Usability naszych GPS’ów

Czy zasta­na­wia­li­ście się kie­dyś nad inter­fej­sem GPS’a, z któ­rym jeź­dzi­cie? Czy łatwo było wam odna­leźć szu­ka­ne funk­cje? Czy iko­ny były zro­zu­mia­łe, a mapa wystar­cza­ją­co czy­tel­na? Czy dźwię­ki i komu­ni­ka­ty lek­to­ra nie roz­pra­sza­ły pod­czas jaz­dy? Na te i inne pyta­nia pró­bo­wa­li­śmy odpo­wie­dzieć w bada­niu, któ­re reali­zo­wał zespół usa­bi­li­ty Jan­me­dia Inte­rac­ti­ve.

Wię­cej

Testy użyteczności to nie fokusy, naprawdę!

Bada­nie z użyt­kow­ni­ka­mi jest przez wie­lu uzna­wa­ne za pod­sta­wo­we (naj­efek­tyw­niej­sze) narzę­dzie badań usa­bi­li­ty. Nie­mniej nadal wie­le osób nie dostrze­ga róż­ni­cy pomię­dzy bada­niem z użyt­kow­ni­ka­mi a bada­niem typu testy gru­po­we. Zer­k­nij­cie niżej na pod­su­mo­wa­nie róż­nic:

Wię­cej

Ile wydać na usability?

Ile moż­na zyskać?
W swo­im Alert­box Jakob Nie­lsen opi­su­je bada­nia na 42 przy­pad­kach gdzie łatwo dało się usta­lić prze­ło­że­nia ulep­sze­nia uży­tecz­no­ści na efek­ty. Dla każ­de­go pro­jek­tu usta­lo­no mier­ni­ki, któ­re zba­da­no przed i po wpro­wa­dze­niu ulep­szeń w usa­bi­li­ty.

Wię­cej