Projektowanie na urządzenia mobilne – powiadomienia

Aktyw­ność tele­fo­nów komór­ko­wych jest zaska­ku­ją­co wyso­ka. W cią­gu ostat­nich 10 sekund opu­bli­ko­wa­no oko­ło 48 000 twe­etów, poja­wi­ło się 280 000 like’ów na Face­bo­oku oraz udo­stęp­nio­no 87 000 zdjęć na Snap­cha­cie. Z dru­giej jed­nak stro­ny 80% aktyw­nych użyt­kow­ni­ków zaprze­sta­je korzy­stać z apli­ka­cji już po 3 dniach od zain­sta­lo­wa­nia. Poten­cjał jest olbrzy­mi, jed­nak wyma­ga od pro­jek­tan­ta pod­ję­cia wie­lu prze­my­śla­nych decy­zji pro­jek­to­wych. Dziś krót­ko opo­wiem o 3 ele­men­tach apli­ka­cji mobil­nych, któ­re przy­bli­żą Cię do suk­ce­su.

Wię­cej

Projektowanie wiadomości e-mail dla użytkowników mobilnych

Codzien­ne uży­cie urzą­dzeń mobil­nych wzra­sta nie­prze­rwa­nie. Ozna­cza to, że musi­my dosto­so­wać nasze pro­duk­ty w taki spo­sób, aby nie sta­no­wi­ły barie­ry dla korzy­sta­nia z nich przez naszych użyt­kow­ni­ków.

Dla wie­lu z nas codzien­ną poran­ną ruty­ną sta­ło się spraw­dza­nie pocz­ty e-mail zanim jesz­cze usią­dzie­my do kom­pu­te­ra w pra­cy lub w domu. Spraw­dza­my e-maile jedząc śnia­da­nie, sto­jąc w ulicz­nym kor­ku, a nawet jesz­cze leżąc w łóż­ku. Nie­ste­ty jesz­cze dość czę­sto zda­rza nam się tra­fić na e-maile, któ­rych w żaden spo­sób (a już na pew­no nie w spo­sób pro­sty) nie moż­na odczy­tać i wyko­nać na nich pożą­da­nych akcji.

Jeśli więc chce­my z odpo­wied­nim skut­kiem dotrzeć do naszych mobil­nych klien­tów, sub­skry­ben­tów oraz użyt­kow­ni­ków, powin­ni­śmy zadbać o to, aby nasze wia­do­mo­ści wyświe­tla­ły się pra­wi­dło­wo.
Wię­cej

Raport użyteczności mobilnych aplikacji bankowych

Dzi­siaj roz­po­czę­ła się w War­sza­wie kon­fe­ren­cja  Gene­ra­tion Mobi­le 2012. Wystą­pi­ła na niej mię­dzy inny­mi Moni­ka Mikow­ska – Dyrek­tor ds. Roz­wo­ju Biz­ne­su w Jan­me­dia Inte­rac­ti­ve. Pod­czas swo­je­go wystą­pie­nia zapre­zen­to­wa­ła wyni­ki naj­now­sze­go rapor­tu doty­czą­ce­go uży­tecz­no­ści apli­ka­cji ban­ko­wych przy­go­to­wa­ne­go przez Moni­kę oraz zespół Webu­sa­bi­li­ty w skła­dzie: Anna Liszew­ska oraz Jakub Miel­cza­rek. Wszyst­kich któ­rzy uczest­ni­czy­li w kon­fe­ren­cji oraz tych któ­rzy być na niej nie mogli, zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z rapor­tem.

Treść rapor­tu do pobra­nia:

“Raport uży­tecz­no­ści mobil­nych apli­ka­cji ban­ko­wych” (.PDF) 12.3MB

Android – wzorce projektowe a user experience

Andro­id jest już od dłuż­sze­go cza­su doj­rza­łą plat­for­mą a udział w ryn­ku urzą­dzeń z tym sys­te­mem wyno­si obec­nie w USA 38%, w Pol­sce oko­ło 17% . Wer­sja Andro­ida 1.0 poja­wi­ła się w 2008 (pierw­szym urzą­dze­niem wypo­sa­żo­nym w ten sys­tem ope­ra­cyj­ny był HTC Dre­am sprze­da­wa­ny w więk­szo­ści kra­jów Euro­py od począt­ku 2009) i od tam­te­go cza­su była suk­ce­syw­nie roz­wi­ja­na. Mimo tego, bra­ko­wa­ło przez dłuż­szy czas ofi­cjal­nych wytycz­nych doty­czą­cych pro­jek­to­wa­nia inter­fej­sów na tą plat­for­mę, podob­nych do tych jakie zapew­nia Apple w swo­ich iOS Human Inter­fa­ce Guide­li­nes. Wię­cej

Wirtualna klawiatura – iPhone vs Android

Prze­glą­da­jąc sobie poran­nym zwy­cza­jem Inter­net, natkną­łem się na cie­ka­wy arty­kuł porów­nu­ją­cy uży­tecz­ność wir­tu­al­nych kla­wia­tur iPhone’a i HTC Magic z sys­te­mem Andro­id.

Wię­cej

Internet mobilny – co z tym zrobić?

Ban­kier opu­bli­ko­wał mój arty­kuł na temat tego jak moż­na wyko­rzy­stać Inter­net mobil­ny dla roz­wo­ju swo­je­go biz­ne­su. W tek­ście opi­sa­łem kil­ka uda­nych wdro­żeń mobil­nych. Mam nadzie­ję, że inspi­ru­ją­cych.

Idea One Web a usability

Na www.webusability.pl piszę™ też cza­sem o stan­dar­dach sie­cio­wych. Zarów­no stan­dar­dy jak i usa­bi­li­ty mają… zbli­żo­ny cel -polep­szać‡ odbiór ser­wi­su, zmniej­szać barie­ry. Cza­sem jed­nak sytu­acja zmu­sza do wybo­ru – usa­bi­li­ty czy zacho­wa­nie standardó‚w? Obec­nie w kontekś›cie Inter­ne­tu mobil­ne­go ma to miej­sce coraz czę­ściej.

Wię­cej

Jak robić internet na komórki?

Nawią­zu­jąc do moje­go wcze­śniej­sze­go postu o mobil­nym Inter­ne­cie dziś kon­ty­nu­uję temat. Zacznij­my od kon­kre­tów, czy­li spraw­dzo­nych porad doty­czą­cych usa­bi­li­ty dla urzą­dzeń mobil­nych.

Jak polep­szyć usa­bi­li­ty ser­wi­su mobil­ne­go?

Wię­cej

Użyteczność w urzą…dzeniach mobilnych

Rynek mobil­ny jest naj­więk­szą plat­for­mą dys­try­bu­cyj­ną na Świe­cie. Mamy dwa miliar­dy użyt­kow­ni­ków tele­fo­nów komór­ko­wych w opo­zy­cji do miliar­da użyt­kow­ni­ków Inter­ne­tu i miliar­da użyt­kow­ni­ków tele­wi­zji
- “Outlo­ok 2007: The Futu­re is Now,” For­tu­ne Maga­zi­ne, 2007

Oko­ło 28% użyt­kow­ni­ków tele­fo­nów komór­ko­wych korzy­sta­ło za ich pomo­cą z Inte­ren­tu przy­naj­mniej raz.
- Ipsos, 2006

Nie jest zatem dziw­ne, że wszyst­kich coraz bar­dziej cią­gnie do mobi­le. War­to zdać sobie spra­wę, że w wypad­ku dostę­pu do WWW przez urzą­dze­nia prze­no­śne wie­le się zmie­nia.

Wię­cej

Jak Twój serwis wygląda w telefonie?

Mobil­ność jest w cenie. Coraz wię­cej por­ta­li i vor­ta­li two­rzy wer­sje mobil­ne lub dopa­so­wu­je swój ser­wis tak aby w urzą­dze­niach mobil­nych popraw­nie się wyświe­tlał.

Jeśli jesteś cie­ka­wy jak Twój ser­wis pre­zen­tu­je się w urzą­dze­niach mobil­nych możesz spraw­dzić to korzy­sta­jąc z jed­ne­go z wie­lu symu­la­to­rów.

Wię­cej