Liczby w sklepie

Sklep inter­ne­to­wy jest chy­ba naj­lep­szym poli­go­nem doś›wiadczalnym dla ana­li­ty­ka usa­bi­li­ty. Nigdzie indziej wygo­da użyt­ko­wa­nia nie prze­kła­da się tak wprost na licz­by jak w ecom­mer­ce. Niżej tro­chę™ liczb, któ‚re upew­nią Was jak waż­na jest uży­tecz­ność‡, dostęp­ność‡ i otwar­tość‡ na klien­ta.

Ską…d skle­py mają użytkownikó‚w?

Ecom­mer­ce Bench­mark Guide 2006 infor­mu­je o tym skąd pocho­dzą… użyt­kow­ni­cy najwię™kszych sklepó‚w:

 • bez­po­śred­nie wej­ścia – 27%,
 • pł‚atna rekla­ma w wyszu­ki­war­kach – 23%,
 • new­slet­te­ry – 14%,
 • dział‚ania SEO – 13%,
 • pro­gra­my part­ner­skie – 11%,
 • rekla­ma na por­ta­lach, pasa­żşach – 10%,
 • mailin­gi – 3%.

Komen­ta­rze i oce­ny sprzyjają kupo­wa­niu i sprze­da­wa­niu

 • według Jupi­ter Rese­arch opi­nie o pro­duk­tach czy­ta aż 77% kupu­ją…cych,
 • oso­by, któ‚re opi­niu­ją pro­duk­ty (pozy­tyw­nie lub nega­tyw­nie) na forach wyda­ja śred­nio o 22% wię­cej od tych, któ­rzy tego nie robią,
 • wedł‚ug BizRa­te 57% kupu­ją…cych ceni sobie wyżej opi­nie innych kupu­ją…cych od opi­nii eks­per­tów,
 • z rapor­tu Rope­rASW wyni­ka, że opi­nie był‚y naj­cen­niej­szym ŹŸró‚dł‚em infor­ma­cji dla 67% klientó‚w w roku 1966. Licz­ba ta wzrosł‚a do 93% w roku 2001.

Dla­cze­go Pola­cy kupu­ją… w Sie­ci?

Na pyta­nie Gemiu­sA­dHoc – “Dla­cze­go inter­nau­ci decy­du­ją… się™ na zaku­py w sie­ci?” naj­częst­sze odpo­wie­dzi to:

 1. Oszczęd­ność‡ cza­su.
 2. Moż­li­wość‡ zgł‚oszenia zamó‚wienia o dowol­nej porze.
 3. Dosta­wa pro­duk­tu do domu.
 4. Towa­ry trud­ne do zna­le­zie­nie gdzie indziej.
 5. Niż­sza cena towa­rów.
 6. Wię™kszy asor­ty­ment.
 7. Dokł‚adna infor­ma­cja o pro­duk­cie.
 8. Zachęcił‚a mnie pro­mo­cja.

Co skło­ni­ło­by Polakó‚w do czę™stszych zakupó‚w w skle­pach?

W rapor­cie przy­go­to­wa­nym przez Gemius i Money.pl użyt­kow­ni­cy dekla­ru­ją…, że kupo­wa­li­by cz궛ciej gdy­by speł­nio­no warun­ki takie jak:

 1. Niż­sze ceny.
 2. Niż­sze kosz­ty wysył‚ki/bezpłatna dosta­wa.
 3. Bez­pie­czeń­stwo, wia­ry­god­ność‡, pew­ność‡.
 4. Nic by mnie nie skłonił‚o.
 5. Wię™kszy wybó‚r towaró‚w.
 6. Posia­da­nie wię™cej pienię™dzy.
 7. Pro­mo­cje, korzyst­ne ofer­ty.
 8. Trud­no powie­dzieć‡.
 9. Dokład­ny opis towaró‚w.
 10. Moż­li­wość‡ pł‚acenia ina­czej niż kar­tą.
 11. Moż­li­wość‡ zwro­tu.
 12. Inne.

Czy RSS ma sens w skle­pie?

Inter­ne­tre­ta­iler zwra­ca na to, że:

 • użyt­kow­nik skle­pu, któ‚ry ze zwy­kłe­go odwie­dza­ją…cego sta­nie się™ odwie­dza­ją­cym korzy­sta­ją…cym z RSS dane­go skle­pu zacznie kupo­wać o oko­ło 3% wię­cej (a to już ma war­tość),
 • w poró‚wnaniu do mailingó‚w współ­czyn­nik kli­kal­no­ści w lin­ki z kana­łu RSS jest wyż­szy o 50%, a kon­wer­sja z takich wejść jest zbli­żo­na do śred­niej kon­wer­sji skle­pu.

Dostęp­ność‡ to już nie gadżet

 • Już kil­ka mie­się­cy temu po raz pierw­szy w w histo­rii japoń­skie­go inter­ne­tu, wię™cej Japończykó‚w łączył‚o się™ z sie­cią… przez tele­fo­ny komór­ko­we (69 mln) niż przez kom­pu­ter (66 mln) – wyni­ka z badań„ Mini­stry of Inter­nal Affa­irs and Com­mu­ni­ca­tion. Infor­mu­je o tym Mul­ti­lin­gu­al Search.
 • Ponad­to sza­cu­je się™, że w 2008 r. 75% komó‚rek będzie mogł‚a w peł‚ni wyko­rzy­stać‡ moż­li­wo­ści Inter­ne­tu.

Uży­tecz­ność‡ jest waż­na (bar­dzo)

 • 91% osó‚b pod­da­je się po mak­sy­mal­nie trzech nie­uda­nych pró‚bach wyko­na­nia posia…danej czyn­no­ści w ser­wi­sie WWW.
 • 36% osób dekla­ru­je, że nie będzie robić‡ biz­ne­su z fir­mą…, któ­ra zawiodł‚a ocze­ki­wa­nia danej oso­by w Inter­ne­cie.
 • 20% osób dekla­ru­je, że nega­tyw­ne doś›wiadczenia onli­ne zwią­za­ne z fir­mą… zmotywował‚y ich do zre­zy­gno­wa­nia ze współ­pra­cy z tą… fir­mą….
1 odpowiedz
 1. Piotr Starzyński
  Piotr Starzyński says:

  Cie­ka­we sta­ty­sty­ki, szko­da, że dość sta­re. Dorzu­cił­bym do tego infor­ma­cję, że ruch SEO, to też dużo ruchu bran­do­we­go czy­li użyt­kow­ni­cy np. wcho­dzą w inte­rak­cje z rekla­mą, zapa­mię­tu­ją mar­kę i doko­nu­ją osta­tecz­ne­go zaku­pu korzy­sta­jąc z wyszu­ki­war­ki. W tym wypad­ku pod­pa­da­ją więc pod ruch orga­nicz­ny.
  A pro­pos skle­pów inter­ne­to­wych tutaj cie­ka­wie o opty­ma­li­za­cji seo skle­pu inter­ne­to­we­go: https://piotrstarzynski.com/optymalizacja-sklepu-internetowego-linki-kanoniczne/

  Odpowiedz

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *