Czy taki diabeł straszny jak go malują?

Czy taki diabeł straszny jak go malują? Czyli o projektowaniu formularzy

For­mu­la­rze, bo o nich będzie mowa w arty­ku­le słu­żą do komu­ni­ka­cji fir­my z użyt­kow­ni­ka­mi. Nie od dzi­siaj wia­do­mo, że użyt­kow­ni­cy nie lubią wypeł­niać for­mu­la­rzy i trak­tu­ją je jako zło koniecz­ne. War­to zadbać o to, żeby nie były dla nich udrę­ką.

Wię­cej

Formularze nie są… proste

For­mu­la­rze są ele­men­tem, któ­ry w ser­wi­sach kor­po­ra­cyj­nych jest czę­sto odpo­wie­dzial­ny za obni­że­nie ogól­nej efek­tyw­no­ści ser­wi­su – wie­le razy sły­sza­łem od klien­ta, że chce aby poprzez jego ser­wis kor­po­ra­cyj­ny klien­ci mogli nawią­zać kon­takt. To zada­nie jest tym trud­niej­sze im mniej uży­tecz­ny for­mu­larz kon­tak­to­wy.

Wię­cej