Cała prawda o badaniach z użytkownikami

“Opinia 5 osób nic nam nie da”

Spe­cja­li­ści od uży­tecz­no­ści prze­ko­nu­ją, że testy z użyt­kow­ni­ka­mi są pod­sta­wą w two­rze­niu przy­ja­znych użyt­kow­ni­kom stron i apli­ka­cji. Takie testy nie muszą być bar­dzo kosz­tow­ne i cza­so­chłon­ne – nawet kil­ka osób wystar­czy, żeby uzy­skać zado­wa­la­ją­ce wyni­ki. Sko­ro jed­nak wystar­czy zapy­tać parę osób o opi­nię, prze­cież moż­na pod­py­tać zna­jo­mych lub wysłać ankie­ty. Po co tra­cić czas i pie­nią­dze na bada­nia? Wię­cej

Budowanie produktu interaktywnego – UX to nie wszystko

Transformacja User Experience

Czy­ta­jąc tytuł tego arty­ku­łu, być może, u czę­ści z Was poja­wi się czer­wo­na lamp­ka – zaraz, zaraz… to jest blog o pro­jek­to­wa­niu, Usa­bi­li­ty i User Expe­rien­ce , a jeden z auto­rów pisze „UX to nie wszyst­ko…”?Dokład­nie. UX to nie wszyst­ko… A przy­naj­mniej taki jakim aktu­al­nie go rozu­mie­my. Chce­my czy nie, UX ewo­lu­uje. Wię­cej

Co to jest persona, a raczej kim jest?

Celem biz­ne­so­wym wie­lu firm jest pozy­ska­nie i utrzy­ma­nie klien­tów, skie­ro­wa­nie ich na zakup pro­duk­tów. Jed­nak czę­sto zda­rza się, że ofer­ta jest źle komu­ni­ko­wa­na do gru­py doce­lo­wej, co wyni­ka z bra­ku wie­dzy o poten­cjal­nych kon­su­men­tach. Rolą bada­czy user expe­rien­ce jest pozna­nie użyt­kow­ni­ków. Aby lepiej ich zro­zu­mieć prze­cho­dzi­my przez cały pro­ces badań UX – roz­ma­wia­my z użyt­kow­ni­ka­mi, bada­my ich śro­do­wi­sko, spraw­dza­my jak radzą sobie z pro­duk­tem, dogłęb­nie śle­dzi­my ana­li­ty­kę webo­wą. Dane, któ­re uzy­sku­je­my w takich bada­niach dają nam obraz naszych użyt­kow­ni­ków. Jed­nak jak przed­sta­wić te dane w czy­tel­nej i przy­stęp­nej posta­ci? Na pomoc przy­cho­dzą “Per­so­ny”. Wię­cej

Szybkie testy w metodyce UCD

Jak wszy­scy dobrze wie­my, UCD jest pro­ce­sem ite­ra­cyj­nym, w któ­rym potrze­by i wyma­ga­nia koń­co­we­go użyt­kow­ni­ka są szcze­gó­ło­wo ana­li­zo­wa­ne na każ­dym eta­pie pro­ce­su pro­jek­to­we­go.
Przy odkry­wa­niu tych potrzeb, do dys­po­zy­cji pro­jek­tan­tów jest wie­le róż­ne­go rodza­ju metod. Jed­nak chy­ba naj­czę­ściej wyko­rzy­sty­wa­ną meto­dą są testy z użyt­kow­ni­ka­mi oraz jak­że popu­lar­ny już od jakie­goś cza­su eyetrac­king. Meto­dy bar­dzo sku­tecz­ne, ale i cza­so­chłon­ne. Zarów­no w „zwy­kłych” bada­niach z użyt­kow­ni­ka­mi, jak i w eyetrac­kin­gu, pro­jek­tan­ci muszą przy­go­to­wać sce­na­riusz testów, zna­leźć i zre­kru­to­wać odpo­wied­nich uczest­ni­ków, umó­wić się z nimi na dany dzień (gdyż nie każ­dy dzień im pasu­je), a następ­nie prze­pro­wa­dzić wła­ści­we testy ser­wi­su. Taki pro­ces trwa. Jeśli nie korzy­sta­my z zewnętrz­nej fir­my rekru­tu­ją­cej uczest­ni­ków, naj­czę­ściej wyni­ki testów uzy­sku­je­my po ponad tygo­dniu naszej pra­cy (mini­mum). To czę­sto trwa zbyt dłu­go, zwłasz­cza gdy pra­cu­je­my Agile’owo w krót­kich sprin­tach. Dodat­ko­wo meto­da ta kosz­tu­je, gdyż zawsze musi­my pamię­tać o tym, iż użyt­kow­ni­cy, któ­rzy poświę­ci­li nam swój czas powin­ni być wła­ści­wie nagro­dze­ni.
Co więc zro­bić w takim przy­pad­ku? Gdy nie mamy cza­su, a czę­sto i budże­tu na „peł­ne” testy z użyt­kow­ni­ka­mi.

