Zróbmy testy A/B — ale czy warto?

Czyli dlaczego testy A/B nie są dla Ciebie 

Mierze­nie wpły­wu zmi­an w desig­nie w bezpośred­nim przełoże­niu na upragnioną kon­wer­sję jest niewąt­pli­wie wartoś­ciowe, łat­wo dostęp­ne, niedro­gie i sze­roko wyko­rzysty­wane, także przez gigan­tów takich jak Ama­zon czy Google. Po co orga­ni­zować bada­nia dla kilku osób, sko­ro może­my zebrać dane od tysię­cy nie wsta­jąc od biur­ka?

Więcej

Wiarygodność marki

Kwes­t­ia wiary­god­noś­ci jest waż­na, ponieważ częs­to boimy się zau­fać niez­nanym produktom/firmom. Nie chce­my zostać oszukani, nie chce­my ryzykować swoich pieniędzy oraz ujawnienia danych osobowych. W artykule przyjrzymy się czym jest wiary­god­ność mar­ki, jak ją budować w internecie oraz dlaczego jest taka waż­na na dzisiejszym rynku. Peter Morville wyróżnił 7 cech/elementów składa­ją­cych się na poję­cie user expe­ri­ence. Jed­nym z nich jest wiary­god­ność.

 

Więcej

Jak zwiększyć konwersję? Tym razem o modelu AIDA

Zaczy­na się okres świątecznych zakupów. Z tej okazji wiele sklepów zaplanowało dzień dar­mowej dostawy. Wśród naras­ta­jącej konkurencji warto zad­bać o to, aby nasz sklep był intu­icyjny i przy­jazny dla użytkown­ików. W moim artykule zajmę się znanym i sprawd­zonym sposobem na zwięk­sze­nie kon­wer­sji.

Więcej

Idea One Web a usability

Na www.webusability.pl piszę™ też cza­sem o stan­dar­d­ach sieciowych. Zarówno stan­dardy jak i usabil­i­ty mają… zbliżony cel -polep­szać‡ odbiór ser­wisu, zmniejszać bari­ery. Cza­sem jed­nak sytu­ac­ja zmusza do wyboru — usabil­i­ty czy zachowanie standardó‚w? Obec­nie w kontekś›cie Inter­ne­tu mobil­nego ma to miejsce coraz częś­ciej.

Więcej

Usability to nie wszystko!

Wielu z nas codzi­en­nie zas­tanaw­ia się™ jak maksy­mal­i­zować efek­ty­wność biz­ne­su w Sieci, jak budować‡ zau­fanie do serwisó‚w kor­po­ra­cyjnych i co zro­bić‡ by użytkown­i­cy czuli się™ u nas dobrze. Mozol­nie zwię™kszamy efek­ty­wność‡ poszczegól­nych kroków w koszyku, staramy się™ zbadać‡ i zaspokoić‡ potrze­by użytkownikó‚w. Czę™sto jed­nak zapom­i­namy o rzeczach tak pod­sta­wowych jak sta­bilne dział‚anie aplikacji.

Więcej

Dlaczego wierzę w Wiki w biznesie?

Przyz­nam się Wam – tak, jestem wielkim fanem Wiki. Nie tylko pro­jek­tu Wikipedia ale samej idei Wiki jako miejs­ca gdzie każdy może uczest­niczyć w prosty sposób we współt­worze­niu wiedzy. Wierzę też, że wiki jest doskon­ałym rozwiązaniem dla wielu firm.

W Wiki wierzą też inni:
Wiki stanie się głównym narzędziem współpra­cy i dzie­le­nia wiedzy w przy­na­jm­niej 50% firm przed rok­iem 2009. W tych fir­ma­ch z biegiem cza­su ilość e-maili związanych z pro­jek­ta­mi spad­nie o 75% a czas spotkań skró­ci się o połowę.

- sza­cu­je fir­ma Gart­ner Group w Busi­ness Week.

Więcej

Najbardziej użyteczny marketing na ziemi

Czy ludzie lubią reklamy?

Statysty­ka pokazu­je, że:

  • 69% Amerykanów jest zain­tere­sowanych pro­duk­ta­mi lub usługa­mi, które pomogą im pomi­jać lub blokować mar­ket­ing (Yankelovich 2005, Mar­ket­ing Recep­tiv­i­ty Study)
  • 76% odbior­ców nie wierzy, że reklamy mówią prawdę (Yankelovich 2005, Mar­ket­ing Recep­tiv­i­ty Study)

Z drugiej zaś strony:

  • 76% Amerykanów roz­maw­ia przy­na­jm­niej o jed­nej marce dzi­en­nie (śred­nio aż o 10) (Talk­Track, Kel­ly Fay Group, 2006)
  • 68% kon­sumen­tów ufa opin­iom innych kon­sumen­tów tak samo jak swoim (Edel­man Trust Barometr, 2006)

Jaki z tego wniosek? Powin­niśmy ułatwiać ludziom mówie­nie o naszych pro­duk­tach, markach i fir­ma­ch!

Więcej