PROJEKTOWANIE I WARSZTATY

Pro­jek­to­wa­nie makiet oraz pro­to­ty­pów to jed­ne z klu­czo­wych eta­pów two­rze­nia ser­wi­sów, sys­te­mów i apli­ka­cji. Istot­ny jest zarów­no intu­icyj­ny i prze­my­śla­ny pro­jekt, jak i szyb­kie wychwy­ce­nie poten­cjal­nych pro­ble­mów uży­tecz­no­ści. Wszyst­kie te czyn­ni­ki znacz­nie wpły­wa­ją na obni­że­nie kosz­tów reali­za­cji oraz utrzy­ma­nia pro­duk­tu.

KORZYŚCI

Podniesienie efektywności i skuteczności działań w Internecie

Dopasowanie do użytkowników zwiększa ich satysfakcję z użytkowania produktu, a w przypadku systemów sprzedażowych widocznie wpływa na zwiększenie się dochodów ze sprzedaży

W JAKI SPOSÓB PRACUJEMY?

 • Spotkania warsztatowe z klientem – tworzenie szkiców i projektowanie procesów

  Nasi spe­cja­li­ści usa­bi­li­ty chęt­nie dzie­lą się swo­ją wie­dzą z naszy­mi klien­ta­mi w ramach wspól­ne­go pro­jek­to­wa­nia. Pod­czas warsz­ta­tów może­my wspól­nie two­rzyć kon­cep­cje oraz pro­jek­to­wać pro­ce­sy, któ­re będą pod­sta­wą nowe­go pro­jek­tu lub pod­sta­wą do zmian w ist­nie­ją­cym już pro­duk­cie. Wyko­rzy­sty­wa­ne tech­ni­ki pro­jek­to­we pozwa­la­ją na two­rze­nie inte­rak­cji, szki­ców oraz archi­tek­tu­ry infor­ma­cji. Dodat­ko­wo, Klient może zdo­być dużą ilość prak­tycz­nej wie­dzy na temat uży­tecz­no­ści od naszych spe­cja­li­stów.

 • Tworzenie person

  Czy­li pro­fi­li mode­lo­we­go użyt­kow­ni­ka, któ­ry poma­ga pro­jek­tan­tom stwo­rzyć uży­tecz­ny ser­wis. W opi­sie per­so­ny znaj­du­ją się infor­ma­cje doty­czą­ce danych demo­gra­ficz­nych, celów użyt­kow­ni­ka, uży­wa­ne­go opro­gra­mo­wa­nia, a nawet warun­ków spo­łecz­no-eko­no­micz­nych, codzien­nych obo­wiąz­ków, wyko­ny­wa­nych zadań, pre­fe­ren­cji i ocze­ki­wań. Korzy­sta­jąc z per­son pro­jek­tan­ci nie zasta­na­wia­ją się jak sami uży­wa­li­by sys­te­mu, lecz przyj­mu­ją jej punkt widze­nia przy oce­nie pro­jek­tu.

 • Szkice, makiety, prototypy

  Szki­ce oraz makie­ty wizu­ali­zu­ją ele­men­ty, któ­re mają zna­leźć się na ekra­nie. Dzię­ki temu wpro­wa­dze­nie popra­wek i korekt w pro­jek­cie nastę­pu­je szyb­ko i z mniej­szym nakła­dem finan­so­wym. Dodat­ko­wo, znacz­nie spa­da ilość błę­dów koniecz­nych do popra­wie­nia w kolej­nych eta­pach pro­jek­tu.
  Na bazie makiet moż­na dodat­ko­wo przy­go­to­wać inte­rak­tyw­ny pro­to­typ, któ­ry odwzo­ro­wu­je dyna­mi­kę goto­we­go wdro­żo­ne­go roz­wią­za­nia, tj. nawi­ga­cję pomię­dzy pod­stro­na­mi czy zacho­dzą­ce w nim pro­ce­sy. W takim śro­do­wi­sku łatwo jest prze­pro­wa­dzić sku­tecz­ne bada­nia z użyt­kow­ni­ka­mi.

 • Praca wg metodyki User Centered Design

  UCD to meto­dy­ka pro­jek­to­wa­nia i jed­no­cze­śnie pro­ces, w któ­rym potrze­by, cele i ogra­ni­cze­nia użyt­kow­ni­ka sku­pia­ją naj­wyż­szą uwa­gę pro­jek­tan­ta na każ­dym eta­pie two­rze­nia pro­duk­tu. Aby móc odpo­wie­dzieć na potrze­by i wyma­ga­nia użyt­kow­ni­ków musi­my je dokład­nie poznać i zro­zu­mieć. Pod­czas kon­sul­ta­cji z klien­tem usta­la­my cele przy­szłych użyt­kow­ni­ków, powo­dy, dla któ­rych korzy­sta­ją lub będą korzy­stać z zapro­po­no­wa­nych roz­wią­zań oraz spraw­dza­my w jakim kon­tek­ście (orga­ni­za­cyj­nym, tech­no­lo­gicz­nych, śro­do­wi­sko­wym) dzia­ła­ją. Meto­dy­ka UCD ozna­cza zaan­ga­żo­wa­nie w pro­ces pro­jek­to­wy rze­czy­wi­stych użyt­kow­ni­ków dzię­ki takim meto­dom jak testy uży­tecz­no­ści, sor­to­wa­nie kart, wywia­dy czy eyetrac­king. Pro­jek­to­wa­nie zorien­to­wa­ne na użyt­kow­ni­ka moż­na okre­ślić jako wie­lo­eta­po­wy pro­ces roz­wią­zy­wa­nia (wystę­pu­ją­cych pod­czas pro­jek­to­wa­nia) pro­ble­mów, jakie mogą poja­wić się u użyt­kow­ni­ków pod­czas korzy­sta­nia z pro­duk­tu.

 • Zwinne metodyki pracy

  Jeśli cha­rak­ter pro­jek­tu na to pozwa­la, pra­cu­je­my w meto­dy­kach zwin­nych (SCRUM), któ­re pozwa­la­ją nam na szyb­sze dostar­cza­nie goto­we­go pro­duk­tu dla naszych klien­tów. Meto­dy­ki zwin­ne są ukie­run­ko­wa­ne na cel biz­ne­so­wy, zapew­nia­ją sta­łą współ­pra­cę z Klien­tem oraz  mini­ma­li­zu­ją kosz­ty zmia­ny.

  Pra­ca w meto­dy­kach zwin­nych pole­ga na podzia­le pro­ce­su wytwa­rza­nia pro­duk­tu na mniej­sze ite­ra­cje, w ramach któ­rych two­rzo­na jest goto­wa, prze­te­sto­wa­na i dzia­ła­ją­ca funk­cjo­nal­ność (wyma­ga to tak­że zaan­ga­żo­wa­nia gra­fi­ka oraz zespo­łu wdro­że­nio­we­go). Wszyst­kie two­rzo­ne funk­cjo­nal­no­ści odpo­wia­da­ją na potrze­by użyt­kow­ni­ków i eli­mi­nu­ją two­rze­nie prze­ła­do­wa­nych funk­cjo­nal­no­ścia­mi apli­ka­cji, któ­re są póź­niej trud­ne i kosz­tow­ne w utrzy­ma­niu.

JAKIEEFEKTY PRAC?

Zdefiniowane procesy oraz ścieżki użytkownika

Architektura informacji, czyli sposób organizacji elementów, ich nazewnictwo oraz projekt nawigacji serwisu

Makiety i interaktywne prototypy