UX/UI czy jednak Usability

Poroz­ma­wiaj­my chwi­lę o modzie. Moda to coś jak wia­do­mo w mia­rę nie­uchwyt­ne­go a jed­nak wpły­wa dosyć dale­ce na życie każ­de­go z nas. Naj­czę­ściej nie­zwy­kle trud­no orzec skąd dokład­nie poja­wił się nowy trend i dla­cze­go aku­rat nagle lubi­my n.p. Google Meet bar­dziej niż Sky­pe czy Zoom, tudzież dla­cze­go cał­kiem nie­daw­no popu­lar­ne plat­for­my jak Gadu-gadu, AOL Instant Mes­sen­ger lub Micro­soft Mes­sen­ger nagle zie­ją pust­ką bo poja­wił się jakiś Jab­ber, Snap­chat czy inna nowin­ka.

Pyta­nie to doty­czy tak­że wła­sne­go blo­gu. Patrząc na histo­rię wpi­sów trud­no nie dostrzec, że od jakie­goś cza­su blog na dome­nie o nazwie webusability.pl nie sto­su­je sło­wa usa­bi­li­ty, a na tym miej­scu czę­sto gło­si user expe­rien­ce, czy­li UX i user inter­fa­ce plan­ning czy­li UI, czy też jed­no i dru­gie naraz, w for­mie UX/UI.

Prze­glą­da­jąc histo­rię blo­gu nie­trud­no zauwa­żyć, że jesz­cze do lata 2011 roku sło­wo usa­bi­li­ty było sto­so­wa­ne w mia­rę regu­lar­nie i w tek­stach arty­ku­łów i w odno­śni­kach do źró­deł, w słow­nic­twie URLów wspo­mi­na­nych witryn. Za pierw­szy wpis napraw­dę pomi­ja­ją­cy spe­cy­ficz­ne słow­nic­two usa­bi­li­ty i uży­wa­ją­ce zamiast nie­go user expe­rien­ce moż­na by uznać https://www.webusability.pl/2011/10/13/android-wzorce-projektowe-a-user-experience/ jesie­nią 2011r. wpi­sa­ny przez moje­go kole­gę po fachu Kubę Miel­czar­ka. Wpis spo­strze­gaw­cze­go Kuby po pro­stu odzwier­cie­dlał szer­sze tren­dy i modę tych cza­sów, co widać ze źró­deł n.p. wspo­mnia­nych na spo­dzie arty­ku­łu: https://www.webusability.pl/2011/05/27/projektowanie-dla-osob-starszych/, któ­ry opu­bli­ko­wa­li­śmy jesz­cze wio­sną tego roku. Już wte­dy moż­na było, czy­ta­jąc tekst lin­ków w źró­dłach, dostrzec zacie­ra­nie się w publi­ka­cjach obco-języcz­nych jed­ne­go spo­so­bu mówie­nia o uży­tecz­no­ści z innym. Na przy­kład już wte­dy zna­ne Usa­bi­li­ty Pro­fes­sio­nals Asso­cia­tion napo­my­ka­li na sło­wo UX, w arty­ku­le: https://www.usabilityprofessionals.org/archive/ux/8_1/design-brain_ux81.pdf (choć stro­na ta jest aktu­al­nie nie­do­stęp­na, wystar­czy zer­k­nąć na ich stro­nę domo­wą widocz­ną w maju 2011r. by zauwa­żyć jak czę­sto już wte­dy sto­so­wa­li ter­mi­no­lo­gię UX na miej­scu bar­dziej tra­dy­cyj­ne­go webu­sa­bi­li­ty. Źró­dło: http://web.archive.org/web/20110508233338/http://www.usabilityprofessionals.org/)

Oczy­wi­ście moż­na spy­tać „co z tego? kogo to obcho­dzi?” i ma się zapew­ne rację, że nie obcho­dzi to wie­lu osób. Jed­nak­że dla niniej­sze­go blo­gu i fir­my któ­ra go pro­wa­dzi jest to istot­ne, bo daw­niej, gdy w głów­nym sło­wem w tema­ty­ce uży­tecz­no­ści było usa­bi­li­ty, to nasi klien­ci znaj­dy­wa­li nas na topie rezul­ta­tów w google.com, yandex.com, bing.com i yahoo.com gdyż sło­wo to wid­nia­ło w nazwie dome­ny a tak­że dla­te­go, że indek­so­wa­no ten blog na topie z uwa­gi na to, że był to pierw­szy blog o tej tema­ty­ce w Pol­sce.

Tak więc to jak nasi wła­sni spe­cja­li­ści wycho­wa­ni w tra­dy­cji mówie­nia o uży­tecz­no­ści jako usa­bi­li­ty, nawet tak dale­ce by nadać niniej­szej stro­nie nazwę zawie­ra­ją­cą taki człon, nagle pod­le­gli mię­dzy­na­ro­do­wym tren­dom, gdzie sło­wo usa­bi­li­ty spa­dło z łaski eks­per­tów i do 2015r. zosta­ło pra­wie zupeł­nie pod­mie­nio­ne na UX/UI sta­no­wi waż­ną naucz­kę na przy­szłość. Czy nasza kon­ku­ren­cja na ryn­ku waszyng­toń­skim, www.dcwebdesigners.com powin­na dbać o to by sło­wo design a nie deve­lop­ment było głów­nym sło­wem odno­szą­cym się do two­rze­nia ser­wi­sów WWW i wyszu­ki­wa­nym w inter­ne­cie? Nie trud­no zgad­nąć. W bar­dziej dla blo­gu lokal­nym przy­kła­dzie, sło­wo wspar­cie czę­sto ostat­nio wypie­ra sło­wo pomoc. Czyż nie jest to w inte­re­sie Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomo­cy by pamię­tać, że nie­sie­my sobie nawza­jem nie tyl­ko wspar­cie ale pomoc? Jest to raczej oczy­wi­ste. Za pośred­nic­twem nasze­go blo­gu sta­ra­my się nie tyl­ko roz­wi­jać inte­re­sy i mówiąc bar­dziej wul­gar­nie: zara­biać, ale też sze­rzyć wie­dzę i wspie­rać i poma­gać innym, któ­rzy się tą tema­ty­ką inte­re­su­ją, nie­za­leż­nie czy wolą na to mówić UX, UI, usa­bi­li­ty, uży­tecz­ność czy jesz­cze ina­czej.

autor: Cyryl Kóz

NIE KRZYCZ!

Pisa­nie duży­mi lite­ra­mi trak­to­wa­ne jest przez użyt­kow­ni­ków, jako krzyk.  

Tekst pisa­ny cią­giem dużych (lub jak kto woli — wiel­kich) liter, jest trud­niej­szy do prze­czy­ta­nia. Dla­cze­go tak się dzie­je? 

 

Takie pyta­nie i nazwę postu zada­ła jesz­cze w 2019r. nasza kole­żan­ka po fachu, pro­jek­tant­ka UX Pau­li­na Ptak, szkic tego okry­łem ostat­nio w archi­wum roz­po­czę­tych postów pisa­nych na niniej­szej stro­nie w Word­Pres­sie.

Podej­mu­jąc więc temat, dla­cze­go wie­lu użyt­kow­ni­ków trak­tu­je duże lite­ry prze­czy­ta­ne na stro­nie jako krzyk? I dla­cze­go jeże­li tak jest, jest on trud­niej­szy do prze­czy­ta­nia bo tekst jest z dużej lite­ry?
Wię­cej

O ścierających się Światopoglądach.

Jed­nym z tren­dów w tema­ty­ce pro­jek­to­wa­nia opty­mal­nych inter­fej­sów i polep­sza­nia witryn inter­ne­to­wych jest kwe­stia pogo­dze­nia zaawan­so­wanch funk­cji udo­stęp­nia­nych przez witry­ny budo­wa­ne za pomo­cą tech­no­lo­gii HTML5 a ogra­ni­czeń sprzę­to­wych wie­lu użyt­kow­ni­ków, któ­rych kom­pu­te­ry lub smart­fo­ny były kupo­wa­ne już jakiś czas temu. Na zacho­dzie, jed­nym z komen­ta­rzy otrzy­my­wa­nych przez fir­my pro­wa­dzą­ce duże por­ta­le w inter­ne­cie jest to, że ilość teo­re­tycz­nie pomoc­nych dodat­ków i faj­nych gadże­tów na stro­nie w pew­nym sen­sie powo­du­je na tyle istot­ne jej spo­wal­nia­nie w wie­lu prze­glą­dar­kach, że uży­tecz­ność witry­ny jest sta­now­czo obni­żo­na, co nie jest zamia­rem jej pro­jek­tan­tów.

Wię­cej

Rewolucja! Już niebawem więcej informacji.

Rewolucja!

Cześć!

Zasta­na­wia­cie się dla­cze­go nie jeste­śmy aktyw­ni w Social Mediach oraz na blo­gu od pew­ne­go cza­su? Już spie­szy­my z odpo­wie­dzią!

