NIE KRZYCZ!

Pisa­nie duży­mi lite­ra­mi trak­to­wa­ne jest przez użyt­kow­ni­ków, jako krzyk.  

Tekst pisa­ny cią­giem dużych (lub jak kto woli — wiel­kich) liter, jest trud­niej­szy do prze­czy­ta­nia. Dla­cze­go tak się dzie­je? 

 

Takie pyta­nie i nazwę postu zada­ła jesz­cze w 2019r. nasza kole­żan­ka po fachu, pro­jek­tant­ka UX Pau­li­na Ptak, szkic tego okry­łem ostat­nio w archi­wum roz­po­czę­tych postów pisa­nych na niniej­szej stro­nie w Word­Pres­sie.

Podej­mu­jąc więc temat, dla­cze­go wie­lu użyt­kow­ni­ków trak­tu­je duże lite­ry prze­czy­ta­ne na stro­nie jako krzyk? I dla­cze­go jeże­li tak jest, jest on trud­niej­szy do prze­czy­ta­nia bo tekst jest z dużej lite­ry?
Wię­cej

Testy z użytkownikami – case study “Wesele z klasą”

W kwiet­niu nasz ze­spół UX miał przy­jem­ność zor­ga­ni­zo­wać i prze­pro­wa­dzić te­sty z użyt­kow­ni­kami in­te­rak­tyw­ne­go plan­ne­ra ślub­ne­go znaj­du­ją­ce­go się w ser­wi­sie We­se­le z kla­są. Ce­lem prze­pro­wa­dzo­nych te­stów by­ło zlo­ka­li­zo­wa­nie błę­dów uży­tecz­no­ści obec­nych w ser­wi­sie, któ­re utrud­nia­ją osią­gnię­cie po­żą­da­nych przez użyt­kow­ni­ka ce­lów oraz ze­bra­nie cen­nych spo­strze­żeń do­ty­czą­cych kie­run­ku i za­kre­su pla­no­wa­ne­go w nie­da­le­kiej przy­szło­ści roz­wo­ju na­rzę­dzia. Wię­cej

Dlaczego mniej może czasem znaczyć więcej

Nie pod­le­ga wąt­pli­wo­ści, że żyje­my w świe­cie zale­wa­ją­cym nas cią­gły­mi moż­li­wo­ścia­mi wybo­ru. Szcze­gól­nie, jeśli spoj­rzy­my na rze­czy z pozo­ru bła­he.  Sto­jąc przed skle­po­wym rega­łem wybie­ra­my jeden z kil­ku­dzie­się­ciu żeli pod prysz­nic, szu­ka­jąc spodni w gale­rii han­dlo­wej praw­do­po­dob­nie natknie­my się na kolej­ne dzie­siąt­ki, jeże­li nie nawet set­ki pro­duk­tów, przez co zna­le­zie­nie odpo­wied­niej pary może stać się praw­dzi­wą udrę­ką. Pomy­śl­cie o wizy­cie w restau­ra­cji, w któ­rej może­cie spró­bo­wać kuch­ni z każ­de­go zakąt­ka świa­ta. Musi­cie zde­cy­do­wać czy chce­cie spró­bo­wać potra­wy gru­ziń­skiej, indyj­skiej czy hawaj­skiej. Rekin czy kan­gur? Ryż czy maka­ron? Wcho­dząc na YouTu­be czy Spo­ti­fy mamy dostęp do wszyst­kich utwo­rów, jakie kie­dy­kol­wiek nagra­no, bądź przy­naj­mniej do więk­szo­ści. Tyl­ko co wybrać, któ­ry wyko­naw­ca naj­le­piej pasu­je do moje­go humo­ru, któ­ry pod­kre­śli nastrój?

Wię­cej

Zaangażowanie użytkowników – jak to zmierzyć?

Zasta­na­wia­jąc się, czy roz­wój nasze­go inter­ne­to­we­go pro­duk­tu zmie­rza w dobrym kie­run­ku, musi­my wie­dzieć, w jaki spo­sób chce­my to zmie­rzyć oraz co i jak może­my zro­bić. Wszyst­ko po to, aby mak­sy­mal­nie zaan­ga­żo­wać użyt­kow­ni­ków.
Klu­czo­wym pyta­niem, od któ­re­go powin­ni­śmy zacząć jest „Co to wła­ści­wie ozna­cza, że użyt­kow­ni­cy korzy­sta­ją z nasze­go pro­duk­tu, po co i dla­cze­go to robią oraz czy są wystar­cza­ją­co moc­no zaan­ga­żo­wa­ni?” Wię­cej

Prosta krzywa uczenia się

Ucz się ucz…

Pod­czas pro­jek­to­wa­nia sys­te­mów i apli­ka­cji nale­ży pamię­tać o czyn­ni­kach, któ­re wpły­wa­ją na pro­ces ich nauki – szyb­kość i efek­tyw­ność nauki sys­te­mu przez użyt­kow­ni­ków koń­co­wych jest klu­czo­wa z punk­tu widze­nia biz­ne­so­we­go. Celem jest przy­spie­sze­nie tego pro­ce­su i doj­ście do eta­pu, w któ­rym sys­tem lub apli­ka­cja są obsłu­gi­wa­ne nie­mal auto­ma­tycz­nie. Taka auto­ma­ty­za­cja w kon­tek­ście pro­ce­sów myślo­wych ozna­cza mię­dzy inny­mi zmi­ni­ma­li­zo­wa­nie ilo­ści pamię­ci krót­ko­trwa­łej wyko­rzy­sty­wa­nej pod­czas korzy­sta­nia z sys­te­mu oraz umoż­li­wie­nie tzw.  mul­ti­ta­skin­gu (ozna­cza­ją­ce­go, że rów­no­le­gle do obsłu­gi sys­te­mu mogą być wyko­ny­wa­ne przez użyt­kow­ni­ka inne czyn­no­ści). Wie­lo­za­da­nio­wość jest szcze­gól­nie istot­na wła­śnie w apli­ka­cjach biz­ne­so­wych, gdzie użyt­kow­ni­cy muszą wyko­ny­wać w tym samym cza­sie sze­reg nie­za­leż­nych zadań np. pra­cow­ni­cy call cen­ter poszu­ku­ją infor­ma­cji w swo­im sys­te­mie jed­no­cze­śnie roz­ma­wia­jąc z klien­tem przez tele­fon. Zada­niem pro­jek­tan­ta jest stwo­rze­nie takie­go sys­te­mu, któ­re­go nauka obsłu­gi zosta­ła­by skró­co­na do nie­zbęd­ne­go mini­mum, co prze­kła­da się wymier­nie na kosz­ty (pomył­ki, czas tre­nin­gu, itp.). Wię­cej

Badania dotyczące projektowania stron

Prze­glą­da­jąc archi­wa stron bar­dziej lub mniej zna­nych eks­per­tów zaj­mu­ją­cych się uży­tecz­no­ścią nie moż­na unik­nąć try­wial­ne­go stwier­dze­nia, że inter­net jest two­rem nie­zwy­kle dyna­micz­nym. Pew­ne zale­ce­nia i wska­zów­ki doty­czą­ce pro­jek­to­wa­nia, któ­re mia­ły swo­je uza­sad­nie­nie kil­ka­na­ście lat temu, dzi­siaj mogą być tego uza­sad­nie­nia pozba­wio­ne. Ostat­nia deka­da to czas dyna­micz­ne­go roz­wo­ju tech­no­lo­gii inter­ne­to­wych okre­śla­ją­cych m.in. wygląd ser­wi­sów, dostęp­ne narzę­dzia i funk­cjo­nal­no­ści. Wię­cej