Konferencja e-nnovation

W następ­nym tygo­dniu, w dniach 23–24 wrze­śnia w Pozna­niu odbę­dzie się kon­fe­ren­cja poświę­co­na naj­now­szym tren­dom w bran­ży e-com­mer­ce. Zapro­sze­ni zosta­li przed­się­bior­cy, przed­sta­wi­cie­le ser­wi­sów inter­ne­to­wych oraz firm inwe­stu­ją­cych w nowo­cze­sne tech­no­lo­gie.  Wśród pre­le­gen­tów znaj­dą się m.in.

  • Mike But­cher redak­tor Tech­Crunch Eur­po­pe – jed­ne­go z naj­bar­dziej cenio­nych blo­gów doty­czą­cych nowych tech­no­lo­gii
  • Niko­laj Nyholm piszą­cy dla O’Reilly Radar – gru­po­we­go blo­ga , któ­ry Wired Maga­zi­ne okre­ślił mia­nem “kul­to­we­go”
  • Ste­phen Kines, praw­nik spe­cja­li­zu­ją­cy się w dzie­dzi­nie technologii/mediów/telekomunikacji, dorad­ca firm i zagra­nicz­nych inwe­sto­rów w trans­ak­cjach TMT w naszym regio­nie

Wie­lu pre­le­gen­tów z róż­nych czę­ści Euro­py, wie­le inte­re­su­ją­cych wystą­pień – zapo­wia­da się cie­ka­we wyda­rze­nie w któ­rym i my weź­mie­my udział.

Wię­cej infor­ma­cji:  http://e-nnovation.pl/

1 odpowiedz

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *