bledy w badaniach ux

O błędach w badaniach UX

O tym, że wspar­cie pro­jek­to­wa­nia bada­nia­mi jest klu­czo­wą rze­czą dla User Expe­rien­ce, (mamy nadzie­ję) prze­ko­ny­wać Cię nie musi­my. Nato­miast sęk w tym, że oprócz dobra­nia odpo­wied­nich metod badaw­czych, badacz musi odpo­wied­nio „pil­no­wać się” w trak­cie ich prze­pro­wa­dza­nia. Jakie nie­oczy­wi­ste pułap­ki czy­ha­ją na bada­czy? Jak błę­dy w przy­go­to­wa­niu sce­na­riu­sza badań mogą zaszko­dzić pro­jek­to­wi? O tym wła­śnie w tym wpi­sie.

Wię­cej

Przepis na analizę konkurencji – część II (benchmarking)

Czy war­to kopio­wać roz­wią­za­nia od innych?
Czym bench­mar­king UX róż­ni się od ana­li­zy kon­ku­ren­cji?
Czy war­to two­rzyć listę funk­cjo­nal­no­ści swo­ich apli­ka­cji w opar­ciu o inne ser­wi­sy?
Czy jest sens wymy­ślać wszyst­ko same­mu?

Na te pyta­nia odpo­wie nasz arty­kuł, któ­ry jest kon­ty­nu­acją tema­tu o ana­li­zie kon­ku­ren­cji.

Wię­cej

Przepis na analizę konkurencji – część I

Sta­ło się – po kil­ku latach ist­nie­nia fir­my oka­zu­je się, że kon­ku­ren­cja coraz sku­tecz­niej przy­cią­ga do sie­bie klien­tów. A to ozna­cza czas na zmia­ny – ale w któ­rym kie­run­ku? Co obec­nie dzie­je się na ryn­ku? Czy wystar­czy sko­pio­wać „ficze­ry” od kon­ku­ren­cji? Czym chce­my wyróż­nić się na tle innych? Jaką część ser­wi­su powin­ni­śmy ulep­szyć i czym się kie­ro­wać? Jak świa­do­mie wzo­ro­wać się na innych? 

Na te oraz inne stra­te­gicz­ne pyta­nia pomo­że odpo­wie­dzieć nasz prze­pis na ana­li­zę kon­ku­ren­cji.

Wię­cej

Zróbmy testy A/B – ale czy warto?

Czyli dlaczego testy A/B nie są dla Ciebie 

Mie­rze­nie wpły­wu zmian w desi­gnie w bez­po­śred­nim prze­ło­że­niu na upra­gnio­ną kon­wer­sję jest nie­wąt­pli­wie war­to­ścio­we, łatwo dostęp­ne, nie­dro­gie i sze­ro­ko wyko­rzy­sty­wa­ne, tak­że przez gigan­tów takich jak Ama­zon czy Google. Po co orga­ni­zo­wać bada­nia dla kil­ku osób, sko­ro może­my zebrać dane od tysię­cy nie wsta­jąc od biur­ka?

Wię­cej

Wiarygodność marki

Kwe­stia wia­ry­god­no­ści jest waż­na, ponie­waż czę­sto boimy się zaufać nie­zna­nym produktom/firmom. Nie chce­my zostać oszu­ka­ni, nie chce­my ryzy­ko­wać swo­ich pie­nię­dzy oraz ujaw­nie­nia danych oso­bo­wych. W arty­ku­le przyj­rzy­my się czym jest wia­ry­god­ność mar­ki, jak ją budo­wać w inter­ne­cie oraz dla­cze­go jest taka waż­na na dzi­siej­szym ryn­ku. Peter Morvil­le wyróż­nił 7 cech/elementów skła­da­ją­cych się na poję­cie user expe­rien­ce. Jed­nym z nich jest wia­ry­god­ność.

 

Wię­cej

Jak zwiększyć konwersję? Tym razem o modelu AIDA

Zaczy­na się okres świą­tecz­nych zaku­pów. Z tej oka­zji wie­le skle­pów zapla­no­wa­ło dzień dar­mo­wej dosta­wy. Wśród nara­sta­ją­cej kon­ku­ren­cji war­to zadbać o to, aby nasz sklep był intu­icyj­ny i przy­ja­zny dla użyt­kow­ni­ków. W moim arty­ku­le zaj­mę się zna­nym i spraw­dzo­nym spo­so­bem na zwięk­sze­nie kon­wer­sji.

Wię­cej

Idea One Web a usability

Na www.webusability.pl piszę™ też cza­sem o stan­dar­dach sie­cio­wych. Zarów­no stan­dar­dy jak i usa­bi­li­ty mają… zbli­żo­ny cel -polep­szać‡ odbiór ser­wi­su, zmniej­szać barie­ry. Cza­sem jed­nak sytu­acja zmu­sza do wybo­ru – usa­bi­li­ty czy zacho­wa­nie standardó‚w? Obec­nie w kontekś›cie Inter­ne­tu mobil­ne­go ma to miej­sce coraz czę­ściej.

Wię­cej

Usability to nie wszystko!

Wie­lu z nas codzien­nie zasta­na­wia się™ jak mak­sy­ma­li­zo­wać efek­tyw­ność biz­ne­su w Sie­ci, jak budo­wać‡ zaufa­nie do serwisó‚w kor­po­ra­cyj­nych i co zro­bić‡ by użyt­kow­ni­cy czu­li się™ u nas dobrze. Mozol­nie zwię™kszamy efek­tyw­ność‡ poszcze­gól­nych kro­ków w koszy­ku, sta­ra­my się™ zba­dać‡ i zaspo­ko­ić‡ potrze­by użytkownikó‚w. Czę™sto jed­nak zapo­mi­na­my o rze­czach tak pod­sta­wo­wych jak sta­bil­ne dział‚anie apli­ka­cji.

Wię­cej

Dlaczego wierzę w Wiki w biznesie?

Przy­znam się Wam – tak, jestem wiel­kim fanem Wiki. Nie tyl­ko pro­jek­tu Wiki­pe­dia ale samej idei Wiki jako miej­sca gdzie każ­dy może uczest­ni­czyć w pro­sty spo­sób we współ­two­rze­niu wie­dzy. Wie­rzę też, że wiki jest dosko­na­łym roz­wią­za­niem dla wie­lu firm.

W Wiki wie­rzą też inni:
Wiki sta­nie się głów­nym narzę­dziem współ­pra­cy i dzie­le­nia wie­dzy w przy­naj­mniej 50% firm przed rokiem 2009. W tych fir­mach z bie­giem cza­su ilość e-maili zwią­za­nych z pro­jek­ta­mi spad­nie o 75% a czas spo­tkań skró­ci się o poło­wę.

- sza­cu­je fir­ma Gart­ner Gro­up w Busi­ness Week.

Wię­cej

Marketing wirusowy

Pre­zen­ta­cja o mar­ke­tin­gu wiru­so­wym jaką mia­łem przy­jem­ność dziś wygło­sić na Brand Tea Par­ty jest już do pobra­nia na sli­de­sha­re.