Otóż mamy dla Was mnó­stwo wspa­nia­łych wia­do­mo­ści! Od pew­ne­go cza­su inten­syw­nie pra­cu­je­my nad nową stra­te­gią roz­wo­ju fir­my. Chce­my, aby nasze pro­duk­ty wysa­dzi­ły w kosmos bran­żę UX. Będą jesz­cze lep­sze, jesz­cze bar­dziej dopa­so­wa­ne do Waszych potrzeb i przede wszyst­kim — jedy­ne i nie­po­wta­rzal­ne!

Wię­cej

bledy w badaniach ux

O błędach w badaniach UX

O tym, że wspar­cie pro­jek­to­wa­nia bada­nia­mi jest klu­czo­wą rze­czą dla User Expe­rien­ce, (mamy nadzie­ję) prze­ko­ny­wać Cię nie musi­my. Nato­miast sęk w tym, że oprócz dobra­nia odpo­wied­nich metod badaw­czych, badacz musi odpo­wied­nio „pil­no­wać się” w trak­cie ich prze­pro­wa­dza­nia. Jakie nie­oczy­wi­ste pułap­ki czy­ha­ją na bada­czy? Jak błę­dy w przy­go­to­wa­niu sce­na­riu­sza badań mogą zaszko­dzić pro­jek­to­wi? O tym wła­śnie w tym wpi­sie.

Wię­cej

Szkolenie UX w praktyce 15–16 listopada

Tuż przed roz­po­czę­ciem se­zo­nu świą­tecz­ne­go, w po­ło­wie li­sto­pa­da, od­by­ła się ko­lej­na edy­cja na­szych cy­klicz­nych szko­leń UX w prak­ty­cepod­sta­wy i pro­ces pro­jek­to­wy, pod­czas któ­rych ko­lej­ni uczest­ni­cy zgłę­bia­li taj­ni­ki User Expe­rien­ce, za­rów­no w for­mie teo­re­tycz­nej jak i prak­tycz­nej.
Wię­cej

Janmedia patronem medialnym konferencji #poWUD

Miło nam poin­for­mo­wać, że zosta­li­śmy patro­nem medial­nym kon­fe­ren­cji #poWUD, któ­ra odbę­dzie się 17 listo­pa­da 2018 r. w Pozna­niu!
Wię­cej

Przepis na analizę konkurencji – część II (benchmarking)

Czy war­to kopio­wać roz­wią­za­nia od innych?
Czym bench­mar­king UX róż­ni się od ana­li­zy kon­ku­ren­cji?
Czy war­to two­rzyć listę funk­cjo­nal­no­ści swo­ich apli­ka­cji w opar­ciu o inne ser­wi­sy?
Czy jest sens wymy­ślać wszyst­ko same­mu?

Na te pyta­nia odpo­wie nasz arty­kuł, któ­ry jest kon­ty­nu­acją tema­tu o ana­li­zie kon­ku­ren­cji.

Wię­cej

Przepis na analizę konkurencji – część I

Sta­ło się – po kil­ku latach ist­nie­nia fir­my oka­zu­je się, że kon­ku­ren­cja coraz sku­tecz­niej przy­cią­ga do sie­bie klien­tów. A to ozna­cza czas na zmia­ny – ale w któ­rym kie­run­ku? Co obec­nie dzie­je się na ryn­ku? Czy wystar­czy sko­pio­wać „ficze­ry” od kon­ku­ren­cji? Czym chce­my wyróż­nić się na tle innych? Jaką część ser­wi­su powin­ni­śmy ulep­szyć i czym się kie­ro­wać? Jak świa­do­mie wzo­ro­wać się na innych? 

Na te oraz inne stra­te­gicz­ne pyta­nia pomo­że odpo­wie­dzieć nasz prze­pis na ana­li­zę kon­ku­ren­cji.

Wię­cej

Audyt ekspercki UX – dlaczego zwykle nie wystarczy?

Czym jest audyt ekspercki UX?

Audyt eks­perc­ki UX czy­li audyt uży­tecz­no­ści to czę­sto sto­so­wa­na meto­da ana­li­zy inter­fej­su mają­ca na celu wykry­cie błę­dów i zapro­po­no­wa­nie metod ich roz­wią­zań. Pozor­nie meto­da ta jest dużo bar­dziej opła­cal­na niż testy z użyt­kow­ni­ka­mi, a rów­no­cze­śnie zapew­nia dobre rezul­ta­ty. Pozor­nie.

Prze­pro­wa­dza­jąc audyt, eks­pert wyko­rzy­stu­je swo­je doświad­cze­nie, wie­dzę z zakre­su zasad uży­tecz­no­ści oraz odpo­wied­nio dobra­ną meto­dę, aby wykryć błę­dy uży­tecz­no­ści w inter­fej­sie. Audyt moż­na prze­pro­wa­dzać na róż­ne spo­so­by: Wię­cej