Smartwatch – wyzwanie i morze możliwości

Smartwatch – wyzwanie i morze możliwości

Pier­wszy przenośny zegarek (kies­zonkowy) został stwor­zony przez Petera Hen­leina w  XVI wieku. Był to najpop­u­larniejszy typ zegar­ka do I wojny świa­towej. Pewnie niewielu z nas wie, ale na początku XX wieku zegar­ki naręczne były nos­zone wyłącznie przez kobi­ety! Mężczyźni trak­towali je z pog­a­rdą i uważali, że to prze­jś­ciowa moda. Wybuch I wojny świa­towej zmusił ich do zmi­any poglądów. Zegar­ki naręczne były niezbęd­nym wyposaże­niem żołnierzy, ponieważ wer­s­ja kies­zonkowa była nieprak­ty­cz­na w zas­tosowa­niu. Od tego cza­su zegar­ki naręczne są powszech­nie uży­wane, a w dzisiejszych cza­sach znalazły kole­jne zas­tosowanie w postaci smart­watchy. Pier­wsze “inteligentne zegar­ki” pow­stały na początku lat 80.

stock-photo-help-232844677Źródło: http://www.smartware.nl

Obec­nie na rynku moż­na znaleźć wiele smart­watchy pro­dukowanych między inny­mi przez takie firmy jak: Google, Sony, Asus. W moim artykule przyjrzę się zegarkom firmy Apple. Przy­bliżę główne zasady propagowane przez fir­mę Apple, o których należy pamię­tać pod­czas pro­jek­towa­nia aplikacji.

 

technology_hero_large         Źródło: https://www.apple.com/watch/

Wiele osób myli funkcjon­al­ność smart­watchy z funkcjon­al­noś­cią smart­phonów. Smart­watch służy do innych celów, a sposób z jego korzys­ta­nia jest znacznie różny od korzys­ta­nia ze smart­phona, co ma rzeczy­wiste przełoże­nie na zasady pro­jek­towa­nia. Dlat­ego przed przys­tąpi­e­niem do pro­jek­towa­nia na Apple Watch należy zrozu­mieć wiz­ję, kon­tekst uży­wa­nia i wyty­czne dla pro­jek­towa­nia:

  • Jed­ną z pod­sta­wowych cech smart­watcha jest jego per­son­al­ność. Jest to urządze­nie, które nosimy cały czas na sobie, jest cały czas akty­wne. Smart­watch umożli­wia nam naty­ch­mi­as­towe zapoz­nanie się z infor­ma­c­ja­mi bez koniecznoś­ci wyj­mowa­nia tele­fonu. Musimy umieś­cić te najważniejsze infor­ma­c­je, do których użytkown­ik powinien mieć stały dostęp.

 

overview-personalŹródło: https://developer.apple.com/watch/human-interface-guidelines/

  • Kole­jną cechą jest holisty­czność. Apple Watch został zapro­jek­towany, aby rozmyć granicę pomiędzy urządze­niem, a opro­gramowaniem. Oso­by noszące Apple Watcha mają do dys­pozy­cji elek­tron­iczną koronkę (odpowied­nik pokrętła do ustaw­ia­nia godziny w trady­cyjnych zegarkach), która służy m.in. do przewi­ja­nia treś­ci. Poza tym ekran Apple Watcha wykry­wa siłę nacisku. Lekkie stuknię­cie, w odróżnie­niu od zde­cy­dowanego przyłoże­nia pal­ca, może powodować inną akcję. Takie rozwiązanie ma uproś­cić poruszanie się po menu.  Elek­tron­icz­na koron­ka i ekran wyczuwa­ją­cy siłę nacisku mają bezprob­le­mowo współdzi­ałać z opro­gramowaniem smart­watcha.

 

overview-holistic

Źródło: https://developer.apple.com/watch/human-interface-guidelines/

  • Jed­ną z zasad Apple’a jest lekkość. Oznacza to, że powin­no się szy­bko i lekko korzys­tać z aplikacji. Tak jak ze stan­dar­d­owego zegar­ka — tylko po to, aby spo­jrzeć na daną infor­ma­cję. Jeśli korzys­tanie z aplikacji wyma­ga od użytkown­i­ka dłuższej chwili w celu wyko­na­nia akcji to aplikac­ja nie speł­nia swo­jego zada­nia. Dlat­ego tak ważne jest, aby w pro­ce­sie pro­jek­towym prze­myśleć inter­akc­je i zmin­i­mal­i­zować kro­ki użytkown­i­ka do min­i­mum.

 

overview-lightweight

Źródło: https://developer.apple.com/watch/human-interface-guidelines/

  • Ostat­nia zasa­da mówi o kon­tekś­cie aplikacji. Smart­watch jest połąc­zony ze smart­phonem użytkown­i­ka, dlat­ego jest w stanie zbier­ać liczne dane na tem­at użytkown­i­ka — o jego akty­wnoś­ci­ach, lokaliza­c­jach, kon­tak­tach, spotka­ni­ach. Warto wyko­rzys­tać te infor­ma­c­je do kre­owa­nia wartoś­ci dla użytkown­i­ka. Na pod­staw­ie akty­wnoś­ci moż­na wyświ­etlić aktu­al­nie potrzeb­ne infor­ma­c­je jak: krót­sza dro­ga do pra­cy, pro­moc­je w częs­to odwiedzanej restau­racji, najnowszy reper­tu­ar ulu­bionego kina, pro­moc­je na bile­ty lot­nicze. Dzię­ki kon­tek­stowe­mu pokazy­wa­niu konkret­nej infor­ma­cji w odpowied­nim momen­cie może­my zbu­dować pozy­ty­wne doświad­czenia użytkown­ików.

Warto pamię­tać o tym, że wszys­tkie aplikac­je na tak innowa­cyjne urządzenia jak smart­watch wyma­ga­ją licznych badań m.in. testów z użytkown­ika­mi. Zadaniem pro­jek­tan­tów i badaczy jest poz­nanie w jakim celu użytkown­i­cy korzys­ta­ją z tych urządzeń oraz jak radzą sobie z aplikac­ja­mi, co jest dla nich zrozu­mi­ałe, czy potrafią się odnaleźć w naw­igacji oraz jakie funkcjon­al­noś­ci spraw­ia­ją im prob­le­my. Pro­jek­towanie na smart­watch jest zarówno wyzwaniem jak i morzem możli­woś­ci.

 

 

Źródła:

http://krzysztofstoklos.jimdo.com/historia-zegark%C3%B3w/

http://www.fastcodesign.com/3022457/5-surprising-principles-for-designing-smartwatches

https://developer.apple.com/watch/human-interface-guidelines/

0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *