Grywalność

W cza­sach gdy bli­ska mi była bran­ża two­rze­nia gier kom­pu­te­ro­wych jed­no sło­wo szcze­gól­nie moc­no wybrzmie­wa­ło we wszyst­kich recen­zjach – gry­wal­ność. Sło­wo to opi­sy­wa­ło sto­pień satys­fak­cji gra­cza. Gry o dobrej gry­wal­no­ści nie musia­ły wyko­rzy­sty­wać naj­now­szych moż­li­wo­ści akce­le­ra­to­rów, ludzie kocha­li w nie grać. Moją listę naj­bar­dziej gry­wa­nych gier otwie­ra­ją Worm­sy, póź­niej Need4Speed i Civi­li­za­tion. Każ­da z tych gier jest zbu­do­wa­na w innym mode­lu gry ale wszyst­kie są tak samo wcią­ga­ją­ce.

Wię­cej