World Usability Day 2010

Już 4 listo­pa­da we Wro­cła­wiu odbę­dzie się kon­fe­ren­cja WUD 2010 z oka­zji World Usa­bi­li­ty Day. Impre­za ta orga­ni­zo­wa­na jest w Pol­sce przez Jan­me­dia Inte­rac­ti­ve od 2007 roku a jej głów­ną ideą jest pro­mo­wa­nie pro­jek­to­wa­nia roz­wią­zań uży­tecz­nych, przy­ja­znych i zorien­to­wa­nych na użyt­kow­ni­ka.

Tego­rocz­na edy­cja World Usa­bi­li­ty Day odbę­dzie się w pierw­szym tygo­dniu listo­pa­da we Wro­cła­wiu (Quali­ty Hotel Sys­tem Wro­cław, al. M. Kro­me­ra 16) a tema­tem prze­wod­nim kon­fe­ren­cji będzie komu­ni­ka­cja. Tym wyda­rze­niem, razem z pozo­sta­ły­mi na świe­cie, chce­my pro­pa­go­wać ideę two­rze­nia uży­tecz­nych narzę­dzi do komu­ni­ka­cji lokal­nej i glo­bal­nej.

Zapro­si­li­śmy wie­lu zna­ko­mi­tych pre­le­gen­tów z kra­ju i zagra­ni­cy, a w pro­gra­mie prze­wi­dzia­ne są warsz­ta­ty, wykła­dy oraz panel dys­ku­syj­ny.

Wstęp wol­ny. Zapra­sza­my ser­decz­nie!

Ofi­cjal­na stro­na WUD: www.wud2010.pl Wię­cej infor­ma­cji wkrót­ce!

Dołącz do nas na Face­bo­oku: www.facebook.com/wud2010

Spon­so­rem Stra­te­gicz­nym WUD2010 jest Nasza Kla­sa.

Nasza Klasa

Patro­nat hono­ro­wy spra­wu­je Akce­le­ra­tor Desi­gnu.

Spon­so­rem WUD2010 jest Alle­gro.

Part­ne­rzy WUD2010Helion, PGNiG

helion

Patro­ni medial­ni: Interaktywnie.com, media2.pl

interaktywnie.com

media2

9 odpowiedzi
 1. niedoszły bibliotekarz
  niedoszły bibliotekarz says:

  abs­tra­hu­jąc od pol­sz­czy­zny zda­nia “Dołącz do nas Face­bo­oku:” link dokle­ja się do adre­su tej stro­ny (czyż­by komuś się zapo­mnia­ło http:// dopi­sać) nato­miast link opi­sa­ny http://www.wud2010.pl zwra­ca komu­ni­kat “Fire­fox nie może odna­leźć ser­we­ra http://www.wud10.pl.”

  mam inne wyobra­że­nia co do uży­tecz­no­ści stron inter­ne­to­wych :>
  1 błąd zda­rza się każ­de­mu, 2 błę­dy cóż bywa… ale 3 błę­dy w 11 sło­wach i 100% nie­dzia­ła­ją­cych lin­ków to już zgro­za 😉

  Odpowiedz

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *