Responsive Web Design a coraz większe ekrany

Meto­dy­ka pro­jek­to­wa­nia zgod­ne­go z zasa­da­mi Respon­si­ve Web Design sta­ła się tak powszech­na, że obec­nie jest wyznacz­ni­kiem stan­dar­du. Odkąd meto­da ta zaczę­ła się poja­wiać wyzwa­niem dla pro­jek­tan­tów było: jak prze­nieść kon­tent miesz­czą­cy się na moni­to­rach kom­pu­te­rów na małe wyświe­tla­cze smatphone’ów? Jed­nak RWD doty­czy nie tyl­ko zmniej­sza­nia kon­ten­tu, ale rów­nież pre­zen­ta­cji tre­ści na coraz więk­szych roz­dziel­czo­ściach. W tym momen­cie pro­jek­tan­ci sto­ją przed dyle­ma­tem: jak zop­ty­ma­li­zo­wać stro­ny na małe i wiel­kie roz­dziel­czo­ści.

 

Według rapor­tu W3 99% użyt­kow­ni­ków posia­da urzą­dze­nia z roz­dziel­czo­ścią 1024x768 pik­se­li lub więk­szą, a 78% użyt­kow­ni­ków posia­da urzą­dze­nia z roz­dziel­czo­ścią wyż­szą niż 1366x768 pik­se­li. Wie­le osób korzy­sta z ekra­nów full HD, któ­rych roz­dziel­czość może wyno­sić 1920 x 1080 pik­se­li. Dodat­ko­wo coraz wię­cej tele­wi­zo­rów posia­da wbu­do­wa­ne prze­glą­dar­ki inter­ne­to­we. Coraz wię­cej osób zaczy­na prze­glą­dać stro­ny na swo­ich 50 calo­wych tele­wi­zo­rach.

Samsung-Full-HD-32-Inch-Smart-TV

Pro­jek­to­wa­nie na tak duże roz­dziel­czo­ści znacz­nie róż­ni się od pro­jek­to­wa­nia na stan­dar­do­wą roz­dziel­czość 1024 pik­se­li. Naszym celem nie jest roz­sze­rza­nie ramek czy zablo­ko­wa­nie momen­tu, do któ­re­go ele­men­ty będą się roz­cią­gać. Spo­sób prze­glą­da­nia i postrze­ga­nia stron na dużych wyświe­tla­czach jest inny od tego na stan­dar­do­wych roz­dziel­czo­ściach. Dla­te­go nale­ży ziden­ty­fi­ko­wać i zba­dać to jak użyt­kow­ni­cy odbie­ra­ją takie stro­ny, na któ­rych miej­scach ich wzrok się zatrzy­mu­je, któ­re obsza­ry są kom­plet­nie pomi­ja­ne. Nale­ży rów­nież pamię­tać o typo­gra­fii i sze­ro­ko­ści kolumn tek­stu. Samo roz­sze­rza­nie sze­ro­ko­ści kolumn lub powięk­sze­nie fon­tu może spra­wić, że tekst będzie nie­czy­tel­ny.

Jed­nak fakt, że użyt­kow­ni­cy zaczy­na­ją korzy­stać z coraz więk­szych ekra­nów nie ozna­cza, że musi­my każ­dą stro­nę przy­sto­so­wać do tej roz­dziel­czo­ści. Nale­ży zba­dać gru­pę doce­lo­wą nasze­go ser­wi­su, z jakich roz­dziel­czo­ści korzy­sta. Jeśli coraz wię­cej osób zaczy­na korzy­stać z więk­szych ekra­nów, to war­to prze­my­śleć spo­sób pre­zen­ta­cji tre­ści na tych roz­dziel­czo­ściach. O ile obec­nie pro­jek­to­wa­nie na ekra­ny smartphone’ów jest obo­wią­zu­ją­cym stan­dar­dem, to pro­jek­to­wa­nie na ogrom­ne roz­dziel­czo­ści jest jesz­cze inno­wa­cją. Moż­li­we, że za jakiś czas będzie tak samo stan­dar­do­we jak sto­so­wa­nie meto­dy­ki respon­si­ve web design na małych roz­dziel­czo­ściach?

1 odpowiedz

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *