Usłyszeć interfejs

Usłyszeć interfejs – projektowanie serwisów internetowych dla użytkowników niewidomych

Codzien­nie każ­dy z nas wcho­dzi w inte­rak­cję z bar­dzo dużą licz­bą róż­nych inter­fej­sów, od auto­ma­tów sprze­da­ją­cych kawę, bile­ty MPK, PKP, przez inter­fej­sy urzą­dzeń mobil­nych, a koń­cząc na lap­to­pie i spo­rej licz­bie ser­wi­sów inter­ne­to­wych.

Do tych inte­rak­cji uży­wa­my w szcze­gól­no­ści jed­ne­go zmy­słu – wzro­ku.

Jed­nak jak „wyglą­da­ją” inter­fej­sy, któ­rych nie­któ­rzy nie mogą zoba­czyć?

Nie mogą zoba­czyć, to fakt. Mogą jed­nak usły­szeć!

Wię­cej

Projektowanie dla osób starszych

Przez pół wie­ku więk­szość pro­jek­tan­tów nowych tech­no­lo­gii sku­pia­ła się na mło­dych użyt­kow­ni­kach, pro­jek­tu­jąc tak, by zaspo­ko­ić ich potrze­by, pre­fe­ren­cje i marze­nia. Jed­nak ci pierw­si kon­su­men­ci wcho­dzą obec­nie w star­szy wiek i nie powin­no się pomi­jać ich potrzeb.

W Inter­ne­cie znaj­du­je się bar­dzo dużo porad­ni­ków opi­su­ją­cych, w jaki spo­sób pro­jek­to­wać dla senio­rów – jed­nak część zale­ceń to typo­we pora­dy, mówią­ce raczej o ogól­nych roz­wią­za­niach pro­jek­to­wych, przy­dat­nych dla każ­de­go. Bra­ku­je kon­kret­nych infor­ma­cji, jak powin­no się pro­jek­to­wać wła­śnie dla osób star­szych.

Wię­cej

Projektowanie dla osób słabo czytających

Jak wyni­ka z badań OECD, co dru­gi Polak nie rozu­mie pro­ste­go tek­stu. Odczy­ta­nie infor­ma­cji zawar­tej w ulot­ce rekla­mo­wej czy notat­ce pra­so­wej prze­ra­sta moż­li­wo­ści wie­lu bada­nych. Pola­cy mają trud­no­ści ze zro­zu­mie­niem sen­su infor­ma­cji poda­wa­nych w tele­wi­zyj­nych pro­gra­mach infor­ma­cyj­nych, nie potra­fią zro­zu­mieć instruk­cji obsłu­gi nawet pro­stych urzą­dzeń, choć­by żelaz­ka. Aż czte­rech Pola­ków na dzie­się­ciu nie umia­ło, po prze­czy­ta­niu infor­ma­cji na opa­ko­wa­niu aspi­ry­ny, odpo­wie­dzieć na pyta­nie, przez ile dni moż­na sto­so­wać lek. Wię­cej

Dostępność stron partii politycznych

W Jan­me­dia prze­pro­wa­dzi­li­śmy bada­nie dostęp­no­ści stron WWW par­tii poli­tycz­nych. W bada­niu prze­te­sto­wa­no ser­wi­sy inter­ne­to­we Plat­for­my Oby­wa­tel­skiej, Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści, Lewi­cy i Demo­kra­tów, Ligi Pol­skich Rodzin, Pol­skie­go Stron­nic­twa Ludo­we­go oraz Samo­obro­ny RP.

Wię­cej

O dostępności na różne sposoby

Dostęp­ność ser­wi­sów WWW rozu­mieć moż­na na wie­le spo­so­bów, oczy­wi­ście im sze­rzej na nią patrzy­my tym lepiej.

Wię­cej

Budują…ce linki

Dziś wpis budu­ją­cy, napa­wa­ją­cy nadzie­ją, chwa­lą­cy i pozy­tyw­ny 🙂

Coraz wię­cej firm poważ­nie trak­tu­je dostęp­ność. Gra­tu­la­cje dla:

Wię­cej