NIE KRZYCZ!

Pisa­nie duży­mi lite­ra­mi trak­to­wa­ne jest przez użyt­kow­ni­ków, jako krzyk.  

Tekst pisa­ny cią­giem dużych (lub jak kto woli — wiel­kich) liter, jest trud­niej­szy do prze­czy­ta­nia. Dla­cze­go tak się dzie­je? 

 

Takie pyta­nie i nazwę postu zada­ła jesz­cze w 2019r. nasza kole­żan­ka po fachu, pro­jek­tant­ka UX Pau­li­na Ptak, szkic tego okry­łem ostat­nio w archi­wum roz­po­czę­tych postów pisa­nych na niniej­szej stro­nie w Word­Pres­sie.

Podej­mu­jąc więc temat, dla­cze­go wie­lu użyt­kow­ni­ków trak­tu­je duże lite­ry prze­czy­ta­ne na stro­nie jako krzyk? I dla­cze­go jeże­li tak jest, jest on trud­niej­szy do prze­czy­ta­nia bo tekst jest z dużej lite­ry?
Wię­cej

Jak pisać, żeby użytkownik nie zwariował

Jak pisać, żeby użytkownik nie zwariował

Tren­dy UX mówią o wzro­ście zna­cze­nia typo­gra­fii, któ­re jest więk­sze z roku na rok. Krój czcion­ki, jej wiel­kość to ide­al­ny spo­sób na wyróż­nie­nie nasze­go pro­duk­tu, jed­nak nie nale­ży zapo­mi­nać o uży­tecz­no­ści. W dzi­siej­szym arty­ku­le prze­ana­li­zu­je­my naj­częst­sze błę­dy typo­gra­ficz­ne popeł­nia­ne na stro­nach inter­ne­to­wych.

Wię­cej