Jak stworzyć prototyp?

Jak stwo­rzyć dobry pro­to­typ?
Do opra­co­wa­nia pierw­sze­go pro­to­ty­pu sys­te­mu moż­na użyć metod uła­twia­ją­cych uzy­ska­nia dobrej uży­tecz­no­ści.

Wię­cej

Formularze nie są… proste

For­mu­la­rze są ele­men­tem, któ­ry w ser­wi­sach kor­po­ra­cyj­nych jest czę­sto odpo­wie­dzial­ny za obni­że­nie ogól­nej efek­tyw­no­ści ser­wi­su – wie­le razy sły­sza­łem od klien­ta, że chce aby poprzez jego ser­wis kor­po­ra­cyj­ny klien­ci mogli nawią­zać kon­takt. To zada­nie jest tym trud­niej­sze im mniej uży­tecz­ny for­mu­larz kon­tak­to­wy.

Wię­cej

Przyjaciół poznaje się w biedzie

Pro­sty ale sku­tecz­ny spo­sób na to by użyt­kow­ni­cy Cię poko­cha­li: poma­gaj im gdy mają pro­ble­my.

Wię­cej

Ile wydać na usability?

Ile moż­na zyskać?
W swo­im Alert­box Jakob Nie­lsen opi­su­je bada­nia na 42 przy­pad­kach gdzie łatwo dało się usta­lić prze­ło­że­nia ulep­sze­nia uży­tecz­no­ści na efek­ty. Dla każ­de­go pro­jek­tu usta­lo­no mier­ni­ki, któ­re zba­da­no przed i po wpro­wa­dze­niu ulep­szeń w usa­bi­li­ty.

Wię­cej

Budują…ce linki

Dziś wpis budu­ją­cy, napa­wa­ją­cy nadzie­ją, chwa­lą­cy i pozy­tyw­ny 🙂

Coraz wię­cej firm poważ­nie trak­tu­je dostęp­ność. Gra­tu­la­cje dla:

Wię­cej

Użyteczna heyah.pl

Na gru­pie usa­bi­li­ty przed­sta­wio­no ostat­nio nowy pro­jekt heyah.pl do oce­ny.

Auto­rzy stro­ny napi­sa­li:

> W dniu dzi­siej­szym uru­cho­mi­li­śmy nową witry­nę www.heyah.pl.
> Doło­ży­li­śmy wszel­kich sta­rań by była jak naj­bar­dziej uży­tecz­na i
> funk­cjo­nal­na, wyko­rzy­stu­jąc przy tym tech­no­lo­gię Fla­sha i Aja­xa. Wybór
> takich roz­wią­zań pozwo­lił na znacz­ne uprosz­cze­nie stro­ny oraz
> kon­se­kwent­ne zacho­wa­nie cha­rak­te­ry­stycz­nej dla Fla­sha inte­rak­tyw­no­ści
> w całym ser­wi­sie. Ser­wis Hey­ah zawie­ra dużą ilość infor­ma­cji – dla­te­go
> nawi­ga­cja ser­wi­su zosta­ła podzie­lo­na na makro- i mikro­na­wi­ga­cję.

Kie­dyś, ktoś z dzien­ni­ka­rzy zapy­tał Michal­czew­skie­go czy będąc tak zna­ko­mi­tym bok­se­rem nie kor­ci­ło go nigdy aby komuś przy­ło­żyć na uli­cy – gdy się nie­grzecz­nie zacho­wy­wał albo go zacze­piał. Michal­czew­ski odpo­wie­dział wte­dy “nie, bo ja nie biję za dar­mo”. 🙂

Wię­cej

Liczby w sklepie

Sklep inter­ne­to­wy jest chy­ba naj­lep­szym poli­go­nem doś›wiadczalnym dla ana­li­ty­ka usa­bi­li­ty. Nigdzie indziej wygo­da użyt­ko­wa­nia nie prze­kła­da się tak wprost na licz­by jak w ecom­mer­ce. Niżej tro­chę™ liczb, któ‚re upew­nią Was jak waż­na jest uży­tecz­ność‡, dostęp­ność‡ i otwar­tość‡ na klien­ta.

Wię­cej

Najbardziej użyteczny marketing na ziemi

Czy ludzie lubią rekla­my?

Sta­ty­sty­ka poka­zu­je, że:

  • 69% Ame­ry­ka­nów jest zain­te­re­so­wa­nych pro­duk­ta­mi lub usłu­ga­mi, któ­re pomo­gą im pomi­jać lub blo­ko­wać mar­ke­ting (Yan­ke­lo­vich 2005, Mar­ke­ting Recep­ti­vi­ty Stu­dy)
  • 76% odbior­ców nie wie­rzy, że rekla­my mówią praw­dę (Yan­ke­lo­vich 2005, Mar­ke­ting Recep­ti­vi­ty Stu­dy)

Z dru­giej zaś stro­ny:

  • 76% Ame­ry­ka­nów roz­ma­wia przy­naj­mniej o jed­nej mar­ce dzien­nie (śred­nio aż o 10) (Talk­Track, Kel­ly Fay Gro­up, 2006)
  • 68% kon­su­men­tów ufa opi­niom innych kon­su­men­tów tak samo jak swo­im (Edel­man Trust Baro­metr, 2006)

Jaki z tego wnio­sek? Powin­ni­śmy uła­twiać ludziom mówie­nie o naszych pro­duk­tach, mar­kach i fir­mach!

Wię­cej