PSE Innowacje

Z końcem października 2018 roku nasza agencja zakończyła projekt związany ze stworzeniem nowej wersji Visual Style Guide dla aplikacji wewnętrznych PSE Innowacje. Projekt obejmował kilka etapów:

 • Warsztat kreatywny, którego podstawowym celem było zrozumienie potrzeb klienta oraz problemów wynikających z używania aktualnego interfejsu wybranych aplikacji,
 • Audyt UX, w formie analizy eksperckiej wspomnianych interfejsów, zakończony przygotowaniem raportu,
 • Prototypowanie kluczowych widoków nowego interfejsu użytkownika,
 • Projektowanie graficzne,
 • Implementacja zaprojektowanych widoków w HTML.

W efekcie zaimplementowane widoki w formie klikalnego prototypu zostały przekazane klientowi do zintegrowania z front-endem aplikacji.

PSE Innowacje

Travelplanet.pl

W pierwszym kwartale 2018 roku nasi specjaliści UX zrealizowali szeroko zakrojony audyt użyteczności głównej ścieżki zakupowej w portalu Travelplanet.pl. Audyt składał się z dwóch części:

 

 • Analizy eksperckiej ww. ścieżki zakupowej, rozszerzonej o wnioski z analizy konkurencji czterech głównych konkurentów portalu,
 • Testów z użytkownikami tej samej ścieżki, w formie moderowanych testów stacjonarnych, na podstawie uzgodnionych z klientem scenariuszy testowych.

 

Całość przeprowadzonych prac została podsumowana szczegółowym raportem zawierającym zbiorcze wytyczne i rekomendacje zmian mające na celu podniesienie użyteczności ścieżki, a tym samym spełnienie głównego celu portalu jakim jest wzrost sprzedaży ofert biura podróży.

Zingtravel

Dla zing­tra­vel.pl stworzyliśmy nową stronę, atrakcyjną przede wszystkim dla pasjonatów podróży.

W za­kre­sie na­szych prac by­ło:

 • stwo­rze­nie no­we­go, in­tu­icyj­ne­go i re­spon­syw­ne­go lay­outu ser­wi­su,
 • za­pro­jek­to­wa­nie no­wej idei ścież­ki sprze­da­żo­wej ofer­ty biu­ra,
 • roz­bu­do­wa wy­szu­ki­war­ki ofert,
 • de­dy­ko­wa­ne wdro­że­nie na plat­for­mie Wor­dPress.

MSD dla lekarzy

Ser­wis MSDdla­Le­ka­rzy.pl jest efek­tem re­ali­za­cji peł­ne­go pro­ce­su pro­jek­to­we­go pod de­dy­ko­wa­ne po­trze­by klien­ta, po­cząw­szy od warsz­ta­tów pro­jek­to­wych, po­przez pro­to­ty­po­wa­nie ekra­nówpro­jek­to­wa­nie gra­ficz­ne, po wdro­że­nie na na­szej au­tor­skiej plat­for­mie Ra­in­fo­rest (Ja­va).

Od stro­ny za­rząd­czej re­dak­to­rzy ser­wi­su mo­gą:

 • za­rzą­dzać ba­zą pro­duk­tów oraz kon­fe­ren­cja­mi on-li­ne i ma­te­ria­ła­mi vi­deo do­ku­men­tu­ją­cy­mi hi­sto­rycz­ne wy­da­rze­nia,
 • kon­tro­lo­wać z wy­prze­dze­niem ter­mi­ny waż­no­ści wszyst­kich tre­ści pre­zen­to­wa­nych dla le­ka­rzy,
 • bu­do­wać sa­mo­dziel­nie stro­ny in­for­ma­cyj­ne pro­duk­tów oraz za po­mo­cą wbu­do­wa­ne­go kre­ato­ra,
 • wy­sy­łać new­slet­te­ry do le­ka­rzy po­szcze­gól­nych spe­cja­li­za­cji dzię­ki integracji z sys­te­mem SARE.

Militaria.pl

Od wielu lat systematycznie wspó­ł­pra­­cujemy z  największym w swej kategorii e-commerce w Polsce, co  za­­o­wo­­co­­wa­­ło wdro­­że­­niem sy­s­te­­mu, wy­­bie­­ra­­ne­­go na co­­ro­cz­ne­­go lau­­re­­a­ta w ra­n­ki­n­gu na uży­­te­cz­ny sklep spe­­cja­­li­­sty­cz­ny.

Ko­­rzy­­­ści, ja­­kie uda­­ło nam się wy­­pra­­co­­wać to:

 • de­­dy­­ko­­wa­­na wy­­szu­­ki­­wa­r­ka ma­­te­­ria­­łów in­­fo­r­ma­­cy­j­nych
 • je­d­na z naj­le­p­szych wy­­szu­­ki­­wa­­rek na ry­n­ku
 • otwa­r­cie sprze­­da­­ży na ka­­na­­ły mo­­bi­l­ne
 • spe­­cja­­li­­sty­cz­ne in­­te­­gra­­cje: Sy­m­fo­­nia, PayU, Pay­­Pal, Pła­t­ność w pa­cz­ko­­ma­­tach, Sta­­cja z Pa­cz­ką

Santander Consumer Bank

Prze­pro­wa­dzony przez nas pro­fe­sjo­nal­ny pro­ces pro­jek­to­wy no­we­go in­ter­fej­su dla ser­wi­su San­tan­der Con­su­mer Bank, umożliwił po­wstanie in­te­rak­tyw­nego pro­to­typu oraz pro­jektu gra­ficz­nego, któ­ry zo­stał prze­te­sto­wa­ny na gru­pie te­sto­wej.

Wy­ni­kiem na­szej współ­pra­cy jest:

 • no­wa­tor­ski i no­wo­cze­sny lay­out
 • upo­rząd­ko­wa­nie struk­tu­ry ser­wi­su
 • otwar­cie sprze­da­ży na ka­na­ły mo­bil­ne
 • upo­rząd­ko­wa­nie ście­żek kon­tak­tu z biu­rem ob­słu­gi klien­ta

Unity Centre

Dla na­­sze­­go klie­n­ta, in­­we­­sto­­ra za­­mie­­nia­­ją­­ce­­go le­­ge­n­da­r­ny kra­­ko­w­ski „sz­kie­­le­­tor” w no­­wo­­cze­­sny ko­m­pleks Uni­­ty Ce­n­tre, wy­­ko­­na­­li­­śmy stro­­nę zgo­d­ną z obo­­wią­­zu­­ją­­cy­­mi tre­n­da­­mi na ry­n­ku de­­we­­lo­­pe­r­skim.

Ko­­rzy­­­ści, ja­­kie uda­­ło nam się wy­­pra­­co­­wać to:

 • etap pro­­je­k­to­­wa­­nia UX za­­ko­ń­czo­­ny re­­a­li­­za­­cją pro­­to­­ty­­pu stro­­ny
 • no­­wo­­cze­­sny de­­sign spó­j­ny z no­­wym wi­­ze­­ru­n­kiem ko­m­ple­k­su Uni­­ty Ce­n­tre
 • in­­te­­ra­k­ty­w­na ma­­pa lo­­ka­­li­­za­­cji oraz ma­­pa sy­­tu­­a­cy­j­na ko­m­ple­k­su
 • in­­te­­ra­k­ty­w­na wy­­szu­­ki­­wa­r­ka ko­n­dy­­gna­­cji

Law for Li­fe­scien­ces - architektura informacji, moc­k-u­py stro­ny

Dla kan­ce­la­rii ad­wo­kac­kiej Law for Li­fe­scien­ces zaprojektowaliśmy stronę wizytówkę, która została wdro­żo­na na plat­for­mie Word­press w 2 wer­sjach ję­zy­ko­wych. 

W zakres prac weszło:

 • ana­li­za do­star­czo­nych tre­ści
 • ar­chi­tek­tu­ra in­for­ma­cji
 • moc­k-u­py stro­ny

Projekt był dużym wyzwaniem, ze względu na branżę z zakazem reklamy. Udało nam się jednak osiągnąć zamierzony efekt i oddać atrak­cyj­ną wi­zu­al­nie stro­nę o cha­rak­te­rze in­for­ma­cyj­nym.

ITAKA - redesign serwisu www, przygotowanie strony oraz aplikacji mobilnej

Z firma ITAKA współpracowaliśmy już kilkukrotnie. Do tej pory zrealizowaliśmy kilka projektów, w których byliśmy odpowiedzialni między innymi za prace związane z usability:

 • Redesign serwisu www.itaka.pl
 • Przeprojektowanie multiwyszukiwarki ofert
 • Projekt interfejsu do wewnętrznego systemu zarządzania ofertami
 • Projekt i wdrożenie serwisu mobilnego  m.itaka.pl
 • Projekt i wdrożenie aplikacji mobilnej „Przewodniki Itaki”

Efekty naszej współpracy:

 • Poprawienie użyteczności i intuicyjności serwisu internetowego.
 • Zmniejszenie odrzuceń koszyka w serwisie o 25%.
 • Powstanie pierwszej strony mobilnej polskiego tour operatora.
 • Stworzenie jedna z najpopularniejszych aplikacji podróżnych (ponad 40 tysięcy pobrań).

Archicom

Projekt nowej architektury oraz koncepcja kreatywna serwisu.

Dla Firmy Archicom przeprowadziliśmy analizę konkurencji serwisów z branży nieruchomości, przygotowaliśmy interaktywne prototypy nowej wersji strony internetowej, które zostały przetestowane z użytkownikami, przygotowaliśmy także nowy look&feel strony głównej serwisu.

Jakie są efekty naszej współpracy?

 • Dzięki analizie konkurencji, powstał raport o najnowszych trendach w branży.
 • Stworzenie użytecznych prototypów.
 • Zweryfikowanie ich podczas testów z użytkownikami.
 • Przygotowanie nowych projektów graficznych.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przeprowadziliśmy audyt usability serwisu mrr.gov.pl.Wykorzystaliśmy do tego analizę heurystyczną oraz wędrówkę poznawczą. Dodatkowo przeprowadziliśmy badania  z użytkownikami.

Zostaliśmy także zaproszeni do przeprowadzenia szkolenia z zakresu użyteczności serwisów www dla pracowników Ministerstwa.

Jakie są efekty naszej współpracy?

 • Raport zawierający jakościową ocenę portalu mrr.gov.pl.
 • Wskazanie obszarów serwisu, które wymagają usprawnienia wraz z listą rekomendacji zmian.
 • Podniesienie wiedzy z zakresu usability.

Energa Operator

Przeprojektowaliśmy i dostosowaliśmy serwis Energa Operator do przeglądania na urządzeniach o różnych rozdzielczościach ekranu.

W zakres prac weszło: projektowanie nowej architektury informacji, prototypowanie, projektowanie graficzne, wdrożenie na naszej autorskiej platformie Rainforest, implementacja mechanizmu geolokalizowania treści, wszystko z wykorzystaniem Responsive Web Design.

Efekt prac:

 • Pierwsza responsywna strona dystrybutora Energii w Polsce
 • Zwiększona dostępność serwisu
 • Poprawienie poziomu usability

Bank Zachodni WBK

Przeprowadziliśmy audyt usability serwisu bzbwbk.pl.

Zakres badania: Analiza konkurencyjnych rozwiązań stosowanych na rynku polskim i zagranicznym, analiza ekspercka aktualnego serwisu, testy z użytkownikami stacjonarne moderowane, testy z użytkownikami z wykorzystaniem eyetrackera, raporty podsumowujące każdy z etapów projektu oraz raport podsumowujący wszystkie badania.

Jakie są efekty naszej współpracy?

 • Szczegółowe informacje na temat miejsc w serwisie, które negatywnie wpływają na poziom userexperience.
 • Wskazanie najnowszych trendów w projektowaniu serwisów bankowych.
 • Rekomendacje zmian oraz propozycje usprawnień w serwisie.

Bank Zachodni WBK

Przeprowadziliśmy audyt usability serwisu  transakcyjnego centrum24.pl.

Zakres badania: audyt użyteczności, wykonanie prototypu i projektu graficznego.

Jakie są efekty naszej współpracy?

 • Zdefiniowanie problemów w kluczowych dla użytkownika procesach systemu.
 • Powstanie prototypu oraz projektów graficznych nowego systemu.

NIVEA - Dziennik Maluszka

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy aplikację mobilną dla rodziców - Dziennik Maluszka. Aplikacja została przygotowana we współpracy z firmą NIVEA oraz Instytutem Matki i Dziecka.

Zakres prac: stworzenie koncepcji aplikacji, prototypoianie, projektowanie graficzne, wdrożenie (system operacyjny IOS oraz Andorid).

Jakie są efekty naszej pracy:

 • Zaprojektowanie użytecznego i atrakcyjnego interfejsu aplikacji.
 • Dostęp do aplikacji na platformach IOS oraz Adnroid.
 • Ponad 10 tys. pobrań!

Raport użyteczności bankowych aplikacji mobilnych

Przeprowadziliśmy testy użyteczności i oceniliśmy mobilne aplikacje bankowe na system operacyjny iOS oraz Android.

Rodzaj badania: testy użyteczności za pomocą wędrówki poznawczej i analizy eksperckiej.

Wynikiem prac był ranking najbardziej użytecznych polskich aplikacji bankowych.

Raport użyteczności bankowych aplikacji mobilnych można pobrać tutaj.