Szybkie prototypowanie online – pidoco°

Już od tyl­ko 30EUR na mie­siąc 🙂 moż­na two­rzyć szyb­ko pro­to­ty­py www w narzę­dziu nazwa­nym pido­co°.

Wię­cej

Wirtualna klawiatura – iPhone vs Android

Prze­glą­da­jąc sobie poran­nym zwy­cza­jem Inter­net, natkną­łem się na cie­ka­wy arty­kuł porów­nu­ją­cy uży­tecz­ność wir­tu­al­nych kla­wia­tur iPhone’a i HTC Magic z sys­te­mem Andro­id.

Wię­cej

Preferencje formatu daty

Wil­liam Hud­son z designforusability.com prze­pro­wa­dził bada­nie pre­fe­ren­cji for­ma­tu dat wśród nie­speł­na 1000 osób, któ­re zosta­ły popro­szo­ne o napi­sa­nie daty “Dru­gi sierp­nia tego roku” w pre­fe­ro­wa­nym for­ma­cie.

Wię­cej

Teoria Wszystkiego? Google Wave

Google Wave – oto ma być odpo­wiedź na wszyst­ko w kon­tek­ście komu­ni­ka­cji w Inter­ne­cie – a jeże­li nie, bo za wcze­śnie cokol­wiek osą­dzać, będzie to na pew­no bar­dzo cie­ka­wy pro­dukt z ogrom­nym poten­cja­łem.

Nie chcę się roz­pi­sy­wać, co już potra­fi i co jest pla­no­wa­ne – zamiast tego pro­po­nu­ję obej­rze­nie pierw­szej publicz­nej pre­zen­ta­cji. Napi­szę może, że posłu­gu­je się inną niż dotych­czas meta­fo­rą komu­ni­ko­wa­nia (teraz nie nazy­wa się to wia­do­mość czy doku­ment ale… fala (“wave”)), tak­że na plat­for­mie mobil­nej, daje fan­ta­stycz­ne moż­li­wo­ści kola­bo­ra­cji, rów­no­le­głe­go two­rze­nia i edy­cji doku­men­tów oraz śle­dze­nia zmian… no i moż­na do nie­go two­rzyć wtycz­ki. Jed­ną taką wtycz­ką jest genial­ny… a z resz­tą sami zobacz­cie

Nie chcę się rejestrować!

Dzię­ki reje­stra­cji nasz Klient będzie zawsze do nas wra­cał – dzię­ki temu, że ma kon­to nie będzie musiał wpi­sy­wać już danych. Wystar­czy, że się zalo­gu­je!” – mówi dyrek­tor mar­ke­tin­gu e-skle­pu IksIgrekZet.com. Wie­lu myśli podob­nie i trud­no ich wycią­gnąć z tego mar­ke­tin­go­we­go amo­ku.

Wię­cej

Klawiatura to przeżytek – MacBook Wheel

Od 3 tygo­dni krą­ży po sie­ci – myślę, że war­to to umie­ścić w blo­gu o uży­tecz­no­ści. Apple zno­wu udo­wad­nia, że pięk­ne jest też uży­tecz­ne 😉

Wię­cej

Chrome – okiem użytkownika

Minę­ło ponad 2 tygo­dnie od wystar­to­wa­nia prze­glą­dar­ki Chro­me i emo­cje już zdą­ży­ły okrzep­nąć. Wg ser­wi­su Get Clic­ky z prze­glą­dar­ki Google korzy­sta ok. 1,7% inter­nau­tów.
W recen­zjach prze­glą­dar­ki sku­pia­no się głów­nie na bez­pie­czeń­stwie i inno­wa­cyj­no­ści, same­mu inter­fej­so­wi użyt­kow­ni­ka nie poświę­co­no jed­nak szcze­gól­nie dużo miej­sca. Być może z bra­ku kar­dy­nal­nych błę­dów.

Wię­cej

Ach te instrukcje…

Ostat­nio natra­fi­łam na inte­re­su­ją­cą notat­kę o czy­ta­niu instruk­cji do urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych.

Oka­zu­je się, że wie­lu Bry­tyj­czy­ków przy­zna­je, że ma pro­ble­my z obsłu­gą tych urzą­dzeń, ale więk­szość w ogó­le nie czy­ta instruk­cji. Na samym szczy­cie listy sprzę­tów oce­nia­nych jako skom­pli­ko­wa­ne znaj­du­je się apa­rat cyfro­wy (26% respon­den­tów) oraz GPS (21%). Jedy­nie 6% bada­nych przy­zna­ło, że czy­ta instruk­cję do GPS’a, a w przy­pad­ku apa­ra­tu jest to 14%.

  • Kie­dy ludzie nie czy­ta­ją instruk­cji?
  • Kto czy­ta, a kto nie czy­ta?
  • Od cze­go to zale­ży?
  • I czy to rze­czy­wi­ście nie­czy­ta­nie to pro­blem?

Wię­cej

Usability naszych GPS’ów

Czy zasta­na­wia­li­ście się kie­dyś nad inter­fej­sem GPS’a, z któ­rym jeź­dzi­cie? Czy łatwo było wam odna­leźć szu­ka­ne funk­cje? Czy iko­ny były zro­zu­mia­łe, a mapa wystar­cza­ją­co czy­tel­na? Czy dźwię­ki i komu­ni­ka­ty lek­to­ra nie roz­pra­sza­ły pod­czas jaz­dy? Na te i inne pyta­nia pró­bo­wa­li­śmy odpo­wie­dzieć w bada­niu, któ­re reali­zo­wał zespół usa­bi­li­ty Jan­me­dia Inte­rac­ti­ve.

Wię­cej

Konferencja „Interfejs Użytkownika – Kansei w praktyce”

7 czerw­ca 2008 (sobo­ta) odbę­dzie się kon­fe­ren­cja „Inter­fejs Użyt­kow­ni­ka – Kan­sei w prak­ty­ce”, już po raz trze­ci.

Wię­cej