Wpisy, których autorem jest Jakub Andrzejewski

Więcej technologii = więcej problemów

Prze­glą­da­jąc maga­zyn Con­su­mer Reports (numer z Maja 2010) natkną­łem się na krót­ki arty­kuł “This does not com­pu­te: More tech­no­lo­gy = more com­pla­ints”. Oka­zu­je się, że kom­pu­te­ry przo­du­ją na liście naj­bar­dziej fru­stru­ją­cych urzą­dzeń i wyprze­dza­ją tele­fo­ny komór­ko­we, apa­ra­ty cyfro­we, GPS’y (te samo­cho­do­we) czy tele­wi­zo­ry LCD. 95% respon­den­tów, któ­rzy kupi­li kom­pu­ter w cią­gu ostat­nich 5 lat mie­li […]

Facebook nie lubi modeli mentalnych

Sce­na­riusz: zna­la­złem infor­ma­cję, że w mar­cu odby­wa się  pew­na kon­fe­ren­cja HCI. Pomy­śla­łem, że dam znać zna­jo­me­mu – może będzie zain­te­re­so­wa­ny, bo odby­wa się ona w jego kra­ju. Sko­pio­wa­łem więc link do stro­ny tej­że kon­fe­ren­cji i wsze­dłem na Face­bo­ok.

10 dobrych wskazówek

Dimi­try Fadey­ev skom­pi­lo­wał listę 10 dobrych prak­tyk pro­jek­to­wa­nia popar­tych wyni­ka­mi róż­nych badań, któ­re zamie­ścił w arty­ku­le opu­bli­ko­wa­nym w smashingmagazine.com. War­to się zapo­znać.

I nieformalne spotkanie Usability we Wrocławiu – wrażenia

Krzysz­tof opi­sał już swo­je wra­że­nia ze spo­tka­nia na swo­im blo­gu – tak­że zapra­szam do prze­czy­ta­nia rela­cji. Z mojej stro­ny chcia­łem podzię­ko­wać wszyst­kim za przy­by­cie i bar­dzo cie­ka­we dys­ku­sje. Poru­sza­nych było wie­le pro­ble­mów i dobrze było posłu­chać doświad­czeń innych. Może dodam jesz­cze, że nie roz­ma­wia­li­śmy tyl­ko o Usa­bi­li­ty – ale prze­cież to natu­ral­na część nie­for­mal­nych dys­ku­sji […]