Stosować testy A/B czy testy wielowymiarowe? Na które się zdecydować?

Jed­nym z głów­nych celów mar­ke­tin­gow­ców, bada­czy, pro­jek­tan­tów oraz wła­ści­cie­li stron inter­ne­to­wych jest „prze­ko­na­nie” swo­ich użyt­kow­ni­ków do wyko­na­nia okre­ślo­nej akcji na stro­nie.

W celu zapro­jek­to­wa­nia stro­ny, któ­ra będzie sprzy­ja­ła wyko­ny­wa­niu pożą­da­nych akcji, nie­zbęd­ne jest wpro­wa­dze­nie pro­ce­su opty­ma­li­za­cji. Pozwa­la on wyło­nić naj­bar­dziej efek­tyw­ną wer­sję.

Aby tego doko­nać, z pomo­cą przy­cho­dzą nam dwa rodza­je testów:

  • Testy A/B,
  • Testy wie­lo­wy­mia­ro­we.

Na począ­tek wyja­śnie­nie czym róż­nią się oby­dwa rodza­je testów.
Wię­cej

Głosowe interfejsy użytkownika

Zmiana paradygmatu

Dla wszyst­kich fanów scien­ce-fic­tion kon­cept gło­so­we­go inter­fej­su użyt­kow­ni­ka (VUI- voice user inter­fa­ce) jest zna­ny od dzie­się­cio­le­ci. Każ­dy, kto wie­le lat temu oglą­dał Star Trek lub 2001: Ody­se­ja Kosmicz­na spo­dzie­wał się pew­nie, że oko­ło roku 2000 wszy­scy będzie­my kon­tro­lo­wać kom­pu­te­ry za pomo­cą gło­su. Zresz­tą nie tyl­ko auto­rzy sci-fi dostrze­ga­li poten­cjał tego typu inter­fej­sów. W 1986 roku Nie­lsen zapy­tał 57 spe­cja­li­stów z bran­ży IT jaka ich zda­niem będzie naj­więk­sza zmia­na w inter­fej­sach użyt­kow­ni­ka do roku 2000. Wię­cej

Biblioteka ikon do Axure

Jeże­li korzy­sta­cie z Axu­re to mamy dla Was nie­spo­dzian­kę – biblio­te­kę 40 stan­dar­do­wych ikon zapro­jek­to­wa­nych przez gra­fi­ków Jan­me­dia Inte­rac­ti­ve. Mamy nadzie­ję, że się Wam przy­da­dzą przy two­rze­niu kolej­nych pro­to­ty­pów! 🙂

Link do pobra­nia biblio­te­ki: iko­ny-webu­sa­bi­li­ty

Raport użyteczności mobilnych aplikacji bankowych

Dzi­siaj roz­po­czę­ła się w War­sza­wie kon­fe­ren­cja  Gene­ra­tion Mobi­le 2012. Wystą­pi­ła na niej mię­dzy inny­mi Moni­ka Mikow­ska – Dyrek­tor ds. Roz­wo­ju Biz­ne­su w Jan­me­dia Inte­rac­ti­ve. Pod­czas swo­je­go wystą­pie­nia zapre­zen­to­wa­ła wyni­ki naj­now­sze­go rapor­tu doty­czą­ce­go uży­tecz­no­ści apli­ka­cji ban­ko­wych przy­go­to­wa­ne­go przez Moni­kę oraz zespół Webu­sa­bi­li­ty w skła­dzie: Anna Liszew­ska oraz Jakub Miel­cza­rek. Wszyst­kich któ­rzy uczest­ni­czy­li w kon­fe­ren­cji oraz tych któ­rzy być na niej nie mogli, zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z rapor­tem.

Treść rapor­tu do pobra­nia:

“Raport uży­tecz­no­ści mobil­nych apli­ka­cji ban­ko­wych” (.PDF) 12.3MB

Prosta krzywa uczenia się

Ucz się ucz…

Pod­czas pro­jek­to­wa­nia sys­te­mów i apli­ka­cji nale­ży pamię­tać o czyn­ni­kach, któ­re wpły­wa­ją na pro­ces ich nauki – szyb­kość i efek­tyw­ność nauki sys­te­mu przez użyt­kow­ni­ków koń­co­wych jest klu­czo­wa z punk­tu widze­nia biz­ne­so­we­go. Celem jest przy­spie­sze­nie tego pro­ce­su i doj­ście do eta­pu, w któ­rym sys­tem lub apli­ka­cja są obsłu­gi­wa­ne nie­mal auto­ma­tycz­nie. Taka auto­ma­ty­za­cja w kon­tek­ście pro­ce­sów myślo­wych ozna­cza mię­dzy inny­mi zmi­ni­ma­li­zo­wa­nie ilo­ści pamię­ci krót­ko­trwa­łej wyko­rzy­sty­wa­nej pod­czas korzy­sta­nia z sys­te­mu oraz umoż­li­wie­nie tzw.  mul­ti­ta­skin­gu (ozna­cza­ją­ce­go, że rów­no­le­gle do obsłu­gi sys­te­mu mogą być wyko­ny­wa­ne przez użyt­kow­ni­ka inne czyn­no­ści). Wie­lo­za­da­nio­wość jest szcze­gól­nie istot­na wła­śnie w apli­ka­cjach biz­ne­so­wych, gdzie użyt­kow­ni­cy muszą wyko­ny­wać w tym samym cza­sie sze­reg nie­za­leż­nych zadań np. pra­cow­ni­cy call cen­ter poszu­ku­ją infor­ma­cji w swo­im sys­te­mie jed­no­cze­śnie roz­ma­wia­jąc z klien­tem przez tele­fon. Zada­niem pro­jek­tan­ta jest stwo­rze­nie takie­go sys­te­mu, któ­re­go nauka obsłu­gi zosta­ła­by skró­co­na do nie­zbęd­ne­go mini­mum, co prze­kła­da się wymier­nie na kosz­ty (pomył­ki, czas tre­nin­gu, itp.). Wię­cej

World Usability Day 2011

W tym roku ponow­nie orga­ni­zu­je­my World Usa­bi­li­ty Day. Tema­tem prze­wod­nim wyda­rze­nia jest edu­ka­cja i pro­jek­to­wa­nie dla zmia­ny spo­łecz­nej.

World Usa­bi­li­ty Day odbę­dzie się 17 listo­pa­da we Wro­cła­wiu. Wszyst­kie szcze­gó­ło­we infor­ma­cje znaj­du­ją się na stro­nie inter­ne­to­wej kon­fe­ren­cji pod adre­sem: www.wud2011.pl

Tema­tem tego­rocz­nej impre­zy jest  pro­jek­to­wa­nie dla zmian spo­łecz­nych oraz edu­ka­cja spo­łe­czeń­stwa zwią­za­na z roz­wo­jem tech­no­lo­gii.

Spo­łe­czeń­stwo się zmie­nia, mamy dużo więk­szą siłę oddzia­ły­wa­nia na bliż­sze i dal­sze oto­cze­nie niż kil­ka-kil­ka­na­ście lat temu. Na przy­kład, każ­da decy­zja poli­tycz­na może wią­zać się z sil­ną reak­cją spo­łe­czeń­stwa, z któ­rą poli­ty­cy muszą się liczyć. Coraz bar­dziej popu­lar­ne sta­je się dzien­ni­kar­stwo spo­łecz­ne – nie jeste­śmy już odbior­ca­mi tre­ści, a coraz czę­ściej jej kre­ato­ra­mi.

Wię­cej

Android – wzorce projektowe a user experience

Andro­id jest już od dłuż­sze­go cza­su doj­rza­łą plat­for­mą a udział w ryn­ku urzą­dzeń z tym sys­te­mem wyno­si obec­nie w USA 38%, w Pol­sce oko­ło 17% . Wer­sja Andro­ida 1.0 poja­wi­ła się w 2008 (pierw­szym urzą­dze­niem wypo­sa­żo­nym w ten sys­tem ope­ra­cyj­ny był HTC Dre­am sprze­da­wa­ny w więk­szo­ści kra­jów Euro­py od począt­ku 2009) i od tam­te­go cza­su była suk­ce­syw­nie roz­wi­ja­na. Mimo tego, bra­ko­wa­ło przez dłuż­szy czas ofi­cjal­nych wytycz­nych doty­czą­cych pro­jek­to­wa­nia inter­fej­sów na tą plat­for­mę, podob­nych do tych jakie zapew­nia Apple w swo­ich iOS Human Inter­fa­ce Guide­li­nes. Wię­cej

Google+

Już 10 milio­nów użyt­kow­ni­ków prze­sia­dło się na nowy ser­wis plus.google.com i licz­ba ta cią­gle rośnie. Oczy­wi­ście przy 750 milio­nach użyt­kow­ni­ków Face­bo­oka jest to kro­pla w morzu milio­nów, jed­nak musi­my pamię­tać  jak krót­ko G+ jest dostęp­ny.

Oczy­wi­ście, Google nie było­by sobą, gdy­by nie sko­rzy­sta­ło z wła­snych doświad­czeń. Aby uchro­nić się przed moż­li­wy­mi pro­ble­ma­mi zwią­za­ny­mi z prze­cią­że­niem ser­wi­su (pamię­ta­cie co dzia­ło się z ser­we­ra­mi Naszej Kla­sy?) i pod­grzać atmos­fe­rę, udo­stęp­nio­no G+ jedy­nie tym, któ­rzy otrzy­ma­li zapro­sze­nia. Funk­cja zapro­szeń na począt­ku lip­ca była zablo­ko­wa­na, jed­nak co chwi­lę na jakimś blo­gu eks­perc­kim poja­wiał się „prze­ciek” i pod­po­wiedź jak „poko­nać sys­tem” i zapro­sić użyt­kow­ni­ków.

Moż­li­wość hako­wa­nia mogła być przy­pad­ko­wa albo nie ;-), nie­mniej jed­nak, zapro­sze­nia roz­chwy­ty­wa­no i każ­dy dum­ny posia­dacz kon­ta Google + chęt­nie prze­ka­zy­wał je dalej, cho­ciaż­by po to, by pochwa­lić się taką moż­li­wo­ścią. Co cie­ka­we, byli też chęt­ni do tego, by kupić zapro­sze­nie Google np. na eBayu. We wcze­snej fazie dzia­ła­nia G+ koszt zapro­sze­nia się­gał nawet 100 $.

Wię­cej

Co z tym HTML5?

Coraz czę­ściej Klien­ci w zapy­ta­niach ofer­to­wych wska­zu­ją na HTML5 jako na pożą­da­ny ele­ment spe­cy­fi­ka­cji w ich pro­jek­cie. Nic dziw­ne­go – HTML5 jest coraz bar­dziej popu­lar­ny i coraz wię­cej ser­wi­sów i apli­ka­cji inter­ne­to­wych wyko­rzy­stu­je jego moż­li­wo­ści. Póki co jed­nak o zmia­nie sił na ryn­ku jesz­cze mówić nie moż­na – wciąż bar­dziej popu­lar­na jest np. tech­no­lo­gia Ado­be® Flash®.

Nie ule­ga jed­nak wąt­pli­wo­ści, że z bie­giem cza­su nowa spe­cy­fi­ka­cja tego języ­ka będzie wypie­rać wer­sję 4.01 i może w jakiejś czę­ści zastą­pić to, co było do tej pory imple­men­to­wa­ne w Java­Script lub Ado­be® Flash®. I jest bar­dzo praw­do­po­dob­ne, że HTML5 zdo­mi­nu­je rynek już nie­ba­wem… w każ­dym razie wcze­śniej niż przed 2022 (bar­dziej opty­mi­stycz­na data w tym arty­ku­le). Dobrze, ponie­waż tech­no­lo­gia ta nie­sie ze sobą nowe ele­men­ty, któ­re teraz wyda­ją się nie­zbęd­ne a któ­rych koniecz­ność uży­cia trud­no było prze­wi­dzieć w dru­giej poło­wie lat 90-tych, kie­dy defi­nio­wa­no spe­cy­fi­ka­cję 4.01. Wię­cej

Projektowanie dla osób starszych

Przez pół wie­ku więk­szość pro­jek­tan­tów nowych tech­no­lo­gii sku­pia­ła się na mło­dych użyt­kow­ni­kach, pro­jek­tu­jąc tak, by zaspo­ko­ić ich potrze­by, pre­fe­ren­cje i marze­nia. Jed­nak ci pierw­si kon­su­men­ci wcho­dzą obec­nie w star­szy wiek i nie powin­no się pomi­jać ich potrzeb.

W Inter­ne­cie znaj­du­je się bar­dzo dużo porad­ni­ków opi­su­ją­cych, w jaki spo­sób pro­jek­to­wać dla senio­rów – jed­nak część zale­ceń to typo­we pora­dy, mówią­ce raczej o ogól­nych roz­wią­za­niach pro­jek­to­wych, przy­dat­nych dla każ­de­go. Bra­ku­je kon­kret­nych infor­ma­cji, jak powin­no się pro­jek­to­wać wła­śnie dla osób star­szych.

Wię­cej