Więcej technologii = więcej problemów

Prze­glą­da­jąc maga­zyn Con­su­mer Reports (numer z Maja 2010) natkną­łem się na krót­ki arty­kuł “This does not com­pu­te: More tech­no­lo­gy = more com­pla­ints”.

Oka­zu­je się, że kom­pu­te­ry przo­du­ją na liście naj­bar­dziej fru­stru­ją­cych urzą­dzeń i wyprze­dza­ją tele­fo­ny komór­ko­we, apa­ra­ty cyfro­we, GPS’y (te samo­cho­do­we) czy tele­wi­zo­ry LCD. 95% respon­den­tów, któ­rzy kupi­li kom­pu­ter w cią­gu ostat­nich 5 lat mie­li pro­blem z urzą­dze­niem. 80%
z tych osób nie mia­ło jed­nak pro­ble­mu w uru­cho­mie­niu i pod­łą­cze­niu kom­pu­te­ra do inter­ne­tu (pew­nie to był Apple 🙂 [przp. red.]).

Bada­nie prze­pro­wa­dzo­no w stycz­niu tego roku w Sta­nach Zjed­no­czo­nych wśród 13 671 osób

Ktoś kie­dyś powie­dział, że tech­no­lo­gia ma być dla ludzi (a nie odwrot­nie). Cze­ka­my zatem na lep­sze dane z ankie­ty za rok.

/KUBA:)

0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *