Co z tym HTML5?

Coraz czę­ściej Klien­ci w zapy­ta­niach ofer­to­wych wska­zu­ją na HTML5 jako na pożą­da­ny ele­ment spe­cy­fi­ka­cji w ich pro­jek­cie. Nic dziw­ne­go – HTML5 jest coraz bar­dziej popu­lar­ny i coraz wię­cej ser­wi­sów i apli­ka­cji inter­ne­to­wych wyko­rzy­stu­je jego moż­li­wo­ści. Póki co jed­nak o zmia­nie sił na ryn­ku jesz­cze mówić nie moż­na – wciąż bar­dziej popu­lar­na jest np. tech­no­lo­gia Ado­be® Flash®.

Nie ule­ga jed­nak wąt­pli­wo­ści, że z bie­giem cza­su nowa spe­cy­fi­ka­cja tego języ­ka będzie wypie­rać wer­sję 4.01 i może w jakiejś czę­ści zastą­pić to, co było do tej pory imple­men­to­wa­ne w Java­Script lub Ado­be® Flash®. I jest bar­dzo praw­do­po­dob­ne, że HTML5 zdo­mi­nu­je rynek już nie­ba­wem… w każ­dym razie wcze­śniej niż przed 2022 (bar­dziej opty­mi­stycz­na data w tym arty­ku­le). Dobrze, ponie­waż tech­no­lo­gia ta nie­sie ze sobą nowe ele­men­ty, któ­re teraz wyda­ją się nie­zbęd­ne a któ­rych koniecz­ność uży­cia trud­no było prze­wi­dzieć w dru­giej poło­wie lat 90-tych, kie­dy defi­nio­wa­no spe­cy­fi­ka­cję 4.01. Wię­cej

Rich Internet Application

Flash uł‚atwia budo­wa­nie kiep­skich serwisó‚w WWW poprzez odda­nie peł‚nej kon­tro­li pro­jek­tan­to­wi (ozna­cze­nia linkó‚w, nawi­go­wa­nie, prze­wi­ja­nie tre­ści, ..). Trze­ba spo­ro doświad­cze­nia w pro­jek­to­wa­niu aby unik­nąć‡ wszyst­kich tych puła­pek. Jestem jed­nak prze­ko­na­ny, że war­to pró­bo­wać‡. Dziś› pro­jek­tan­ci dys­po­nu­ją… czymś› wię™cej niż Flash.

Wię­cej