Janmedia patronem medialnym konferencji #poWUD

Miło nam poin­for­mo­wać, że zosta­li­śmy patro­nem medial­nym kon­fe­ren­cji #poWUD, któ­ra odbę­dzie się 17 listo­pa­da 2018 r. w Pozna­niu!
Wię­cej

World Usability Day 2011

W tym roku ponow­nie orga­ni­zu­je­my World Usa­bi­li­ty Day. Tema­tem prze­wod­nim wyda­rze­nia jest edu­ka­cja i pro­jek­to­wa­nie dla zmia­ny spo­łecz­nej.

World Usa­bi­li­ty Day odbę­dzie się 17 listo­pa­da we Wro­cła­wiu. Wszyst­kie szcze­gó­ło­we infor­ma­cje znaj­du­ją się na stro­nie inter­ne­to­wej kon­fe­ren­cji pod adre­sem: www.wud2011.pl

Tema­tem tego­rocz­nej impre­zy jest  pro­jek­to­wa­nie dla zmian spo­łecz­nych oraz edu­ka­cja spo­łe­czeń­stwa zwią­za­na z roz­wo­jem tech­no­lo­gii.

Spo­łe­czeń­stwo się zmie­nia, mamy dużo więk­szą siłę oddzia­ły­wa­nia na bliż­sze i dal­sze oto­cze­nie niż kil­ka-kil­ka­na­ście lat temu. Na przy­kład, każ­da decy­zja poli­tycz­na może wią­zać się z sil­ną reak­cją spo­łe­czeń­stwa, z któ­rą poli­ty­cy muszą się liczyć. Coraz bar­dziej popu­lar­ne sta­je się dzien­ni­kar­stwo spo­łecz­ne – nie jeste­śmy już odbior­ca­mi tre­ści, a coraz czę­ściej jej kre­ato­ra­mi.

Wię­cej

World Usability Day 2010

Już 4 listo­pa­da we Wro­cła­wiu odbę­dzie się kon­fe­ren­cja WUD 2010 z oka­zji World Usa­bi­li­ty Day. Impre­za ta orga­ni­zo­wa­na jest w Pol­sce przez Jan­me­dia Inte­rac­ti­ve od 2007 roku a jej głów­ną ideą jest pro­mo­wa­nie pro­jek­to­wa­nia roz­wią­zań uży­tecz­nych, przy­ja­znych i zorien­to­wa­nych na użyt­kow­ni­ka.

Tego­rocz­na edy­cja World Usa­bi­li­ty Day odbę­dzie się w pierw­szym tygo­dniu listo­pa­da we Wro­cła­wiu (Quali­ty Hotel Sys­tem Wro­cław, al. M. Kro­me­ra 16) Wię­cej

Konferencja e-nnovation

W następ­nym tygo­dniu, w dniach 23–24 wrze­śnia w Pozna­niu odbę­dzie się kon­fe­ren­cja poświę­co­na naj­now­szym tren­dom w bran­ży e-com­mer­ce. Zapro­sze­ni zosta­li przed­się­bior­cy, przed­sta­wi­cie­le ser­wi­sów inter­ne­to­wych oraz firm inwe­stu­ją­cych w nowo­cze­sne tech­no­lo­gie.  Wśród pre­le­gen­tów znaj­dą się m.in.

  • Mike But­cher redak­tor Tech­Crunch Eur­po­pe – jed­ne­go z naj­bar­dziej cenio­nych blo­gów doty­czą­cych nowych tech­no­lo­gii Wię­cej

I nieformalne spotkanie Usability we Wrocławiu – wrażenia

Krzysz­tof opi­sał już swo­je wra­że­nia ze spo­tka­nia na swo­im blo­gu – tak­że zapra­szam do prze­czy­ta­nia rela­cji.

Z mojej stro­ny chcia­łem podzię­ko­wać wszyst­kim za przy­by­cie i bar­dzo cie­ka­we dys­ku­sje. Poru­sza­nych było wie­le pro­ble­mów i dobrze było posłu­chać doświad­czeń innych.

Może dodam jesz­cze, że nie roz­ma­wia­li­śmy tyl­ko o Usa­bi­li­ty – ale prze­cież to natu­ral­na część nie­for­mal­nych dys­ku­sji 🙂

Nie mogę się docze­kać kolej­ne­go takie­go spo­tka­nia. W mię­dzy­cza­sie odbę­dzie się kolej­na edy­cja UX Books we Wro­cła­wiu.

Do zoba­cze­nia nie­ba­wem.

/KUBA:)

Konferencja „Interfejs Użytkownika – Kansei w praktyce”

7 czerw­ca 2008 (sobo­ta) odbę­dzie się kon­fe­ren­cja „Inter­fejs Użyt­kow­ni­ka – Kan­sei w prak­ty­ce”, już po raz trze­ci.

Wię­cej

Prezentacja na Internet 2k7

Już po pierw­szym dniu kon­fe­ren­cji Inter­net 2k7 moż­na powie­dzieć, że jest to bar­dzo uda­na impre­za. Kil­ka cie­ka­wych pre­zen­ta­cji i bar­dzo dużo roz­mów – super!

Mia­łem przy­jem­ność popro­wa­dzić pre­zen­ta­cję doty­czą­cą.. oczy­wi­ście usa­bi­li­ty. W pre­zen­ta­cji opo­wia­da­łem o tym, że:

Wię­cej

Materiały z Grill IT 4

Na zapo­wia­da­ny tydzień temu Grill IT 4 przy­by­ły tłu­my. Poziom dys­ku­sji był jak zwy­kle bar­dzo wyso­ki, poja­wi­ło się wie­le cie­ka­wych tema­tów.

Agregacja treści, czyli biorą to co chcą – prezentacja

Mia­łem przy­jem­ność wystą­pić na Semi­na­rium “Nowe Media? Nowe media rela­tions?”
Tytuł mojej pre­zen­ta­cji, dostęp­nej poni­żej, brzmiał Agre­ga­cja tre­ści, czy­li bio­rę to co chcę.

Wię­cej