Jak zwiększyć konwersję? Tym razem o modelu AIDA

Zaczy­na się okres świą­tecz­nych zaku­pów. Z tej oka­zji wie­le skle­pów zapla­no­wa­ło dzień dar­mo­wej dosta­wy. Wśród nara­sta­ją­cej kon­ku­ren­cji war­to zadbać o to, aby nasz sklep był intu­icyj­ny i przy­ja­zny dla użyt­kow­ni­ków. W moim arty­ku­le zaj­mę się zna­nym i spraw­dzo­nym spo­so­bem na zwięk­sze­nie kon­wer­sji.

Jed­nym z pod­sta­wo­wych ter­mi­nów w mar­ke­tin­gu i sprze­da­ży jest model AIDA, któ­ry ma już pawie 90 lat. AIDA jest akro­ni­mem słów: 

  • Atten­tion – przy­cią­gnąć uwa­gę,
  • Inte­rest – zain­te­re­so­wać pro­duk­tem,
  • Desi­re – wywo­łać pra­gnie­nie zaku­pu,
  • Action – pobu­dzić dzia­ła­nie do zaku­pu.

AIDA

Model AIDA poza wyko­rzy­sta­niem w stan­dar­do­wej ofer­cie han­dlo­wej, może­my wyko­rzy­stać w lej­ku kon­wer­sji przy sprze­da­ży w sie­ci, szcze­gól­nie gdy zasad­ni­czą rolę odgry­wa stro­na inter­ne­to­wa, a nie sprze­daw­ca.

Atten­tion – Uwa­ga

Uwa­ga jest szcze­gól­nie waż­na ze wzglę­du na ilość prze­glą­da­nych przez użyt­kow­ni­ków witryn. Zanim użyt­kow­ni­cy tra­fią na naszą stro­nę prze­glą­da­ją tysią­ce innych. Mamy jedy­nie krót­ką chwi­lę, by przy­cią­gnąć ich uwa­gę. Jest to naj­waż­niej­szy etap, ponie­waż od nie­go zale­ży czy nasz poten­cjal­ny klient nie opu­ści witry­ny na samym począt­ku. Spo­so­by na przy­cią­gnię­cie uwa­gi to m.in.:

Duża i/lub oryginalna typografia.

Jed­nym z ostat­nich tren­dów jest przy­wią­zy­wa­nie więk­szej uwa­gi do sto­so­wa­ne­go fon­tu na stro­nach inter­ne­to­wych. Nie­ty­po­wa typo­gra­fia wyróż­nia się na tle stan­dar­do­wych fon­tów. Dobie­ra­jąc ory­gi­nal­ne kro­je pisma jeste­śmy w sta­nie zwró­cić uwa­gę użyt­kow­ni­ków oraz zachę­cić ich do dal­sze­go odkry­wa­nia zawar­to­ści stro­ny.

www.nicolacozzolino.com

www.nicolacozzolino.com

 

 

Video background

Innym spo­so­bem na przy­cią­gnię­cie uwa­gi jest wyko­rzy­sta­nie fil­mu w tle. Poprzez zasto­so­wa­nie sub­tel­ne­go ruchu jeste­śmy w sta­nie efek­tyw­nie zachę­cić użyt­kow­ni­ków do pozna­nia nasze­go pro­duk­tu. Spo­sób naszej komu­ni­ka­cji z użyt­kow­ni­kiem jest bar­dziej wyszu­ka­ny.

 

 

 

 

Animacja

Daw­niej ani­ma­cje robio­ne były we Fla­shu, któ­re­go obec­nie się nie uży­wa. Czę­stym zarzu­tem do ani­ma­cji jest to, że spo­wal­nia­ją stro­nę, są cięż­kie i nie­wy­szu­ka­ne. Jed­nak dzię­ki roz­wo­jo­wi CSS3 two­rzo­ne ani­ma­cje są coraz bar­dziej zaawan­so­wa­ne. Bar­dzo dobrym przy­kła­dem poka­zu­ją­cym jak dobre mogą być ani­ma­cje jest:

 

http://beta.theexpressiveweb.com/

www.beta.theexpressiveweb.com

 

Inte­rest – Zain­te­re­so­wa­nie

Gdy już uda­ło nam się przy­cią­gnąć uwa­gę użyt­kow­ni­ków przy­szedł czas na zain­te­re­so­wa­nie naszą ofer­tą. Ale jak to zro­bić? Zamiast pisa­nia o cechach nasze­go pro­duk­tu lepiej opi­sać korzy­ści jakie będą mieć użyt­kow­ni­cy z jego posia­da­nia. Użyt­kow­ni­cy nie­chęt­nie czy­ta­ją dłu­gie, mono­ton­ne opi­sy. War­to wypunk­to­wać naj­waż­niej­sze infor­ma­cje oraz sfor­ma­to­wać tekst, tak aby kie­ro­wać uwa­gę użyt­kow­ni­ka na istot­ne ele­men­ty pro­duk­tu.

 

 

Desi­re – Pożą­da­nie

Jest to natu­ral­ne prze­dłu­że­nie zain­te­re­so­wa­nia użyt­kow­ni­ków. Uda­ło nam się zwró­cić uwa­gę oraz zain­te­re­so­wać użyt­kow­ni­ków, dla­te­go w tym eta­pie powin­ni­śmy zapew­nić bar­dziej szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o pro­duk­cie. Jeśli uda nam się zachę­cić użyt­kow­ni­ków do wyobra­że­nia sobie, jak uży­wa­ją pro­duk­tu i czer­pią z tego korzyść, będą go coraz bar­dziej pożą­dać. Ist­nie­je wie­le metod słu­żą­cych do wzbu­dze­nia pożą­da­nia klien­tów, m.in.

Wykorzystanie filmów do prezentacji produktu.

Coraz czę­ściej przy opi­sie pro­duk­tu znaj­du­je się film, któ­ry poka­zu­je jego zasto­so­wa­nie. Użyt­kow­ni­cy widzą jak rze­czy­wi­ście pro­dukt wyglą­da co może mieć real­ny wpływ na zakup.

 

 

Opinie użytkowników

Użyt­kow­ni­cy pole­ga­ją na opi­nii innych kon­su­men­tów. Suge­ru­ją się wska­zów­ka­mi oraz szu­ka­ją potwier­dze­nia swo­je­go wybo­ru. Dowód na to, że inni użyt­kow­ni­cy są zado­wo­le­ni z pro­duk­tu eli­mi­nu­je poczu­cie ryzy­ka.

 

 

 

Unikalność produktu

Czę­stym zabie­giem słu­żą­cym do wzbu­dze­nia pożą­da­nia jest pod­kre­śle­nie jego uni­kal­no­ści oraz ogra­ni­czo­ne­go dostę­pu. Czę­sto moż­na to spo­tkać na stro­nach linii lot­ni­czych czy hote­li. Taki zabieg może przy­spie­szyć pod­ję­cie decy­zji przez użyt­kow­ni­ków.

 

 

Action – Dzia­ła­nie

Celem tego eta­pu jest dopro­wa­dze­nie trans­ak­cji do skut­ku. Użyt­kow­nik zain­te­re­so­wa­ny zaku­pem potrze­bu­je wska­zów­ki, jak może zapła­cić lub zare­je­stro­wać się. Z kolei nie­zde­cy­do­wa­ne­go użyt­kow­ni­ka nale­ży popchnąć we wła­ści­wą stro­nę.

 


Model AIDA jest sto­so­wa­ny od wie­lu lat w róż­no­rod­nych bran­żach. War­to zasta­no­wić się nad jego wyko­rzy­sta­niem w naszym pro­duk­cie, ponie­waż dzię­ki nie­mu jeste­śmy w sta­nie lepiej komu­ni­ko­wać naszą ofer­tę do świa­do­mo­ści użyt­kow­ni­ków.

1 odpowiedz

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *