O ścierających się Światopoglądach.

Jed­nym z tren­dów w tema­ty­ce pro­jek­to­wa­nia opty­mal­nych inter­fej­sów i polep­sza­nia witryn inter­ne­to­wych jest kwe­stia pogo­dze­nia zaawan­so­wanch funk­cji udo­stęp­nia­nych przez witry­ny budo­wa­ne za pomo­cą tech­no­lo­gii HTML5 a ogra­ni­czeń sprzę­to­wych wie­lu użyt­kow­ni­ków, któ­rych kom­pu­te­ry lub smart­fo­ny były kupo­wa­ne już jakiś czas temu. Na zacho­dzie, jed­nym z komen­ta­rzy otrzy­my­wa­nych przez fir­my pro­wa­dzą­ce duże por­ta­le w inter­ne­cie jest to, że ilość teo­re­tycz­nie pomoc­nych dodat­ków i faj­nych gadże­tów na stro­nie w pew­nym sen­sie powo­du­je na tyle istot­ne jej spo­wal­nia­nie w wie­lu prze­glą­dar­kach, że uży­tecz­ność witry­ny jest sta­now­czo obni­żo­na, co nie jest zamia­rem jej pro­jek­tan­tów.


Nie jest to wiel­ką nie­spo­dzian­ką w kli­ma­cie pro­jek­to­wa­nia witryn gdzie wie­lu eks­per­tów wie­rzy, że jeże­li coś jest moż­li­we i sta­no­wi jakie­kol­wiek udo­god­nie­nie to nale­ży to sto­so­wać, nie­za­leż­nie od tego jak wpły­nie to na użyt­kow­ni­ków witry­ny odwie­dza­ją­cych ją za pomo­cą sprzę­tu, któ­ry ma już parę lat i cza­sa­mi pole­ga na prze­glą­dar­kach i appach, któ­re ci pro­jek­tan­ci uwa­ża­li­by za przedaw­nio­ne, ale któ­re są pre­fe­ro­wa­ne przez użyt­kow­ni­ków sprzę­tu. Więk­szość inter­nau­tów w jakiejś fazie swo­jej dzia­łał­no­ści mia­ła zapew­ne do czy­nie­nia z otrzy­my­wa­niem od takiej lub innej witry­ny komu­ni­ka­tu w sty­lu: Two­ja prze­glą­dar­ka jest przedawniona/nieaktualna. Zale­ca­my aktu­ali­za­cję do naj­now­szej wer­sji aby móc w peł­ni doce­nić naszą witry­nę. Nacho­dzi na myśl pyta­nie: czy do roli pro­jek­tan­ta WebU­sa­bi­li­ty czy też UX/UI zali­cza­my wysta­wia­nie pole­ceń i reko­men­da­cji użyt­kow­ni­kom odno­śnie tego jakie­go opro­gra­mo­wa­nia powin­ni uży­wać odwie­dza­jąc daną witry­nę.

I tu ście­ra­ją się dwie wizje tego czym jest Inter­net. Bo wia­do­mo, że z jed­nej stro­ny mamy widocz­ne ten­den­cje Big Bro­ther-owskie, gdzie pro­jek­tan­ci są skłon­ni „dobrze radzić” użyt­kow­ni­kom na pod­sta­wie swo­ich wła­snych doświad­czeń i nie koniecz­nie zano­si się to o te ciem­ne stro­ny bycia tzw. Big Bro­ther-em. Ale z dru­giej stro­ny ist­nie­je, choć sła­bo widocz­na bo nie czę­sto pro­mo­wa­na w mediach gru­pa użyt­kow­ni­ków, któ­rzy nie lubią zmian, nie lubią cią­głe­go aktu­ali­zo­wa­nia i upgra­do­wa­nia sprzę­tu i tym bar­dziej czu­ją nie­smak gdy jakieś witry­ny pró­bu­ją na nich wymu­sić kupo­wa­nie nowe­go sprzę­tu lub aktu­ali­za­cję opro­gra­mo­wa­nia na sta­rym tyl­ko po to by ład­niej roz­wi­ja­ło się jakieś menu.

W naszym odczu­ciu przy­zwo­ity pro­jek­tant WebU­sa­bi­li­ty lub UX/UI bie­rze pod uwa­gę to, że nie każ­dy użyt­kow­nik dzia­ła na naj­now­szym lub naj­szyb­szym sprzę­cie i pro­jek­tu­je witry­ny tak, by doświad­cze­nia i tych ludzi z naj­now­szy­mi gadże­ta­mi i tych, któ­rzy są wstrze­mięź­li­wi odno­śnie aktu­ali­za­cji były dobre. Ale nie ozna­cza to, że witry­na nie może przed­sta­wiać opi­nii w kie­run­ku usta­lo­nym przez jej pro­jek­tan­tów, choć tu trze­ba mieć na uwa­dze, że opi­nie kry­ty­ku­ją­ce aktu­al­ność prze­glą­da­rek mogą powo­do­wać nie­chęć co do tej­że witry­ny u osób, któ­rych komu­ni­kat doty­czy.

——————-
Cyryl Kóz

0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *