Rewolucja! Już niebawem więcej informacji.

Rewolucja!

Cześć!

Zasta­na­wia­cie się dla­cze­go nie jeste­śmy aktyw­ni w Social Mediach oraz na blo­gu od pew­ne­go cza­su? Już spie­szy­my z odpo­wie­dzią!

Otóż mamy dla Was mnó­stwo wspa­nia­łych wia­do­mo­ści! Od pew­ne­go cza­su inten­syw­nie pra­cu­je­my nad nową stra­te­gią roz­wo­ju fir­my. Chce­my, aby nasze pro­duk­ty wysa­dzi­ły w kosmos bran­żę UX. Będą jesz­cze lep­sze, jesz­cze bar­dziej dopa­so­wa­ne do Waszych potrzeb i przede wszyst­kim — jedy­ne i nie­po­wta­rzal­ne!

Wię­cej