Zróbmy testy A/B — ale czy warto?

Czyli dlaczego testy A/B nie są dla Ciebie 

Mierze­nie wpły­wu zmi­an w desig­nie w bezpośred­nim przełoże­niu na upragnioną kon­wer­sję jest niewąt­pli­wie wartoś­ciowe, łat­wo dostęp­ne, niedro­gie i sze­roko wyko­rzysty­wane, także przez gigan­tów takich jak Ama­zon czy Google. Po co orga­ni­zować bada­nia dla kilku osób, sko­ro może­my zebrać dane od tysię­cy nie wsta­jąc od biur­ka?

Więcej

Nawigacja

Naw­igac­ja to główne bóst­wo pro­jek­tan­tów usabil­i­ty. Wiele cza­su spędza­my nad obmyślaniem co, gdzie i dlaczego powin­no się znaleźć. Cza­sem nieste­ty poza fan­tasty­czną… naw­igacją… nie ma już na stron­ie nic więcej. Dla odwiedza­ją…cych Twój ser­wis najważniejsza jest treść. Nieważne czy będą to newsy, mą…dre artykuły czy pro­duk­ty. Po to właśnie przy­chodzą… do Ciebie i na tym chcą… się skupić.

Więcej

W Internecie trudniej nawigować

W świecie real­nym zazwyczaj naw­igac­ja nie spraw­ia nam prob­le­mu. Codzi­en­nie trafi­asz w wiele miejsc i odna­j­du­jesz wiele rzeczy. Dlaczego w Sieci ludzie mają z tym aż tyle prob­lemów?

  • Brak poję­cia skali, nie wiesz jak duża jest wit­ry­na więc trud­no określić ile cza­su może zająć jej przeszukanie.
  • Niein­tu­icyjne, trudne do wyobraże­nia sobie określanie pozy­cji i kierunku. W świecie real­nym nie ma hiper­połączeń pozwala­ją­cych skakać w dowolne miejs­ca w przestrzeni.
  • Sur­fowanie po Internecie z natu­ry jest stanem pewnego zagu­bi­enia — częs­to trafi­amy na nowe miejs­ca a znane nam miejs­ca są częs­to prze­bu­dowywane.

Oczy­wiś­cie pomysłów na ułatwienia w naw­igacji jest masa. Coraz częś­ciej stosowane są punk­ty star­towe. Punk­ty star­towe są ele­men­ta­mi strony głównej, które prowadzą w głąb struk­tu­ry ser­wisu. Dzię­ki temu użytkown­ikom łatwiej odnaleźć najczęś­ciej poszuki­wane ele­men­ty ser­wisu. Punk­ty star­towe pokazu­ją też co na stron­ie moż­na znaleźć i zro­bić. Dzię­ki temu pozwala­ją na szy­bkie zapoz­nanie się z najważniejszy­mi ele­men­ta­mi całego ser­wisu.

Pamię­taj też o bada­ni­ach Nielse­na mówią­cy, że aż 30% wszys­t­kich kliknięć w Internecie to kliknię­cie przy­cisku Wstecz. To także kole­jny argu­ment by unikać ramek i naw­igacji opartej na Flash – te ele­men­ty mogą utrud­ni­ać naw­igowanie za pomocą przy­cisku Wstecz.