Projektowanie wiadomości e-mail dla użytkowników mobilnych

Codzi­enne uży­cie urządzeń mobil­nych wzras­ta nieprz­er­wanie. Oznacza to, że musimy dos­tosować nasze pro­duk­ty w taki sposób, aby nie stanow­iły bari­ery dla korzys­ta­nia z nich przez naszych użytkown­ików.

Dla wielu z nas codzi­en­ną poran­ną rutyną stało się sprawdzanie pocz­ty e-mail zan­im jeszcze usiądziemy do kom­put­era w pra­cy lub w domu. Sprawdza­my e-maile jedząc śni­adanie, sto­jąc w ulicznym korku, a nawet jeszcze leżąc w łóżku. Nieste­ty jeszcze dość częs­to zdarza nam się trafić na e-maile, których w żaden sposób (a już na pewno nie w sposób prosty) nie moż­na odczy­tać i wykon­ać na nich pożą­danych akcji.

Jeśli więc chce­my z odpowied­nim skutkiem dotrzeć do naszych mobil­nych klien­tów, sub­skry­ben­tów oraz użytkown­ików, powin­niśmy zad­bać o to, aby nasze wiado­moś­ci wyświ­et­lały się praw­idłowo.
Więcej

Stosować testy A/B czy testy wielowymiarowe? Na które się zdecydować?

Jed­nym z głównych celów mar­ketingow­ców, badaczy, pro­jek­tan­tów oraz właś­ci­cieli stron inter­ne­towych jest „przeko­nanie” swoich użytkown­ików do wyko­na­nia określonej akcji na stron­ie.

W celu zapro­jek­towa­nia strony, która będzie sprzy­jała wykony­wa­niu pożą­danych akcji, niezbędne jest wprowadze­nie pro­ce­su opty­mal­iza­cji. Pozwala on wyłonić najbardziej efek­ty­wną wer­sję.

Aby tego dokon­ać, z pomocą przy­chodzą nam dwa rodza­je testów:

  • Testy A/B,
  • Testy wielowymi­arowe.

Na początek wyjaśnie­nie czym różnią się oby­d­wa rodza­je testów.
Więcej

Głosowe interfejsy użytkownika

Zmiana paradygmatu

Dla wszys­t­kich fanów sci­ence-fic­tion kon­cept głosowego inter­fe­j­su użytkown­i­ka (VUI- voice user inter­face) jest znany od dziesię­ci­ole­ci. Każdy, kto wiele lat temu oglą­dał Star Trek lub 2001: Odyse­ja Kos­micz­na spodziewał się pewnie, że około roku 2000 wszyscy będziemy kon­trolować kom­put­ery za pomocą gło­su. Zresztą nie tylko autorzy sci-fi dostrze­gali potenc­jał tego typu inter­fe­jsów. W 1986 roku Nielsen zapy­tał 57 spec­jal­istów z branży IT jaka ich zdaniem będzie najwięk­sza zmi­ana w inter­fe­jsach użytkown­i­ka do roku 2000. Więcej

Biblioteka ikon do Axure

Jeżeli korzysta­cie z Axure to mamy dla Was niespodziankę — bib­liotekę 40 stan­dar­d­owych ikon zapro­jek­towanych przez grafików Jan­media Inter­ac­tive. Mamy nadzieję, że się Wam przy­dadzą przy tworze­niu kole­jnych pro­to­typów! 🙂

Link do pobra­nia bib­liote­ki: ikony-webus­abil­i­ty

Raport użyteczności mobilnych aplikacji bankowych

Dzisi­aj rozpoczęła się w Warsza­w­ie kon­fer­enc­ja  Gen­er­a­tion Mobile 2012. Wys­tąpiła na niej między inny­mi Moni­ka Mikows­ka — Dyrek­tor ds. Roz­wo­ju Biz­ne­su w Jan­media Inter­ac­tive. Pod­czas swo­jego wys­tąpi­enia zaprezen­towała wyni­ki najnowszego rapor­tu doty­czącego użytecznoś­ci aplikacji bankowych przy­go­towanego przez Monikę oraz zespół Webus­abil­i­ty w składzie: Anna Liszews­ka oraz Jakub Miel­czarek. Wszys­t­kich którzy uczest­niczyli w kon­fer­encji oraz tych którzy być na niej nie mogli, zachę­camy do zapoz­na­nia się z raportem.

Treść rapor­tu do pobra­nia:

Raport użytecznoś­ci mobil­nych aplikacji bankowych” (.PDF) 12.3MB

Prosta krzywa uczenia się

Ucz się ucz…

Pod­czas pro­jek­towa­nia sys­temów i aplikacji należy pamię­tać o czyn­nikach, które wpły­wa­ją na pro­ces ich nau­ki – szy­bkość i efek­ty­wność nau­ki sys­te­mu przez użytkown­ików koń­cowych jest kluc­zowa z punk­tu widzenia biz­ne­sowego. Celem jest przyspiesze­nie tego pro­ce­su i dojś­cie do eta­pu, w którym sys­tem lub aplikac­ja są obsługi­wane niemal automaty­cznie. Taka automatyza­c­ja w kon­tekś­cie pro­cesów myślowych oznacza między inny­mi zmin­i­mal­i­zowanie iloś­ci pamię­ci krótkotr­wałej wyko­rzysty­wanej pod­czas korzys­ta­nia z sys­te­mu oraz umożli­wie­nie tzw.  mul­ti­task­ingu (oznacza­jącego, że równole­gle do obsłu­gi sys­te­mu mogą być wykony­wane przez użytkown­i­ka inne czyn­noś­ci). Wielozadan­iowość jest szczegól­nie istot­na właśnie w aplikac­jach biz­ne­sowych, gdzie użytkown­i­cy muszą wykony­wać w tym samym cza­sie szereg nieza­leżnych zadań np. pra­cown­i­cy call cen­ter poszuku­ją infor­ma­cji w swoim sys­temie jed­nocześnie roz­maw­ia­jąc z klien­tem przez tele­fon. Zadaniem pro­jek­tan­ta jest stworze­nie takiego sys­te­mu, którego nau­ka obsłu­gi została­by skró­cona do niezbęd­nego min­i­mum, co przekła­da się wymiernie na kosz­ty (pomył­ki, czas treningu, itp.). Więcej

World Usability Day 2011

W tym roku ponown­ie orga­nizu­je­my World Usabil­i­ty Day. Tem­atem prze­wod­nim wydarzenia jest edukac­ja i pro­jek­towanie dla zmi­any społecznej.

World Usabil­i­ty Day odbędzie się 17 listopa­da we Wrocław­iu. Wszys­tkie szczegółowe infor­ma­c­je zna­j­du­ją się na stron­ie inter­ne­towej kon­fer­encji pod adresem: www.wud2011.pl

Tem­atem tegorocznej imprezy jest  pro­jek­towanie dla zmi­an społecznych oraz edukac­ja społeczeńst­wa związana z roz­wo­jem tech­nologii.

Społeczeńst­wo się zmienia, mamy dużo więk­szą siłę odd­zi­ały­wa­nia na bliższe i dal­sze otocze­nie niż kil­ka-kilka­naś­cie lat temu. Na przykład, każ­da decyz­ja poli­ty­cz­na może wiązać się z sil­ną reakcją społeczeńst­wa, z którą poli­ty­cy muszą się liczyć. Coraz bardziej pop­u­larne sta­je się dzi­en­nikarst­wo społeczne – nie jesteśmy już odbior­ca­mi treś­ci, a coraz częś­ciej jej kreatora­mi.

Więcej

Android — wzorce projektowe a user experience

Android jest już od dłuższego cza­su dojrza­łą plat­for­mą a udzi­ał w rynku urządzeń z tym sys­te­mem wynosi obec­nie w USA 38%, w Polsce około 17% . Wer­s­ja Androi­da 1.0 pojaw­iła się w 2008 (pier­wszym urządze­niem wyposażonym w ten sys­tem oper­a­cyjny był HTC Dream sprzedawany w więk­szoś­ci kra­jów Europy od początku 2009) i od tamtego cza­su była sukcesy­wnie rozwi­jana. Mimo tego, brakowało przez dłuższy czas ofic­jal­nych wyty­cznych doty­czą­cych pro­jek­towa­nia inter­fe­jsów na tą plat­for­mę, podob­nych do tych jakie zapew­nia Apple w swoich iOS Human Inter­face Guide­lines. Więcej

Google +

Już 10 mil­ionów użytkown­ików prze­si­adło się na nowy ser­wis plus.google.com i licz­ba ta cią­gle rośnie. Oczy­wiś­cie przy 750 mil­ionach użytkown­ików Face­booka jest to kro­pla w morzu mil­ionów, jed­nak musimy pamię­tać  jak krótko G+ jest dostęp­ny.

Oczy­wiś­cie, Google nie było­by sobą, gdy­by nie sko­rzys­tało z włas­nych doświad­czeń. Aby uchronić się przed możli­wy­mi prob­le­ma­mi związany­mi z prze­ciąże­niem ser­wisu (pamięta­cie co dzi­ało się z ser­w­era­mi Naszej Klasy?) i pod­grzać atmos­ferę, udostęp­niono G+ jedynie tym, którzy otrzy­mali zaproszenia. Funkc­ja zaproszeń na początku lip­ca była zablokowana, jed­nak co chwilę na jakimś blogu eksper­ckim pojaw­iał się „prze­ciek” i pod­powiedź jak „pokon­ać sys­tem” i zaprosić użytkown­ików.

Możli­wość hakowa­nia mogła być przy­pad­kowa albo nie ;-), niem­niej jed­nak, zaproszenia rozch­wyty­wano i każdy dum­ny posi­adacz kon­ta Google + chęt­nie przekazy­wał je dalej, cho­ci­aż­by po to, by pochwal­ić się taką możli­woś­cią. Co ciekawe, byli też chęt­ni do tego, by kupić zaprosze­nie Google np. na eBayu. We wczes­nej fazie dzi­ała­nia G+ koszt zaproszenia się­gał nawet 100 $.

Więcej

Co z tym HTML5?

Coraz częś­ciej Klien­ci w zapy­ta­ni­ach ofer­towych wskazu­ją na HTML5 jako na pożą­dany ele­ment specy­fikacji w ich pro­jek­cie. Nic dzi­wnego – HTML5 jest coraz bardziej pop­u­larny i coraz więcej ser­wisów i aplikacji inter­ne­towych wyko­rzys­tu­je jego możli­woś­ci. Póki co jed­nak o zmi­an­ie sił na rynku jeszcze mówić nie moż­na – wciąż bardziej pop­u­lar­na jest np. tech­nolo­gia Adobe® Flash®.

Nie ule­ga jed­nak wąt­pli­woś­ci, że z biegiem cza­su nowa specy­fikac­ja tego języ­ka będzie wyp­ier­ać wer­sję 4.01 i może w jakiejś częś­ci zastąpić to, co było do tej pory imple­men­towane w JavaScript lub Adobe® Flash®. I jest bard­zo praw­dopodob­ne, że HTML5 zdomin­u­je rynek już niebawem… w każdym razie wcześniej niż przed 2022 (bardziej optymisty­cz­na data w tym artykule). Dobrze, ponieważ tech­nolo­gia ta niesie ze sobą nowe ele­men­ty, które ter­az wyda­ją się niezbędne a których konieczność uży­cia trud­no było przewidzieć w drugiej połowie lat 90-tych, kiedy defin­iowano specy­fikację 4.01. Więcej