Facebook nie lubi modeli mentalnych

Sce­na­riusz: zna­la­złem infor­ma­cję, że w mar­cu odby­wa się  pew­na kon­fe­ren­cja HCI. Pomy­śla­łem, że dam znać zna­jo­me­mu – może będzie zain­te­re­so­wa­ny, bo odby­wa się ona w jego kra­ju. Sko­pio­wa­łem więc link do stro­ny tej­że kon­fe­ren­cji i wsze­dłem na Face­bo­ok.

Wię­cej

10 dobrych wskazówek

Dimi­try Fadey­ev skom­pi­lo­wał listę 10 dobrych prak­tyk pro­jek­to­wa­nia popar­tych wyni­ka­mi róż­nych badań, któ­re zamie­ścił w arty­ku­le opu­bli­ko­wa­nym w smashingmagazine.com. War­to się zapo­znać.

I nieformalne spotkanie Usability we Wrocławiu – wrażenia

Krzysz­tof opi­sał już swo­je wra­że­nia ze spo­tka­nia na swo­im blo­gu – tak­że zapra­szam do prze­czy­ta­nia rela­cji.

Z mojej stro­ny chcia­łem podzię­ko­wać wszyst­kim za przy­by­cie i bar­dzo cie­ka­we dys­ku­sje. Poru­sza­nych było wie­le pro­ble­mów i dobrze było posłu­chać doświad­czeń innych.

Może dodam jesz­cze, że nie roz­ma­wia­li­śmy tyl­ko o Usa­bi­li­ty – ale prze­cież to natu­ral­na część nie­for­mal­nych dys­ku­sji 🙂

Nie mogę się docze­kać kolej­ne­go takie­go spo­tka­nia. W mię­dzy­cza­sie odbę­dzie się kolej­na edy­cja UX Books we Wro­cła­wiu.

Do zoba­cze­nia nie­ba­wem.

/KUBA:)

Odświeżone www.webusability.pl

Mam nadzie­ję, że Wam, dro­dzy Czy­tel­ni­cy blo­ga, podo­ba się nowa sza­ta gra­ficz­na.
Jak zwy­kle, komen­ta­rze mile widzia­ne.
Miłe­go week­en­du!

/KUBA:)

Szybkie prototypowanie online – pidoco°

Już od tyl­ko 30EUR na mie­siąc 🙂 moż­na two­rzyć szyb­ko pro­to­ty­py www w narzę­dziu nazwa­nym pido­co°.

Wię­cej

Wirtualna klawiatura – iPhone vs Android

Prze­glą­da­jąc sobie poran­nym zwy­cza­jem Inter­net, natkną­łem się na cie­ka­wy arty­kuł porów­nu­ją­cy uży­tecz­ność wir­tu­al­nych kla­wia­tur iPhone’a i HTC Magic z sys­te­mem Andro­id.

Wię­cej

Preferencje formatu daty

Wil­liam Hud­son z designforusability.com prze­pro­wa­dził bada­nie pre­fe­ren­cji for­ma­tu dat wśród nie­speł­na 1000 osób, któ­re zosta­ły popro­szo­ne o napi­sa­nie daty “Dru­gi sierp­nia tego roku” w pre­fe­ro­wa­nym for­ma­cie.

Wię­cej

Teoria Wszystkiego? Google Wave

Google Wave – oto ma być odpo­wiedź na wszyst­ko w kon­tek­ście komu­ni­ka­cji w Inter­ne­cie – a jeże­li nie, bo za wcze­śnie cokol­wiek osą­dzać, będzie to na pew­no bar­dzo cie­ka­wy pro­dukt z ogrom­nym poten­cja­łem.

Nie chcę się roz­pi­sy­wać, co już potra­fi i co jest pla­no­wa­ne – zamiast tego pro­po­nu­ję obej­rze­nie pierw­szej publicz­nej pre­zen­ta­cji. Napi­szę może, że posłu­gu­je się inną niż dotych­czas meta­fo­rą komu­ni­ko­wa­nia (teraz nie nazy­wa się to wia­do­mość czy doku­ment ale… fala (“wave”)), tak­że na plat­for­mie mobil­nej, daje fan­ta­stycz­ne moż­li­wo­ści kola­bo­ra­cji, rów­no­le­głe­go two­rze­nia i edy­cji doku­men­tów oraz śle­dze­nia zmian… no i moż­na do nie­go two­rzyć wtycz­ki. Jed­ną taką wtycz­ką jest genial­ny… a z resz­tą sami zobacz­cie

Nie chcę się rejestrować!

Dzię­ki reje­stra­cji nasz Klient będzie zawsze do nas wra­cał – dzię­ki temu, że ma kon­to nie będzie musiał wpi­sy­wać już danych. Wystar­czy, że się zalo­gu­je!” – mówi dyrek­tor mar­ke­tin­gu e-skle­pu IksIgrekZet.com. Wie­lu myśli podob­nie i trud­no ich wycią­gnąć z tego mar­ke­tin­go­we­go amo­ku.

Wię­cej