Zróbmy testy A/B – ale czy warto?

Czyli dlaczego testy A/B nie są dla Ciebie 

Mie­rze­nie wpły­wu zmian w desi­gnie w bez­po­śred­nim prze­ło­że­niu na upra­gnio­ną kon­wer­sję jest nie­wąt­pli­wie war­to­ścio­we, łatwo dostęp­ne, nie­dro­gie i sze­ro­ko wyko­rzy­sty­wa­ne, tak­że przez gigan­tów takich jak Ama­zon czy Google. Po co orga­ni­zo­wać bada­nia dla kil­ku osób, sko­ro może­my zebrać dane od tysię­cy nie wsta­jąc od biur­ka?

Wię­cej

Nawigacja

Nawi­ga­cja to głów­ne bóstwo pro­jek­tan­tów usa­bi­li­ty. Wie­le cza­su spę­dza­my nad obmy­śla­niem co, gdzie i dla­cze­go powin­no się zna­leźć. Cza­sem nie­ste­ty poza fan­ta­stycz­ną… nawi­ga­cją… nie ma już na stro­nie nic wię­cej. Dla odwie­dza­ją…cych Twój ser­wis naj­waż­niej­sza jest treść. Nie­waż­ne czy będą to new­sy, mą…dre arty­ku­ły czy pro­duk­ty. Po to wła­śnie przy­cho­dzą… do Cie­bie i na tym chcą… się sku­pić.

Wię­cej

W Internecie trudniej nawigować

W świe­cie real­nym zazwy­czaj nawi­ga­cja nie spra­wia nam pro­ble­mu. Codzien­nie tra­fiasz w wie­le miejsc i odnaj­du­jesz wie­le rze­czy. Dla­cze­go w Sie­ci ludzie mają z tym aż tyle pro­ble­mów?

  • Brak poję­cia ska­li, nie wiesz jak duża jest witry­na więc trud­no okre­ślić ile cza­su może zająć jej prze­szu­ka­nie.
  • Nie­in­tu­icyj­ne, trud­ne do wyobra­że­nia sobie okre­śla­nie pozy­cji i kie­run­ku. W świe­cie real­nym nie ma hiper­po­łą­czeń pozwa­la­ją­cych ska­kać w dowol­ne miej­sca w prze­strze­ni.
  • Sur­fo­wa­nie po Inter­ne­cie z natu­ry jest sta­nem pew­ne­go zagu­bie­nia – czę­sto tra­fia­my na nowe miej­sca a zna­ne nam miej­sca są czę­sto prze­bu­do­wy­wa­ne.

Oczy­wi­ście pomy­słów na uła­twie­nia w nawi­ga­cji jest masa. Coraz czę­ściej sto­so­wa­ne są punk­ty star­to­we. Punk­ty star­to­we są ele­men­ta­mi stro­ny głów­nej, któ­re pro­wa­dzą w głąb struk­tu­ry ser­wi­su. Dzię­ki temu użyt­kow­ni­kom łatwiej odna­leźć naj­czę­ściej poszu­ki­wa­ne ele­men­ty ser­wi­su. Punk­ty star­to­we poka­zu­ją też co na stro­nie moż­na zna­leźć i zro­bić. Dzię­ki temu pozwa­la­ją na szyb­kie zapo­zna­nie się z naj­waż­niej­szy­mi ele­men­ta­mi całe­go ser­wi­su.

Pamię­taj też o bada­niach Nie­lse­na mówią­cy, że aż 30% wszyst­kich klik­nięć w Inter­ne­cie to klik­nię­cie przy­ci­sku Wstecz. To tak­że kolej­ny argu­ment by uni­kać ramek i nawi­ga­cji opar­tej na Flash – te ele­men­ty mogą utrud­niać nawi­go­wa­nie za pomo­cą przy­ci­sku Wstecz.