Wrocławiu – wrażenia

Krzysz­tof opi­sał już swo­je wra­że­nia ze spo­tka­nia na swo­im blo­gu – tak­że zapra­szam do prze­czy­ta­nia rela­cji.

Z mojej stro­ny chcia­łem podzię­ko­wać wszyst­kim za przy­by­cie i bar­dzo cie­ka­we dys­ku­sje. Poru­sza­nych było wie­le pro­ble­mów i dobrze było posłu­chać doświad­czeń innych.

Może dodam jesz­cze, że nie roz­ma­wia­li­śmy tyl­ko o Usa­bi­li­ty – ale prze­cież to natu­ral­na część nie­for­mal­nych dys­ku­sji 🙂

Nie mogę się docze­kać kolej­ne­go takie­go spo­tka­nia. W mię­dzy­cza­sie odbę­dzie się kolej­na edy­cja UX Books we Wro­cła­wiu.

Do zoba­cze­nia nie­ba­wem.

/KUBA:)

Odświeżone www.webusability.pl

Mam nadzie­ję, że Wam, dro­dzy Czy­tel­ni­cy blo­ga, podo­ba się nowa sza­ta gra­ficz­na.
Jak zwy­kle, komen­ta­rze mile widzia­ne.
Miłe­go week­en­du!

/KUBA:)