Testy z użytkownikami – case study “Wesele z klasą”

W kwiet­niu nasz ze­spół UX miał przy­jem­ność zor­ga­ni­zo­wać i prze­pro­wa­dzić te­sty z użyt­kow­ni­kami in­te­rak­tyw­ne­go plan­ne­ra ślub­ne­go znaj­du­ją­ce­go się w ser­wi­sie We­se­le z kla­są. Ce­lem prze­pro­wa­dzo­nych te­stów by­ło zlo­ka­li­zo­wa­nie błę­dów uży­tecz­no­ści obec­nych w ser­wi­sie, któ­re utrud­nia­ją osią­gnię­cie po­żą­da­nych przez użyt­kow­ni­ka ce­lów oraz ze­bra­nie cen­nych spo­strze­żeń do­ty­czą­cych kie­run­ku i za­kre­su pla­no­wa­ne­go w nie­da­le­kiej przy­szło­ści roz­wo­ju na­rzę­dzia. Wię­cej

Jak usprawnić wyszukiwanie ofert last minute? Ciąg dalszy o użyteczności stron biur podróży

W ostat­nich latach ofer­ty “last minu­te” cie­szą się popu­lar­no­ścią. W arty­ku­le prze­ana­li­zu­je­my czy w łatwy i szyb­ki spo­sób użyt­kow­ni­cy mogą zna­leźć ofer­ty na stro­nach biur podró­ży. Jest to szcze­gól­nie waż­ne, ponie­waż ofer­ty Last Minu­te zmu­sza­ją nas do szyb­kich decy­zji. Jak w poprzed­nich arty­ku­łach przyj­rzy­my się biu­rom podró­ży: Ita­ka, Rain­bow Tours, Tui oraz Wezyr Holi­days. W ana­li­zie pomi­nię­to biu­ro podró­ży Gre­cos, ponie­waż nie ofe­ru­je wyjaz­dów “last minu­te”.

Wię­cej

Użyteczność stron biur podróży

Cały czas trwa okres waka­cyj­no-wyjaz­do­wy, praw­do­po­dob­nie każ­dy z nas w mniej­szym lub więk­szym stop­niu miał stycz­ność ze stro­na­mi inter­ne­to­wy­mi biur podró­ży. Na naszym blo­gu wpro­wa­dza­my serię arty­ku­łów o ich uży­tecz­no­ści. Spraw­dzi­my, czy stro­ny wzbu­dza­ją zaufa­nie, na ile intu­icyj­ne i szyb­kie jest odna­le­zie­nie waka­cji oraz jak prze­bie­ga pro­ces zło­że­nia zamó­wie­nia. Przyj­rzy­my się stro­nom naj­więk­szych biur podró­ży w Pol­sce. Do ana­li­zy wybra­li­śmy 5 naj­więk­szych touro­pe­ra­to­rów wg ran­kin­gu www.rp.pl/temat/984572:
Ita­ka, Rain­bow Tours, TUI, Wezyr Holi­days i Gre­cos. Wię­cej

Tłumaczenie strony nie wystarczy

Tłumaczenie strony nie wystarczy, czyli o internacjonalizacji stron internetowych

Inter­na­cjo­na­li­za­cja pro­duk­tów inter­ne­to­wych sta­je się zja­wi­skiem powszech­nym na świe­cie. Coraz czę­ściej pro­jek­tu­jąc stro­ny musi­my myśleć o jej inter­na­cjo­na­li­za­cji. War­to zadać sobie pyta­nie jak to wpły­wa na pro­jek­to­wa­nie user expe­rien­ce. Waż­ne, aby od począt­ku wie­dzieć, czy stro­na będzie umię­dzy­na­ro­da­wia­na, ponie­waż ma to wpływ rów­nież na jej tech­nicz­ną imple­men­ta­cję. W tym arty­ku­le sku­pię się głów­nie na pro­ble­mach z tłu­ma­cze­nia­mi.

Wię­cej

Raport użyteczności mobilnych aplikacji bankowych

Dzi­siaj roz­po­czę­ła się w War­sza­wie kon­fe­ren­cja  Gene­ra­tion Mobi­le 2012. Wystą­pi­ła na niej mię­dzy inny­mi Moni­ka Mikow­ska – Dyrek­tor ds. Roz­wo­ju Biz­ne­su w Jan­me­dia Inte­rac­ti­ve. Pod­czas swo­je­go wystą­pie­nia zapre­zen­to­wa­ła wyni­ki naj­now­sze­go rapor­tu doty­czą­ce­go uży­tecz­no­ści apli­ka­cji ban­ko­wych przy­go­to­wa­ne­go przez Moni­kę oraz zespół Webu­sa­bi­li­ty w skła­dzie: Anna Liszew­ska oraz Jakub Miel­cza­rek. Wszyst­kich któ­rzy uczest­ni­czy­li w kon­fe­ren­cji oraz tych któ­rzy być na niej nie mogli, zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z rapor­tem.

Treść rapor­tu do pobra­nia:

“Raport uży­tecz­no­ści mobil­nych apli­ka­cji ban­ko­wych” (.PDF) 12.3MB

Google+

Już 10 milio­nów użyt­kow­ni­ków prze­sia­dło się na nowy ser­wis plus.google.com i licz­ba ta cią­gle rośnie. Oczy­wi­ście przy 750 milio­nach użyt­kow­ni­ków Face­bo­oka jest to kro­pla w morzu milio­nów, jed­nak musi­my pamię­tać  jak krót­ko G+ jest dostęp­ny.

Oczy­wi­ście, Google nie było­by sobą, gdy­by nie sko­rzy­sta­ło z wła­snych doświad­czeń. Aby uchro­nić się przed moż­li­wy­mi pro­ble­ma­mi zwią­za­ny­mi z prze­cią­że­niem ser­wi­su (pamię­ta­cie co dzia­ło się z ser­we­ra­mi Naszej Kla­sy?) i pod­grzać atmos­fe­rę, udo­stęp­nio­no G+ jedy­nie tym, któ­rzy otrzy­ma­li zapro­sze­nia. Funk­cja zapro­szeń na począt­ku lip­ca była zablo­ko­wa­na, jed­nak co chwi­lę na jakimś blo­gu eks­perc­kim poja­wiał się „prze­ciek” i pod­po­wiedź jak „poko­nać sys­tem” i zapro­sić użyt­kow­ni­ków.

Moż­li­wość hako­wa­nia mogła być przy­pad­ko­wa albo nie ;-), nie­mniej jed­nak, zapro­sze­nia roz­chwy­ty­wa­no i każ­dy dum­ny posia­dacz kon­ta Google + chęt­nie prze­ka­zy­wał je dalej, cho­ciaż­by po to, by pochwa­lić się taką moż­li­wo­ścią. Co cie­ka­we, byli też chęt­ni do tego, by kupić zapro­sze­nie Google np. na eBayu. We wcze­snej fazie dzia­ła­nia G+ koszt zapro­sze­nia się­gał nawet 100 $.

Wię­cej

Badania dotyczące projektowania stron

Prze­glą­da­jąc archi­wa stron bar­dziej lub mniej zna­nych eks­per­tów zaj­mu­ją­cych się uży­tecz­no­ścią nie moż­na unik­nąć try­wial­ne­go stwier­dze­nia, że inter­net jest two­rem nie­zwy­kle dyna­micz­nym. Pew­ne zale­ce­nia i wska­zów­ki doty­czą­ce pro­jek­to­wa­nia, któ­re mia­ły swo­je uza­sad­nie­nie kil­ka­na­ście lat temu, dzi­siaj mogą być tego uza­sad­nie­nia pozba­wio­ne. Ostat­nia deka­da to czas dyna­micz­ne­go roz­wo­ju tech­no­lo­gii inter­ne­to­wych okre­śla­ją­cych m.in. wygląd ser­wi­sów, dostęp­ne narzę­dzia i funk­cjo­nal­no­ści. Wię­cej

Preferencje formatu daty

Wil­liam Hud­son z designforusability.com prze­pro­wa­dził bada­nie pre­fe­ren­cji for­ma­tu dat wśród nie­speł­na 1000 osób, któ­re zosta­ły popro­szo­ne o napi­sa­nie daty “Dru­gi sierp­nia tego roku” w pre­fe­ro­wa­nym for­ma­cie.

Wię­cej

Chrome – okiem użytkownika

Minę­ło ponad 2 tygo­dnie od wystar­to­wa­nia prze­glą­dar­ki Chro­me i emo­cje już zdą­ży­ły okrzep­nąć. Wg ser­wi­su Get Clic­ky z prze­glą­dar­ki Google korzy­sta ok. 1,7% inter­nau­tów.
W recen­zjach prze­glą­dar­ki sku­pia­no się głów­nie na bez­pie­czeń­stwie i inno­wa­cyj­no­ści, same­mu inter­fej­so­wi użyt­kow­ni­ka nie poświę­co­no jed­nak szcze­gól­nie dużo miej­sca. Być może z bra­ku kar­dy­nal­nych błę­dów.

Wię­cej

Ach te instrukcje…

Ostat­nio natra­fi­łam na inte­re­su­ją­cą notat­kę o czy­ta­niu instruk­cji do urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych.

Oka­zu­je się, że wie­lu Bry­tyj­czy­ków przy­zna­je, że ma pro­ble­my z obsłu­gą tych urzą­dzeń, ale więk­szość w ogó­le nie czy­ta instruk­cji. Na samym szczy­cie listy sprzę­tów oce­nia­nych jako skom­pli­ko­wa­ne znaj­du­je się apa­rat cyfro­wy (26% respon­den­tów) oraz GPS (21%). Jedy­nie 6% bada­nych przy­zna­ło, że czy­ta instruk­cję do GPS’a, a w przy­pad­ku apa­ra­tu jest to 14%.

  • Kie­dy ludzie nie czy­ta­ją instruk­cji?
  • Kto czy­ta, a kto nie czy­ta?
  • Od cze­go to zale­ży?
  • I czy to rze­czy­wi­ście nie­czy­ta­nie to pro­blem?

Wię­cej