Wirtualna klawiatura — iPhone vs Android

Przeglą­da­jąc sobie poran­nym zwycza­jem Inter­net, natknąłem się na ciekawy artykuł porównu­ją­cy użyteczność wirtu­al­nych klaw­iatur iPhone’a i HTC Mag­ic z sys­te­mem Android.

Więcej

Preferencje formatu daty

William Hud­son z designforusability.com przeprowadz­ił badanie pref­er­encji for­matu dat wśród niespeł­na 1000 osób, które zostały popros­zone o napisanie daty “Dru­gi sierp­nia tego roku” w prefer­owanym for­ma­cie.

Więcej

Teoria Wszystkiego? Google Wave

Google Wave — oto ma być odpowiedź na wszys­tko w kon­tekś­cie komu­nikacji w Internecie — a jeżeli nie, bo za wcześnie cokol­wiek osądzać, będzie to na pewno bard­zo ciekawy pro­dukt z ogrom­nym potenc­jałem.

Nie chcę się rozpisy­wać, co już potrafi i co jest planowane — zami­ast tego pro­ponu­ję obe­jrze­nie pier­wszej pub­licznej prezen­tacji. Napiszę może, że posługu­je się inną niż doty­chczas metaforą komu­nikowa­nia (ter­az nie nazy­wa się to wiado­mość czy doku­ment ale… fala (“wave”)), także na plat­formie mobil­nej, daje fan­tasty­czne możli­woś­ci kolab­o­racji, równoległego tworzenia i edy­cji doku­men­tów oraz śledzenia zmi­an… no i moż­na do niego tworzyć wty­cz­ki. Jed­ną taką wty­czką jest genial­ny… a z resztą sami zobacz­cie

Nie chcę się rejestrować!

Dzię­ki rejes­tracji nasz Klient będzie zawsze do nas wracał — dzię­ki temu, że ma kon­to nie będzie musi­ał wpisy­wać już danych. Wystar­czy, że się zalogu­je!” — mówi dyrek­tor mar­ketingu e-sklepu IksIgrekZet.com. Wielu myśli podob­nie i trud­no ich wyciągnąć z tego mar­ketingowego amoku.

Więcej

Klawiatura to przeżytek — MacBook Wheel

Od 3 tygod­ni krąży po sieci — myślę, że warto to umieś­cić w blogu o użytecznoś­ci. Apple znowu udowad­nia, że piękne jest też użyteczne 😉

Więcej

Chrome — okiem użytkownika

Minęło pon­ad 2 tygod­nie od wys­tar­towa­nia przeglą­dar­ki Chrome i emoc­je już zdążyły okrzep­nąć. Wg ser­wisu Get Clicky z przeglą­dar­ki Google korzys­ta ok. 1,7% inter­nautów.
W recen­z­jach przeglą­dar­ki sku­pi­ano się głównie na bez­pieczeńst­wie i innowa­cyjnoś­ci, samemu inter­fe­j­sowi użytkown­i­ka nie poświę­cono jed­nak szczegól­nie dużo miejs­ca. Być może z braku kar­dy­nal­nych błędów.

Więcej

Ach te instrukcje…

Ostat­nio natrafiłam na intere­su­jącą notatkę o czy­ta­niu instrukcji do urządzeń elek­tron­icznych.

Okazu­je się, że wielu Bry­tyjczyków przyz­na­je, że ma prob­le­my z obsługą tych urządzeń, ale więk­szość w ogóle nie czy­ta instrukcji. Na samym szczy­cie listy sprzętów oce­ni­anych jako skom­p­likowane zna­j­du­je się aparat cyfrowy (26% respon­den­tów) oraz GPS (21%). Jedynie 6% badanych przyz­nało, że czy­ta instrukcję do GPS’a, a w przy­pad­ku aparatu jest to 14%.

  • Kiedy ludzie nie czy­ta­ją instrukcji?
  • Kto czy­ta, a kto nie czy­ta?
  • Od czego to zależy?
  • I czy to rzeczy­wiś­cie nieczy­tanie to prob­lem?

Więcej

Usability naszych GPS’ów

Czy zas­tanaw­ial­iś­cie się kiedyś nad inter­fe­jsem GPS’a, z którym jeździ­cie? Czy łat­wo było wam odnaleźć szukane funkc­je? Czy ikony były zrozu­mi­ałe, a mapa wystar­cza­ją­co czytel­na? Czy dźwię­ki i komu­nikaty lek­to­ra nie rozprasza­ły pod­czas jazdy? Na te i inne pyta­nia próbowal­iśmy odpowiedzieć w bada­niu, które real­i­zował zespół usabil­i­ty Jan­media Inter­ac­tive.

Więcej

Konferencja „Interfejs Użytkownika — Kansei w praktyce”

7 czer­w­ca 2008 (sob­o­ta) odbędzie się kon­fer­enc­ja „Inter­fe­js Użytkown­i­ka — Kan­sei w prak­tyce”, już po raz trze­ci.

Więcej

Design Patterns czyli Wzorce Projektowe

Takie rzeczy warto rozpowszech­ni­ać — wzorce pro­jek­towe — coś, z czego każdy UI design­er powinien korzys­tać.

Więcej