Testy z użytkownikami — case study “Wesele z klasą”

W kwiet­niu nasz ze­spół UX miał przy­jem­ność zor­ga­ni­zo­wać i prze­pro­wa­dzić te­sty z użyt­kow­ni­kami in­te­rak­tyw­ne­go plan­ne­ra ślub­ne­go znaj­du­ją­ce­go się w ser­wi­sie We­se­le z kla­są. Ce­lem prze­pro­wa­dzo­nych te­stów by­ło zlo­ka­li­zo­wa­nie błę­dów uży­tecz­no­ści obec­nych w ser­wi­sie, któ­re utrud­nia­ją osią­gnię­cie po­żą­da­nych przez użyt­kow­ni­ka ce­lów oraz ze­bra­nie cen­nych spo­strze­żeń do­ty­czą­cych kie­run­ku i za­kre­su pla­no­wa­ne­go w nie­da­le­kiej przy­szło­ści roz­wo­ju na­rzę­dzia. Więcej

Dlaczego mniej może czasem znaczyć więcej

Nie podle­ga wąt­pli­woś­ci, że żyje­my w świecie zale­wa­ją­cym nas ciągły­mi możli­woś­ci­a­mi wyboru. Szczegól­nie, jeśli spo­jrzymy na rzeczy z pozoru bła­he.  Sto­jąc przed skle­powym regałem wybier­amy jeden z kilkudziesię­ciu żeli pod prysznic, szuka­jąc spod­ni w galerii hand­lowej praw­dopodob­nie natkniemy się na kole­jne dziesiąt­ki, jeżeli nie nawet set­ki pro­duk­tów, przez co znalezie­nie odpowied­niej pary może stać się prawdzi­wą udręką. Pomyśl­cie o wiz­y­cie w restau­racji, w której może­cie spróbować kuch­ni z każdego zakąt­ka świa­ta. Musi­cie zde­cy­dować czy chce­cie spróbować potrawy gruz­ińskiej, indyjskiej czy hawa­jskiej. Rekin czy kan­gur? Ryż czy makaron? Wchodząc na YouTube czy Spo­ti­fy mamy dostęp do wszys­t­kich utworów, jakie kiedykol­wiek nagra­no, bądź przy­na­jm­niej do więk­szoś­ci. Tylko co wybrać, który wykon­aw­ca najlepiej pasu­je do mojego humoru, który pod­kreśli nas­trój?

Więcej

Zaangażowanie użytkowników — jak to zmierzyć?

Zas­tanaw­ia­jąc się, czy rozwój naszego inter­ne­towego pro­duk­tu zmierza w dobrym kierunku, musimy wiedzieć, w jaki sposób chce­my to zmierzyć oraz co i jak może­my zro­bić, aby maksy­mal­nie zaan­gażować użytkown­ików.
Kluc­zowym pytaniem, od którego powin­niśmy zacząć jest „Co to właś­ci­wie oznacza, że użytkown­i­cy korzys­ta­ją z naszego pro­duk­tu, po co i dlaczego to robią oraz czy są wystar­cza­ją­co moc­no zaan­gażowani?” Więcej

Prosta krzywa uczenia się

Ucz się ucz…

Pod­czas pro­jek­towa­nia sys­temów i aplikacji należy pamię­tać o czyn­nikach, które wpły­wa­ją na pro­ces ich nau­ki – szy­bkość i efek­ty­wność nau­ki sys­te­mu przez użytkown­ików koń­cowych jest kluc­zowa z punk­tu widzenia biz­ne­sowego. Celem jest przyspiesze­nie tego pro­ce­su i dojś­cie do eta­pu, w którym sys­tem lub aplikac­ja są obsługi­wane niemal automaty­cznie. Taka automatyza­c­ja w kon­tekś­cie pro­cesów myślowych oznacza między inny­mi zmin­i­mal­i­zowanie iloś­ci pamię­ci krótkotr­wałej wyko­rzysty­wanej pod­czas korzys­ta­nia z sys­te­mu oraz umożli­wie­nie tzw.  mul­ti­task­ingu (oznacza­jącego, że równole­gle do obsłu­gi sys­te­mu mogą być wykony­wane przez użytkown­i­ka inne czyn­noś­ci). Wielozadan­iowość jest szczegól­nie istot­na właśnie w aplikac­jach biz­ne­sowych, gdzie użytkown­i­cy muszą wykony­wać w tym samym cza­sie szereg nieza­leżnych zadań np. pra­cown­i­cy call cen­ter poszuku­ją infor­ma­cji w swoim sys­temie jed­nocześnie roz­maw­ia­jąc z klien­tem przez tele­fon. Zadaniem pro­jek­tan­ta jest stworze­nie takiego sys­te­mu, którego nau­ka obsłu­gi została­by skró­cona do niezbęd­nego min­i­mum, co przekła­da się wymiernie na kosz­ty (pomył­ki, czas treningu, itp.). Więcej

Badania dotyczące projektowania stron

Przeglą­da­jąc archi­wa stron bardziej lub mniej znanych ekspertów zaj­mu­ją­cych się użytecznoś­cią nie moż­na uniknąć try­wial­nego stwierdzenia, że inter­net jest tworem niezwyk­le dynam­icznym. Pewne zalece­nia i wskazów­ki doty­czące pro­jek­towa­nia, które miały swo­je uza­sad­nie­nie kilka­naś­cie lat temu, dzisi­aj mogą być tego uza­sad­nienia pozbaw­ione. Ostat­nia deka­da to czas dynam­icznego roz­wo­ju tech­nologii inter­ne­towych określa­ją­cych m.in. wygląd ser­wisów, dostęp­ne narzędzia i funkcjon­al­noś­ci. Więcej