Z pomo­cą przy­cho­dzą alter­na­tyw­ne meto­dy badań.

Wię­cej

Stosować testy A/B czy testy wielowymiarowe? Na które się zdecydować?

Jed­nym z głów­nych celów mar­ke­tin­gow­ców, bada­czy, pro­jek­tan­tów oraz wła­ści­cie­li stron inter­ne­to­wych jest „prze­ko­na­nie” swo­ich użyt­kow­ni­ków do wyko­na­nia okre­ślo­nej akcji na stro­nie.

W celu zapro­jek­to­wa­nia stro­ny, któ­ra będzie sprzy­ja­ła wyko­ny­wa­niu pożą­da­nych akcji, nie­zbęd­ne jest wpro­wa­dze­nie pro­ce­su opty­ma­li­za­cji. Pozwa­la on wyło­nić naj­bar­dziej efek­tyw­ną wer­sję.

Aby tego doko­nać, z pomo­cą przy­cho­dzą nam dwa rodza­je testów:

  • Testy A/B,
  • Testy wie­lo­wy­mia­ro­we.

Na począ­tek wyja­śnie­nie czym róż­nią się oby­dwa rodza­je testów.
Wię­cej

Przyczyna problemu

Zespół‚ specjalistó‚w usa­bi­li­ty zosta­je odde­le­go­wa­ny do popra­wy efek­tyw­no­ści ser­wi­su WWW. Może się™ jed­nak oka­zać‡, że mimo dużej iloś›ci wyko­na­nej pra­cy efek­tyw­ność‡ ta nie pod­no­si się™ zna­czą…co lub w ogó‚le się™ nie zmie­nia. Czę™sto powo­dem tego może być‡ rela­tyw­nie mał‚y wpływ uży­tecz­no­ści na efek­tyw­ność‡ cał‚ego ser­wi­su.

Wię­cej

Wędrówka poznawcza – cognitive walkthrough

Wędrów­ka poznaw­cza (Cogni­ti­ve Walk­th­ro­ugh) jest jed­ną z metod eks­perc­kiej oce­ny uży­tecz­no­ści. Pod­czas bada­nia ana­li­tyk wyko­nu­je zde­fi­nio­wa­ne wcze­śniej zada­nia symu­lu­jąc zacho­wa­nie użyt­kow­ni­ka. W odróż­nie­niu od ana­li­zy heu­ry­stycz­nej głów­ny nacisk poło­żo­ny jest na bada­nie płyn­no­ści pro­ce­su nie zaś poje­dyn­czych stron ser­wi­su.

Wię­cej

Powerday

Mam wresz­cie tro­chę™ cza­su aby napi­sać‡ o czymś o czym chciał‚em napi­sać od pół‚ roku. Rzecz tyczy się™ Power­day czy­li kon­sul­tin­gu u klien­ta. Wpro­wa­dzi­li­śmy tą ofer­tę do Pol­ski bazu­ją…c na efek­tach jakie daje naszym klien­tom w USA.

Wię­cej

Projektowanie zorientowane na użytkownika (ang. UCD – User-Centered Design)

Pro­jek­to­wa­nie zorien­to­wa­ne na użyt­kow­ni­ka (ang. UCD – User-Cen­te­red Design) pozwa­la na pro­jek­to­wa­nie przy­ja­znych pro­duk­tów dla poprzez ukie­run­ko­wa­nie pro­ce­su pro­jek­to­we­go na potrze­by final­ne­go odbior­cy.

W UCD w kolej­nych testu­je się (w spo­sób opi­sa­ny wcze­śniej jako testy z użyt­kow­ni­ka­mi) pro­duk­ty otrzy­my­wa­ne w pro­ce­sie kre­acji ser­wi­su, usu­wa wykry­te pro­ble­my i ponow­nie pod­da­je testom.

Wię­cej