Rewolucja!

Cześć!

Zasta­na­wia­cie się dla­cze­go nie jeste­śmy aktyw­ni w Social Mediach oraz na blo­gu od pew­ne­go cza­su? Już spie­szy­my z odpo­wie­dzią!

Otóż mamy dla Was mnó­stwo wspa­nia­łych wia­do­mo­ści! Od pew­ne­go cza­su inten­syw­nie pra­cu­je­my nad nową stra­te­gią roz­wo­ju fir­my. Chce­my, aby nasze pro­duk­ty wysa­dzi­ły w kosmos bran­żę UX. Będą jesz­cze lep­sze, jesz­cze bar­dziej dopa­so­wa­ne do Waszych potrzeb i przede wszyst­kim — jedy­ne i nie­po­wta­rzal­ne!

Rewolucja! Już niebawem więcej informacji.

 

Nie może­my zdra­dzić zbyt dużo (bo nie będzie zasko­cze­nia!), ale może­my uchy­lić rąb­ka jed­nej z tajem­nic. Pla­nu­je­my w cią­gu naj­bliż­szych kil­ku mie­się­cy wystar­to­wać z kolej­nym, rewo­lu­cyj­nym eta­pem szko­leń, któ­ry zakrę­ci Waszym świa­to­po­glą­dem. Nie­ba­wem wró­ci­my do Was z nową ener­gią i mnó­stwem nie­prze­cięt­nych zmian!

Śledź­cie nasze pro­fi­le na Face­bo­oku oraz Lin­ke­din i spo­dzie­waj­cie się drob­nych cza­so-umi­la­czy i nie­spo­dzia­nek! A dla wytrwa­łych, któ­rzy dobrnę­li do koń­ca postu, pierw­sza z nich — RABAT 10% na szko­le­nia UX w sie­dzi­bie naszej fir­my. Wystar­czy, że wyśle­cie do nas hasło „WEBUSABILITY” w pry­wat­nej wia­do­mo­ści na face­bo­oko­wym pro­fi­lu.

Do napi­sa­nia!
Zespół Webusability.pl

0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *