Testy z użytkownikami — case study “Wesele z klasą”

W kwiet­niu nasz ze­spół UX miał przy­jem­ność zor­ga­ni­zo­wać i prze­pro­wa­dzić te­sty z użyt­kow­ni­kami in­te­rak­tyw­ne­go plan­ne­ra ślub­ne­go znaj­du­ją­ce­go się w ser­wi­sie We­se­le z kla­są. Ce­lem prze­pro­wa­dzo­nych te­stów by­ło zlo­ka­li­zo­wa­nie błę­dów uży­tecz­no­ści obec­nych w ser­wi­sie, któ­re utrud­nia­ją osią­gnię­cie po­żą­da­nych przez użyt­kow­ni­ka ce­lów oraz ze­bra­nie cen­nych spo­strze­żeń do­ty­czą­cych kie­run­ku i za­kre­su pla­no­wa­ne­go w nie­da­le­kiej przy­szło­ści roz­wo­ju na­rzę­dzia. Więcej

Jak usprawnić wyszukiwanie ofert last minute? Ciąg dalszy o użyteczności stron biur podróży

W ostat­nich lat­ach ofer­ty “last minute” cieszą się pop­u­larnoś­cią. W artykule przeanal­izu­je­my czy w łatwy i szy­b­ki sposób użytkown­i­cy mogą znaleźć ofer­ty na stronach biur podróży. Jest to szczegól­nie ważne, ponieważ ofer­ty Last Minute zmusza­ją nas do szy­b­kich decyzji. Jak w poprzed­nich artykułach przyjrzymy się biurom podróży: Ita­ka, Rain­bow Tours, Tui oraz Wezyr Hol­i­days. W anal­izie pominię­to biuro podróży Gre­cos, ponieważ nie ofer­u­je wyjazdów “last minute”.

Więcej

Użyteczność stron biur podróży

Cały czas trwa okres waka­cyjno-wyjaz­dowy, praw­dopodob­nie każdy z nas w mniejszym lub więk­szym stop­niu miał sty­czność ze stron­a­mi inter­ne­towy­mi biur podróży. Na naszym blogu wprowadza­my ser­ię artykułów o ich użytecznoś­ci. Sprawdz­imy, czy strony wzbudza­ją zau­fanie, na ile intu­icyjne i szy­bkie jest odnalezie­nie wakacji oraz jak prze­b­ie­ga pro­ces złoże­nia zamówienia. Przyjrzymy się stronom najwięk­szych biur podróży w Polsce. Do anal­izy wybral­iśmy 5 najwięk­szych tour­op­er­a­torów wg rankingu www.rp.pl/temat/984572:
Ita­ka, Rain­bow Tours, TUI, Wezyr Hol­i­days i Gre­cos. Więcej

Tłumaczenie strony nie wystarczy

Tłumaczenie strony nie wystarczy, czyli o internacjonalizacji stron internetowych

Inter­nacjon­al­iza­c­ja pro­duk­tów inter­ne­towych sta­je się zjawiskiem powszech­nym na świecie. Coraz częś­ciej pro­jek­tu­jąc strony musimy myśleć o jej inter­nacjon­al­iza­cji. Warto zadać sobie pytanie jak to wpły­wa na pro­jek­towanie user expe­ri­ence. Ważne, aby od początku wiedzieć, czy strona będzie umiędzy­nar­o­daw­iana, ponieważ ma to wpływ również na jej tech­niczną imple­men­tację. W tym artykule skupię się głównie na prob­lemach z tłu­maczeni­a­mi.

Więcej

Raport użyteczności mobilnych aplikacji bankowych

Dzisi­aj rozpoczęła się w Warsza­w­ie kon­fer­enc­ja  Gen­er­a­tion Mobile 2012. Wys­tąpiła na niej między inny­mi Moni­ka Mikows­ka — Dyrek­tor ds. Roz­wo­ju Biz­ne­su w Jan­media Inter­ac­tive. Pod­czas swo­jego wys­tąpi­enia zaprezen­towała wyni­ki najnowszego rapor­tu doty­czącego użytecznoś­ci aplikacji bankowych przy­go­towanego przez Monikę oraz zespół Webus­abil­i­ty w składzie: Anna Liszews­ka oraz Jakub Miel­czarek. Wszys­t­kich którzy uczest­niczyli w kon­fer­encji oraz tych którzy być na niej nie mogli, zachę­camy do zapoz­na­nia się z raportem.

Treść rapor­tu do pobra­nia:

Raport użytecznoś­ci mobil­nych aplikacji bankowych” (.PDF) 12.3MB

Google +

Już 10 mil­ionów użytkown­ików prze­si­adło się na nowy ser­wis plus.google.com i licz­ba ta cią­gle rośnie. Oczy­wiś­cie przy 750 mil­ionach użytkown­ików Face­booka jest to kro­pla w morzu mil­ionów, jed­nak musimy pamię­tać  jak krótko G+ jest dostęp­ny.

Oczy­wiś­cie, Google nie było­by sobą, gdy­by nie sko­rzys­tało z włas­nych doświad­czeń. Aby uchronić się przed możli­wy­mi prob­le­ma­mi związany­mi z prze­ciąże­niem ser­wisu (pamięta­cie co dzi­ało się z ser­w­era­mi Naszej Klasy?) i pod­grzać atmos­ferę, udostęp­niono G+ jedynie tym, którzy otrzy­mali zaproszenia. Funkc­ja zaproszeń na początku lip­ca była zablokowana, jed­nak co chwilę na jakimś blogu eksper­ckim pojaw­iał się „prze­ciek” i pod­powiedź jak „pokon­ać sys­tem” i zaprosić użytkown­ików.

Możli­wość hakowa­nia mogła być przy­pad­kowa albo nie ;-), niem­niej jed­nak, zaproszenia rozch­wyty­wano i każdy dum­ny posi­adacz kon­ta Google + chęt­nie przekazy­wał je dalej, cho­ci­aż­by po to, by pochwal­ić się taką możli­woś­cią. Co ciekawe, byli też chęt­ni do tego, by kupić zaprosze­nie Google np. na eBayu. We wczes­nej fazie dzi­ała­nia G+ koszt zaproszenia się­gał nawet 100 $.

Więcej

Badania dotyczące projektowania stron

Przeglą­da­jąc archi­wa stron bardziej lub mniej znanych ekspertów zaj­mu­ją­cych się użytecznoś­cią nie moż­na uniknąć try­wial­nego stwierdzenia, że inter­net jest tworem niezwyk­le dynam­icznym. Pewne zalece­nia i wskazów­ki doty­czące pro­jek­towa­nia, które miały swo­je uza­sad­nie­nie kilka­naś­cie lat temu, dzisi­aj mogą być tego uza­sad­nienia pozbaw­ione. Ostat­nia deka­da to czas dynam­icznego roz­wo­ju tech­nologii inter­ne­towych określa­ją­cych m.in. wygląd ser­wisów, dostęp­ne narzędzia i funkcjon­al­noś­ci. Więcej

Zakupy w jednym kroku

Jakoś rok temu (jej, to już rok minął!?) pisałem o tym, jak zmuszanie do rejes­tracji negaty­wnie wpły­wa na kon­wer­sję. Rozwiązaniem prob­le­mu jest rejes­trac­ja opcjon­al­na — nie chcesz? Nie musisz.

Na blogu Get Elas­tic Jānis Lan­ka z firmy Elas­tic Path przed­staw­ił ciekawe studi­um przy­pad­ku, w którym pos­zli o 2 kro­ki dalej z opty­mal­iza­cją kon­wer­sji.

Więcej

Preferencje formatu daty

William Hud­son z designforusability.com przeprowadz­ił badanie pref­er­encji for­matu dat wśród niespeł­na 1000 osób, które zostały popros­zone o napisanie daty “Dru­gi sierp­nia tego roku” w prefer­owanym for­ma­cie.

Więcej

Chrome — okiem użytkownika

Minęło pon­ad 2 tygod­nie od wys­tar­towa­nia przeglą­dar­ki Chrome i emoc­je już zdążyły okrzep­nąć. Wg ser­wisu Get Clicky z przeglą­dar­ki Google korzys­ta ok. 1,7% inter­nautów.
W recen­z­jach przeglą­dar­ki sku­pi­ano się głównie na bez­pieczeńst­wie i innowa­cyjnoś­ci, samemu inter­fe­j­sowi użytkown­i­ka nie poświę­cono jed­nak szczegól­nie dużo miejs­ca. Być może z braku kar­dy­nal­nych błędów.

Więcej