Wpisy, których autorem jest Anna Liszewska

World Usability Day 2011

W tym roku ponown­ie orga­nizu­je­my World Usabil­i­ty Day. Tem­atem prze­wod­nim wydarzenia jest edukac­ja i pro­jek­towanie dla zmi­any społecznej. World Usabil­i­ty Day odbędzie się 17 listopa­da we Wrocław­iu. Wszys­tkie szczegółowe infor­ma­c­je zna­j­du­ją się na stron­ie inter­ne­towej kon­fer­encji pod adresem: www.wud2011.pl Tem­atem tegorocznej imprezy jest  pro­jek­towanie dla zmi­an społecznych oraz edukac­ja społeczeńst­wa związana z roz­wo­jem tech­nologii. Społeczeńst­wo […]

Google +

Już 10 mil­ionów użytkown­ików prze­si­adło się na nowy ser­wis plus.google.com i licz­ba ta cią­gle rośnie. Oczy­wiś­cie przy 750 mil­ionach użytkown­ików Face­booka jest to kro­pla w morzu mil­ionów, jed­nak musimy pamię­tać  jak krótko G+ jest dostęp­ny. Oczy­wiś­cie, Google nie było­by sobą, gdy­by nie sko­rzys­tało z włas­nych doświad­czeń. Aby uchronić się przed możli­wy­mi prob­le­ma­mi związany­mi z prze­ciąże­niem […]

Projektowanie dla osób starszych

Przez pół wieku więk­szość pro­jek­tan­tów nowych tech­nologii sku­pi­ała się na młodych użytkown­ikach, pro­jek­tu­jąc tak, by zaspokoić ich potrze­by, pref­er­enc­je i marzenia. Jed­nak ci pier­wsi kon­sumen­ci wchodzą obec­nie w starszy wiek i nie powin­no się pomi­jać ich potrzeb. W Internecie zna­j­du­je się bard­zo dużo porad­ników opisu­ją­cych, w jaki sposób pro­jek­tować dla seniorów – jed­nak część zale­ceń […]

ZUI – Zoomable User Interface, przyszłość interfejsów

Zoomable User Inter­faces (ZUIs) stały się bard­zo pop­u­larne i są świet­ną alter­naty­wą dla trady­cyjnych tech­nik wiz­ual­iza­cji infor­ma­cji. Pozwala­ją na zmi­anę obrazu przez przewi­janie i pow­ięk­szanie, dzię­ki czemu użytkown­ik otrzy­mu­je dużo więcej infor­ma­cji, niż w przy­pad­ku trady­cyjnego graficznego inter­fe­j­su. ZUI wyróż­nia się tym, że pow­ięk­szanie i prze­suwanie odby­wa się w sposób ani­mowany.

Gesty i nowe pułapki użyteczności

Gesty są niezwyk­le sil­ną metodą inter­akcji. Ludzie przyzwycza­ja­ją się do nich coraz bardziej. Próbu­ją dotykać ekranu nawet jeżeli nie jest dotykowy albo prze­suwa­ją dłoń pod kranem, gdy uży­wa­ją trady­cyjnych umy­walek bez zain­stalowanych czu­jników.

Projektowanie dla osób słabo czytających

Jak wyni­ka z badań OECD, co dru­gi Polak nie rozu­mie prostego tek­stu. Odczy­tanie infor­ma­cji zawartej w ulotce reklam­owej czy notatce pra­sowej prz­eras­ta możli­woś­ci wielu badanych. Pola­cy mają trud­noś­ci ze zrozu­mie­niem sen­su infor­ma­cji podawanych w telewiz­yjnych pro­gra­mach infor­ma­cyjnych, nie potrafią zrozu­mieć instrukcji obsłu­gi nawet prostych urządzeń, choć­by żelaz­ka. Aż czterech Polaków na dziesię­ciu nie umi­ało, po […]

Jesteśmy na Facebooku

Infor­mu­je­my, że mamy swo­ją stronę na por­talu Face­book :). Będziemy tam umieszczać infor­ma­c­je o nowych wpisach oraz różne ciekawe rzeczy związane z użytecznoś­cią. Zaprasza­my:  http://www.facebook.com/webusability Ania

Projektowanie użytecznych serwisów dla dzieci

Pro­jek­towanie użytecznych ser­wisów dla dzieci Z kom­put­era korzys­ta 70% dzieci w wieku 4–14 lat, z tego 20% z Inter­ne­tu. Zad­ban­ie, aby strony skierowane do bard­zo młodych użytkown­ików były użyteczne i speł­ni­ały ich wyma­gania jest tak samo istotne jak przy­pad­ku stron dla dorosłych. Możli­we, że istot­niejsze. Pro­jek­towanie stron dla dzieci jest trud­niejszym zadaniem – jest to […]