ANALIZA KONKURENCJI

Kie­dy war­to prze­pro­wa­dzić ana­li­zę kon­ku­ren­cji?

Jeśli pla­nu­jesz rede­sign swo­je­go ser­wi­su lub apli­ka­cji i chcesz poznać aktu­al­ne tren­dy w pro­jek­to­wa­niu. Jeśli chcesz zoba­czyć jakie roz­wią­za­nia kon­ku­ren­cji się spraw­dza­ją, a któ­rych lepiej uni­kać. Głów­nym celem ana­li­zy jest okre­śle­nie sła­bych i moc­nych stron kon­ku­ren­cyj­nych pro­duk­tów.

KORZYŚCI

Metoda ta jest dobrym źródłem pomysłów na funkcje i zawartość strony

Pozwala stwierdzić, które elementy zastosowane u konkurencji się sprawdzają, a których należy unikać

PRZEBIEG PROCESU

  • PRZYGOTOWANIE DO ANALIZY (wraz z klientem)

    Jest to okre­śle­nie wspól­nie z Klien­tem, na któ­rych obsza­rach ma sku­pić się uwa­ga bada­cza, jakie typy stron kon­ku­ren­cyj­nych są inte­re­su­ją­ce oraz jakie kry­te­ria mają zostać przy­ję­te pod­czas ana­li­zy

  • ANALIZA

    Ana­li­za stron kon­ku­ren­cyj­nych jest prze­pro­wa­dza­na z uwzględ­nie­niem kry­te­riów i zasad usta­lo­nych pod­czas przy­go­to­wa­nia

  • RAPORT

    Efek­tem prac jest raport zawie­ra­ją­cy ana­li­zę wybra­nych ser­wi­sów kon­ku­ren­cyj­nych ze wska­za­niem sła­bych i moc­nych stron tych pro­duk­tów