Zakupy w jednym kroku

Jakoś rok temu (jej, to już rok minął!?) pisa­łem o tym, jak zmu­sza­nie do reje­stra­cji nega­tyw­nie wpły­wa na kon­wer­sję. Roz­wią­za­niem pro­ble­mu jest reje­stra­cja opcjo­nal­na – nie chcesz? Nie musisz.

Na blo­gu Get Ela­stic Jānis Lan­ka z fir­my Ela­stic Path przed­sta­wił cie­ka­we stu­dium przy­pad­ku, w któ­rym poszli o 2 kro­ki dalej z opty­ma­li­za­cją kon­wer­sji.

Wię­cej

Nie chcę się rejestrować!

Dzię­ki reje­stra­cji nasz Klient będzie zawsze do nas wra­cał – dzię­ki temu, że ma kon­to nie będzie musiał wpi­sy­wać już danych. Wystar­czy, że się zalo­gu­je!” – mówi dyrek­tor mar­ke­tin­gu e-skle­pu IksIgrekZet.com. Wie­lu myśli podob­nie i trud­no ich wycią­gnąć z tego mar­ke­tin­go­we­go amo­ku.

Wię­cej

Dlaczego mój sklep sprzeda więcej?

Dziś chcę się z Wami podzie­lić kolej­ną pre­zen­ta­cją. Tym razem doty­czy one uży­tecz­no­ści w eCom­mer­ce. Kil­ka prak­tycz­nych porad na temat testo­wa­nia eCom­mer­ce.

Liczby w sklepie

Sklep inter­ne­to­wy jest chy­ba naj­lep­szym poli­go­nem doś›wiadczalnym dla ana­li­ty­ka usa­bi­li­ty. Nigdzie indziej wygo­da użyt­ko­wa­nia nie prze­kła­da się tak wprost na licz­by jak w ecom­mer­ce. Niżej tro­chę™ liczb, któ‚re upew­nią Was jak waż­na jest uży­tecz­ność‡, dostęp­ność‡ i otwar­tość‡ na klien­ta.

Wię­cej