Skontaktuj się z nami

0 + 1 = ?

Wysy­ła­jąc do nas zapy­ta­nie auto­ma­tycz­nie wyraż­cie Pań­stwo zgo­dę na prze­twa­rza­nie przez „Jan­me­dia Inte­rac­ti­ve” Sp. z O. O. Pań­stwa danych oso­bo­wych. Ozna­cza to, że zapi­su­je­my prze­ka­za­ne przez Pań­stwa dane, aby mieć moż­li­wość skon­tak­to­wa­nia się z Pań­stwem w celu przed­sta­wie­nia ofer­ty lub wysła­nia do Pań­stwa infor­ma­cji mar­ke­tin­go­wych w przy­szło­ści.  Może­cie Pań­stwo popro­sić o ich usu­nię­cie pod­czas godzin pra­cy, pisząc E-maila na adres: usability@janmedia.pl lub wysy­ła­jąc list na adres „Jan­me­dia Inte­rac­ti­ve” Sp. z O. O., ul. Wyści­go­wa 56E, 53–120 Wro­cław z adno­ta­cją: zmia­na danych oso­bo­wych.

Jak się z nami skon­tak­to­wać:

E-mail: usability@janmedia.pl

Tele­fon: + 48 (513) 153 298

Adres:

„Jan­me­dia Inte­rac­ti­ve” Sp. z O. O.

ul. Wyści­go­wa 56E

53–120 Wro­cław