Audyt ekspercki UX – dlaczego zwykle nie wystarczy?

Czym jest audyt ekspercki UX?

Audyt eks­perc­ki UX czy­li audyt uży­tecz­no­ści to czę­sto sto­so­wa­na meto­da ana­li­zy inter­fej­su mają­ca na celu wykry­cie błę­dów i zapro­po­no­wa­nie metod ich roz­wią­zań. Pozor­nie meto­da ta jest dużo bar­dziej opła­cal­na niż testy z użyt­kow­ni­ka­mi, a rów­no­cze­śnie zapew­nia dobre rezul­ta­ty. Pozor­nie.

Prze­pro­wa­dza­jąc audyt, eks­pert wyko­rzy­stu­je swo­je doświad­cze­nie, wie­dzę z zakre­su zasad uży­tecz­no­ści oraz odpo­wied­nio dobra­ną meto­dę, aby wykryć błę­dy uży­tecz­no­ści w inter­fej­sie. Audyt moż­na prze­pro­wa­dzać na róż­ne spo­so­by: Wię­cej

Komunikaty dla użytkownika

Komunikaty dla użytkownika

Powsta­ło już wie­le arty­ku­łów mówią­cych o tym jak komu­ni­ko­wać błę­dy by były przy­jaź­niej­sze dla użyt­kow­ni­ka. Więk­szość wytycz­nych do kon­stru­owa­nia komu­ni­ka­tów błę­dów odno­si się do zasad:

  • opi­sa­nia błę­du jako wyni­ku nie­pra­wi­dło­wo­ści sys­te­mu, nie użyt­kow­ni­ka,
  • uży­wa­nia natu­ral­ne­go języ­ka,
  • komu­ni­ko­wa­nia błę­dów za pomo­cą czer­wo­ne­go kolo­ru,
  • komu­ni­ko­wa­nia błę­dów w jed­no­li­ty spo­sób za pomo­cą jed­ne­go kolo­ru oraz miej­sca wyświe­tla­nia,
  • pod­po­wia­da­nia roz­wią­za­nia błę­du, kie­ro­wa­nia użyt­kow­ni­ka na akcje, któ­re może wyko­nać,
  • uni­ka­nia przed­sta­wia­nia błę­dów na wyska­ku­ją­cych popu­pach. Wię­cej

Facebook nie lubi modeli mentalnych

Sce­na­riusz: zna­la­złem infor­ma­cję, że w mar­cu odby­wa się  pew­na kon­fe­ren­cja HCI. Pomy­śla­łem, że dam znać zna­jo­me­mu – może będzie zain­te­re­so­wa­ny, bo odby­wa się ona w jego kra­ju. Sko­pio­wa­łem więc link do stro­ny tej­że kon­fe­ren­cji i wsze­dłem na Face­bo­ok.

Wię­cej

Usability – Less is more?

Z przyjemnoś›cią… wystą…pił‚em na kolej­nym już OKEBI. Moja pre­zen­ta­cja dotyczył‚a pro­ble­mów na jakie napo­ty­ka się™ spe­cja­li­sta usa­bi­li­ty pod­czas pra­cy. Rok temu na OKEBI mó‚wił‚em o pod­sta­wach usa­bi­li­ty, tym razem zagłębiliś›my się w™ aspek­ty prak­tycz­ne.

Wię­cej

Internet mobilny – co z tym zrobić?

Ban­kier opu­bli­ko­wał mój arty­kuł na temat tego jak moż­na wyko­rzy­stać Inter­net mobil­ny dla roz­wo­ju swo­je­go biz­ne­su. W tek­ście opi­sa­łem kil­ka uda­nych wdro­żeń mobil­nych. Mam nadzie­ję, że inspi­ru­ją­cych.

Dlaczego mój sklep sprzeda więcej?

Dziś chcę się z Wami podzie­lić kolej­ną pre­zen­ta­cją. Tym razem doty­czy one uży­tecz­no­ści w eCom­mer­ce. Kil­ka prak­tycz­nych porad na temat testo­wa­nia eCom­mer­ce.

Marketing wirusowy

Pre­zen­ta­cja o mar­ke­tin­gu wiru­so­wym jaką mia­łem przy­jem­ność dziś wygło­sić na Brand Tea Par­ty jest już do pobra­nia na sli­de­sha­re.

Prezentacja na Internet 2k7

Już po pierw­szym dniu kon­fe­ren­cji Inter­net 2k7 moż­na powie­dzieć, że jest to bar­dzo uda­na impre­za. Kil­ka cie­ka­wych pre­zen­ta­cji i bar­dzo dużo roz­mów – super!

Mia­łem przy­jem­ność popro­wa­dzić pre­zen­ta­cję doty­czą­cą.. oczy­wi­ście usa­bi­li­ty. W pre­zen­ta­cji opo­wia­da­łem o tym, że:

Wię­cej

Agregacja treści, czyli biorą to co chcą – prezentacja

Mia­łem przy­jem­ność wystą­pić na Semi­na­rium “Nowe Media? Nowe media rela­tions?”
Tytuł mojej pre­zen­ta­cji, dostęp­nej poni­żej, brzmiał Agre­ga­cja tre­ści, czy­li bio­rę to co chcę.

Wię­cej

Kurs usability

Czy zastanawialiście się co decyduje o powodzeniu serwisów WWW?

Co spra­wia, że użyt­kow­ni­cy chęt­niej prze­by­wa­ją na nie­któ­rych stro­nach? W głów­nej mie­rze decy­du­je o tym usa­bi­li­ty, zwa­ne też uży­tecz­no­ścią. W kur­sie poka­zu­ję jak budo­wać intu­icyj­ne w obsłu­dze ser­wi­sy i udo­wad­niam jak wiel­ki wpływ ma uży­tecz­ność na final­ny suk­ces każ­de­go inte­rak­tyw­ne­go pro­jek­tu.

Wię­cej