UX/UI czy jednak Usability

Poroz­ma­wiaj­my chwi­lę o modzie. Moda to coś jak wia­do­mo w mia­rę nie­uchwyt­ne­go a jed­nak wpły­wa dosyć dale­ce na życie każ­de­go z nas. Naj­czę­ściej nie­zwy­kle trud­no orzec skąd dokład­nie poja­wił się nowy trend i dla­cze­go aku­rat nagle lubi­my n.p. Google Meet bar­dziej niż Sky­pe czy Zoom, tudzież dla­cze­go cał­kiem nie­daw­no popu­lar­ne plat­for­my jak Gadu-gadu, AOL Instant Mes­sen­ger lub Micro­soft Mes­sen­ger nagle zie­ją pust­ką bo poja­wił się jakiś Jab­ber, Snap­chat czy inna nowin­ka.

Pyta­nie to doty­czy tak­że wła­sne­go blo­gu. Patrząc na histo­rię wpi­sów trud­no nie dostrzec, że od jakie­goś cza­su blog na dome­nie o nazwie webusability.pl nie sto­su­je sło­wa usa­bi­li­ty, a na tym miej­scu czę­sto gło­si user expe­rien­ce, czy­li UX i user inter­fa­ce plan­ning czy­li UI, czy też jed­no i dru­gie naraz, w for­mie UX/UI.

Prze­glą­da­jąc histo­rię blo­gu nie­trud­no zauwa­żyć, że jesz­cze do lata 2011 roku sło­wo usa­bi­li­ty było sto­so­wa­ne w mia­rę regu­lar­nie i w tek­stach arty­ku­łów i w odno­śni­kach do źró­deł, w słow­nic­twie URLów wspo­mi­na­nych witryn. Za pierw­szy wpis napraw­dę pomi­ja­ją­cy spe­cy­ficz­ne słow­nic­two usa­bi­li­ty i uży­wa­ją­ce zamiast nie­go user expe­rien­ce moż­na by uznać https://www.webusability.pl/2011/10/13/android-wzorce-projektowe-a-user-experience/ jesie­nią 2011r. wpi­sa­ny przez moje­go kole­gę po fachu Kubę Miel­czar­ka. Wpis spo­strze­gaw­cze­go Kuby po pro­stu odzwier­cie­dlał szer­sze tren­dy i modę tych cza­sów, co widać ze źró­deł n.p. wspo­mnia­nych na spo­dzie arty­ku­łu: https://www.webusability.pl/2011/05/27/projektowanie-dla-osob-starszych/, któ­ry opu­bli­ko­wa­li­śmy jesz­cze wio­sną tego roku. Już wte­dy moż­na było, czy­ta­jąc tekst lin­ków w źró­dłach, dostrzec zacie­ra­nie się w publi­ka­cjach obco-języcz­nych jed­ne­go spo­so­bu mówie­nia o uży­tecz­no­ści z innym. Na przy­kład już wte­dy zna­ne Usa­bi­li­ty Pro­fes­sio­nals Asso­cia­tion napo­my­ka­li na sło­wo UX, w arty­ku­le: https://www.usabilityprofessionals.org/archive/ux/8_1/design-brain_ux81.pdf (choć stro­na ta jest aktu­al­nie nie­do­stęp­na, wystar­czy zer­k­nąć na ich stro­nę domo­wą widocz­ną w maju 2011r. by zauwa­żyć jak czę­sto już wte­dy sto­so­wa­li ter­mi­no­lo­gię UX na miej­scu bar­dziej tra­dy­cyj­ne­go webu­sa­bi­li­ty. Źró­dło: http://web.archive.org/web/20110508233338/http://www.usabilityprofessionals.org/)

Oczy­wi­ście moż­na spy­tać „co z tego? kogo to obcho­dzi?” i ma się zapew­ne rację, że nie obcho­dzi to wie­lu osób. Jed­nak­że dla niniej­sze­go blo­gu i fir­my któ­ra go pro­wa­dzi jest to istot­ne, bo daw­niej, gdy w głów­nym sło­wem w tema­ty­ce uży­tecz­no­ści było usa­bi­li­ty, to nasi klien­ci znaj­dy­wa­li nas na topie rezul­ta­tów w google.com, yandex.com, bing.com i yahoo.com gdyż sło­wo to wid­nia­ło w nazwie dome­ny a tak­że dla­te­go, że indek­so­wa­no ten blog na topie z uwa­gi na to, że był to pierw­szy blog o tej tema­ty­ce w Pol­sce.

Tak więc to jak nasi wła­sni spe­cja­li­ści wycho­wa­ni w tra­dy­cji mówie­nia o uży­tecz­no­ści jako usa­bi­li­ty, nawet tak dale­ce by nadać niniej­szej stro­nie nazwę zawie­ra­ją­cą taki człon, nagle pod­le­gli mię­dzy­na­ro­do­wym tren­dom, gdzie sło­wo usa­bi­li­ty spa­dło z łaski eks­per­tów i do 2015r. zosta­ło pra­wie zupeł­nie pod­mie­nio­ne na UX/UI sta­no­wi waż­ną naucz­kę na przy­szłość. Czy nasza kon­ku­ren­cja na ryn­ku waszyng­toń­skim, www.dcwebdesigners.com powin­na dbać o to by sło­wo design a nie deve­lop­ment było głów­nym sło­wem odno­szą­cym się do two­rze­nia ser­wi­sów WWW i wyszu­ki­wa­nym w inter­ne­cie? Nie trud­no zgad­nąć. W bar­dziej dla blo­gu lokal­nym przy­kła­dzie, sło­wo wspar­cie czę­sto ostat­nio wypie­ra sło­wo pomoc. Czyż nie jest to w inte­re­sie Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomo­cy by pamię­tać, że nie­sie­my sobie nawza­jem nie tyl­ko wspar­cie ale pomoc? Jest to raczej oczy­wi­ste. Za pośred­nic­twem nasze­go blo­gu sta­ra­my się nie tyl­ko roz­wi­jać inte­re­sy i mówiąc bar­dziej wul­gar­nie: zara­biać, ale też sze­rzyć wie­dzę i wspie­rać i poma­gać innym, któ­rzy się tą tema­ty­ką inte­re­su­ją, nie­za­leż­nie czy wolą na to mówić UX, UI, usa­bi­li­ty, uży­tecz­ność czy jesz­cze ina­czej.

autor: Cyryl Kóz

0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *