Audyt ekspercki UX — dlaczego zwykle nie wystarczy?

Czym jest audyt ekspercki UX?

Audyt eksper­c­ki UX czyli audyt użytecznoś­ci to częs­to stosowana meto­da anal­izy inter­fe­j­su mają­ca na celu wykrycie błędów i zapro­ponowanie metod ich rozwiązań. Pozornie meto­da ta jest dużo bardziej opła­cal­na niż testy z użytkown­ika­mi, a równocześnie zapew­nia dobre rezul­taty. Pozornie.

Przeprowadza­jąc audyt, ekspert wyko­rzys­tu­je swo­je doświad­cze­nie, wiedzę z zakre­su zasad użytecznoś­ci oraz odpowied­nio dobraną metodę, aby wykryć błędy użytecznoś­ci w inter­fe­jsie. Audyt moż­na przeprowadzać na różne sposo­by: Więcej

Cała prawda o badaniach z użytkownikami

Opinia 5 osób nic nam nie da”

Spec­jal­iś­ci od użytecznoś­ci przekonu­ją, że testy z użytkown­ika­mi są pod­stawą w tworze­niu przy­jaznych użytkown­ikom stron i aplikacji. Takie testy nie muszą być bard­zo kosz­towne i czasochłonne – nawet kil­ka osób wystar­czy, żeby uzyskać zad­owala­jące wyni­ki. Sko­ro jed­nak wystar­czy zapy­tać parę osób o opinię, prze­cież moż­na pod­py­tać zna­jomych lub wysłać anki­ety. Po co tracić czas i pieniądze na bada­nia? Więcej

Testy z użytkownikami — case study “Wesele z klasą”

W kwiet­niu nasz ze­spół UX miał przy­jem­ność zor­ga­ni­zo­wać i prze­pro­wa­dzić te­sty z użyt­kow­ni­kami in­te­rak­tyw­ne­go plan­ne­ra ślub­ne­go znaj­du­ją­ce­go się w ser­wi­sie We­se­le z kla­są. Ce­lem prze­pro­wa­dzo­nych te­stów by­ło zlo­ka­li­zo­wa­nie błę­dów uży­tecz­no­ści obec­nych w ser­wi­sie, któ­re utrud­nia­ją osią­gnię­cie po­żą­da­nych przez użyt­kow­ni­ka ce­lów oraz ze­bra­nie cen­nych spo­strze­żeń do­ty­czą­cych kie­run­ku i za­kre­su pla­no­wa­ne­go w nie­da­le­kiej przy­szło­ści roz­wo­ju na­rzę­dzia. Więcej

Zróbmy testy A/B — ale czy warto?

Czyli dlaczego testy A/B nie są dla Ciebie 

Mierze­nie wpły­wu zmi­an w desig­nie w bezpośred­nim przełoże­niu na upragnioną kon­wer­sję jest niewąt­pli­wie wartoś­ciowe, łat­wo dostęp­ne, niedro­gie i sze­roko wyko­rzysty­wane, także przez gigan­tów takich jak Ama­zon czy Google. Po co orga­ni­zować bada­nia dla kilku osób, sko­ro może­my zebrać dane od tysię­cy nie wsta­jąc od biur­ka?

Więcej

Biblioteka ikon do Axure

Jeżeli korzysta­cie z Axure to mamy dla Was niespodziankę — bib­liotekę 40 stan­dar­d­owych ikon zapro­jek­towanych przez grafików Jan­media Inter­ac­tive. Mamy nadzieję, że się Wam przy­dadzą przy tworze­niu kole­jnych pro­to­typów! 🙂

Link do pobra­nia bib­liote­ki: ikony-webus­abil­i­ty

Mental notes — pamiętaj o psychologii

Stephen P. Ander­son jest pomysło­daw­cą Men­tal notes — talii kart, które mają wspomóc pro­ces pro­jek­towa­nia stron. W jaki sposób? Poprzez  “wniesie­nie odrobiny psy­chologii do tego pro­ce­su”.  Na każdej z kart zna­j­du­je się krótkie omówie­nie pewnej normy lub zasady która deter­min­u­je nasze zachowanie oraz wskazówka co do jej możli­wego wyko­rzys­ta­nia w pro­ce­sie pro­jek­towym.

Wyglą­da intere­su­ją­co — ‘Men­tal notes’ mogą być pomoc­nym narzędziem np. przy brain­stormin­gu, tym bardziej, że zawsze będziemy mogli wyciągnąć jakiegoś asa z rękawa:) Więcej

Szybkie prototypowanie online — pidoco°

Już od tylko 30EUR na miesiąc 🙂 moż­na tworzyć szy­bko pro­to­typy www w narzędz­iu nazwanym pido­co°.

Więcej

Design Patterns czyli Wzorce Projektowe

Takie rzeczy warto rozpowszech­ni­ać — wzorce pro­jek­towe — coś, z czego każdy UI design­er powinien korzys­tać.

Więcej