Smartwatch – wyzwanie i morze możliwości

Smartwatch – wyzwanie i morze możliwości

Pierw­szy prze­no­śny zega­rek (kie­szon­ko­wy) został stwo­rzo­ny przez Pete­ra Hen­le­ina w  XVI wie­ku. Był to naj­po­pu­lar­niej­szy typ zegar­ka do I woj­ny świa­to­wej. Pew­nie nie­wie­lu z nas wie, ale na począt­ku XX wie­ku zegar­ki naręcz­ne były noszo­ne wyłącz­nie przez kobie­ty! Męż­czyź­ni trak­to­wa­li je z pogar­dą i uwa­ża­li, że to przej­ścio­wa moda. Wybuch I woj­ny świa­to­wej zmu­sił ich do zmia­ny poglą­dów. Zegar­ki naręcz­ne były nie­zbęd­nym wypo­sa­że­niem żoł­nie­rzy, ponie­waż wer­sja kie­szon­ko­wa była nie­prak­tycz­na w zasto­so­wa­niu. Od tego cza­su zegar­ki naręcz­ne są powszech­nie uży­wa­ne, a w dzi­siej­szych cza­sach zna­la­zły kolej­ne zasto­so­wa­nie w posta­ci smar­twat­chy. Pierw­sze “inte­li­gent­ne zegar­ki” powsta­ły na począt­ku lat 80.

stock-photo-help-232844677Źró­dło: http://www.smartware.nl

Obec­nie na ryn­ku moż­na zna­leźć wie­le smar­twat­chy pro­du­ko­wa­nych mię­dzy inny­mi przez takie fir­my jak: Google, Sony, Asus. W moim arty­ku­le przyj­rzę się zegar­kom fir­my Apple. Przy­bli­żę głów­ne zasa­dy pro­pa­go­wa­ne przez fir­mę Apple, o któ­rych nale­ży pamię­tać pod­czas pro­jek­to­wa­nia apli­ka­cji.

 

technology_hero_large         Źró­dło: https://www.apple.com/watch/

Wie­le osób myli funk­cjo­nal­ność smar­twat­chy z funk­cjo­nal­no­ścią smart­pho­nów. Smar­twatch słu­ży do innych celów, a spo­sób z jego korzy­sta­nia jest znacz­nie róż­ny od korzy­sta­nia ze smart­pho­na, co ma rze­czy­wi­ste prze­ło­że­nie na zasa­dy pro­jek­to­wa­nia. Dla­te­go przed przy­stą­pie­niem do pro­jek­to­wa­nia na Apple Watch nale­ży zro­zu­mieć wizję, kon­tekst uży­wa­nia i wytycz­ne dla pro­jek­to­wa­nia:

  • Jed­ną z pod­sta­wo­wych cech smar­twat­cha jest jego per­so­nal­ność. Jest to urzą­dze­nie, któ­re nosi­my cały czas na sobie, jest cały czas aktyw­ne. Smar­twatch umoż­li­wia nam natych­mia­sto­we zapo­zna­nie się z infor­ma­cja­mi bez koniecz­no­ści wyj­mo­wa­nia tele­fo­nu. Musi­my umie­ścić te naj­waż­niej­sze infor­ma­cje, do któ­rych użyt­kow­nik powi­nien mieć sta­ły dostęp.

 

overview-personalŹró­dło: https://developer.apple.com/watch/human-interface-guidelines/

  • Kolej­ną cechą jest holi­stycz­ność. Apple Watch został zapro­jek­to­wa­ny, aby roz­myć gra­ni­cę pomię­dzy urzą­dze­niem, a opro­gra­mo­wa­niem. Oso­by noszą­ce Apple Wat­cha mają do dys­po­zy­cji elek­tro­nicz­ną koron­kę (odpo­wied­nik pokrę­tła do usta­wia­nia godzi­ny w tra­dy­cyj­nych zegar­kach), któ­ra słu­ży m.in. do prze­wi­ja­nia tre­ści. Poza tym ekran Apple Wat­cha wykry­wa siłę naci­sku. Lek­kie stuk­nię­cie, w odróż­nie­niu od zde­cy­do­wa­ne­go przy­ło­że­nia pal­ca, może powo­do­wać inną akcję. Takie roz­wią­za­nie ma upro­ścić poru­sza­nie się po menu.  Elek­tro­nicz­na koron­ka i ekran wyczu­wa­ją­cy siłę naci­sku mają bez­pro­ble­mo­wo współ­dzia­łać z opro­gra­mo­wa­niem smar­twat­cha.

 

overview-holistic

Źró­dło: https://developer.apple.com/watch/human-interface-guidelines/

  • Jed­ną z zasad Apple’a jest lek­kość. Ozna­cza to, że powin­no się szyb­ko i lek­ko korzy­stać z apli­ka­cji. Tak jak ze stan­dar­do­we­go zegar­ka – tyl­ko po to, aby spoj­rzeć na daną infor­ma­cję. Jeśli korzy­sta­nie z apli­ka­cji wyma­ga od użyt­kow­ni­ka dłuż­szej chwi­li w celu wyko­na­nia akcji to apli­ka­cja nie speł­nia swo­je­go zada­nia. Dla­te­go tak waż­ne jest, aby w pro­ce­sie pro­jek­to­wym prze­my­śleć inte­rak­cje i zmi­ni­ma­li­zo­wać kro­ki użyt­kow­ni­ka do mini­mum.

 

overview-lightweight

Źró­dło: https://developer.apple.com/watch/human-interface-guidelines/

  • Ostat­nia zasa­da mówi o kon­tek­ście apli­ka­cji. Smar­twatch jest połą­czo­ny ze smart­pho­nem użyt­kow­ni­ka, dla­te­go jest w sta­nie zbie­rać licz­ne dane na temat użyt­kow­ni­ka – o jego aktyw­no­ściach, loka­li­za­cjach, kon­tak­tach, spo­tka­niach. War­to wyko­rzy­stać te infor­ma­cje do kre­owa­nia war­to­ści dla użyt­kow­ni­ka. Na pod­sta­wie aktyw­no­ści moż­na wyświe­tlić aktu­al­nie potrzeb­ne infor­ma­cje jak: krót­sza dro­ga do pra­cy, pro­mo­cje w czę­sto odwie­dza­nej restau­ra­cji, naj­now­szy reper­tu­ar ulu­bio­ne­go kina, pro­mo­cje na bile­ty lot­ni­cze. Dzię­ki kon­tek­sto­we­mu poka­zy­wa­niu kon­kret­nej infor­ma­cji w odpo­wied­nim momen­cie może­my zbu­do­wać pozy­tyw­ne doświad­cze­nia użyt­kow­ni­ków.

War­to pamię­tać o tym, że wszyst­kie apli­ka­cje na tak inno­wa­cyj­ne urzą­dze­nia jak smar­twatch wyma­ga­ją licz­nych badań m.in. testów z użyt­kow­ni­ka­mi. Zada­niem pro­jek­tan­tów i bada­czy jest pozna­nie w jakim celu użyt­kow­ni­cy korzy­sta­ją z tych urzą­dzeń oraz jak radzą sobie z apli­ka­cja­mi, co jest dla nich zro­zu­mia­łe, czy potra­fią się odna­leźć w nawi­ga­cji oraz jakie funk­cjo­nal­no­ści spra­wia­ją im pro­ble­my. Pro­jek­to­wa­nie na smar­twatch jest zarów­no wyzwa­niem jak i morzem moż­li­wo­ści.

 

 

Źró­dła:

http://krzysztofstoklos.jimdo.com/historia-zegark%C3%B3w/

http://www.fastcodesign.com/3022457/5-surprising-principles-for-designing-smartwatches

https://developer.apple.com/watch/human-interface-guidelines/

0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *