Wpisy, których autorem jest Adrianna Żochowska

Jak zwiększyć konwersję? Tym razem o modelu AIDA

Zaczy­na się okres świą­tecz­nych zaku­pów. Z tej oka­zji wie­le skle­pów zapla­no­wa­ło dzień dar­mo­wej dosta­wy. Wśród nara­sta­ją­cej kon­ku­ren­cji war­to zadbać o to, aby nasz sklep był intu­icyj­ny i przy­ja­zny dla użyt­kow­ni­ków. W moim arty­ku­le zaj­mę się zna­nym i spraw­dzo­nym spo­so­bem na zwięk­sze­nie kon­wer­sji.

Jak usprawnić wyszukiwanie ofert last minute? Ciąg dalszy o użyteczności stron biur podróży

W ostat­nich latach ofer­ty “last minu­te” cie­szą się popu­lar­no­ścią. W arty­ku­le prze­ana­li­zu­je­my czy w łatwy i szyb­ki spo­sób użyt­kow­ni­cy mogą zna­leźć ofer­ty na stro­nach biur podró­ży. Jest to szcze­gól­nie waż­ne, ponie­waż ofer­ty Last Minu­te zmu­sza­ją nas do szyb­kich decy­zji. Jak w poprzed­nich arty­ku­łach przyj­rzy­my się biu­rom podró­ży: Ita­ka, Rain­bow Tours, Tui oraz Wezyr Holi­days. W […]

Tłumaczenie strony nie wystarczy, czyli o internacjonalizacji stron internetowych

Inter­na­cjo­na­li­za­cja pro­duk­tów inter­ne­to­wych sta­je się zja­wi­skiem powszech­nym na świe­cie. Coraz czę­ściej pro­jek­tu­jąc stro­ny musi­my myśleć o jej inter­na­cjo­na­li­za­cji. War­to zadać sobie pyta­nie jak to wpły­wa na pro­jek­to­wa­nie user expe­rien­ce. Waż­ne, aby od począt­ku wie­dzieć, czy stro­na będzie umię­dzy­na­ro­da­wia­na, ponie­waż ma to wpływ rów­nież na jej tech­nicz­ną imple­men­ta­cję. W tym arty­ku­le sku­pię się głów­nie na pro­ble­mach […]

Jak pisać, żeby użytkownik nie zwariował

Tren­dy UX mówią o wzro­ście zna­cze­nia typo­gra­fii, któ­re jest więk­sze z roku na rok. Krój czcion­ki, jej wiel­kość to ide­al­ny spo­sób na wyróż­nie­nie nasze­go pro­duk­tu, jed­nak nie nale­ży zapo­mi­nać o uży­tecz­no­ści. W dzi­siej­szym arty­ku­le prze­ana­li­zu­je­my naj­częst­sze błę­dy typo­gra­ficz­ne popeł­nia­ne na stro­nach inter­ne­to­wych.

Smartwatch – wyzwanie i morze możliwości

Pierw­szy prze­no­śny zega­rek (kie­szon­ko­wy) został stwo­rzo­ny przez Pete­ra Hen­le­ina w  XVI wie­ku. Był to naj­po­pu­lar­niej­szy typ zegar­ka do I woj­ny świa­to­wej. Pew­nie nie­wie­lu z nas wie, ale na począt­ku XX wie­ku zegar­ki naręcz­ne były noszo­ne wyłącz­nie przez kobie­ty! Męż­czyź­ni trak­to­wa­li je z pogar­dą i uwa­ża­li, że to przej­ścio­wa moda. Wybuch I woj­ny świa­to­wej zmu­sił ich […]