Jak pisać, żeby użytkownik nie zwariował

Jak pisać, żeby użytkownik nie zwariował

Trendy UX mówią o wzroś­cie znaczenia typografii, które jest więk­sze z roku na rok. Krój czcion­ki, jej wielkość to ide­al­ny sposób na wyróżnie­nie naszego pro­duk­tu, jed­nak nie należy zapom­i­nać o użytecznoś­ci. W dzisiejszym artykule przeanal­izu­je­my najczęst­sze błędy typograficzne popeł­ni­ane na stronach inter­ne­towych.

 

Gdzie popeł­ni­amy błędy? 

  • za mały tekst
  • zbyt mała inter­linia
  • za mały kon­trast między czcionką a tłem
  • nieoczy­wiste lin­ki
  • jus­towanie
  • uży­wanie fontów, które nie mają pol­s­kich znaków
  • uży­wanie szery­fowych fontów na stronach www

 

Za mały tekst

Znacz­na część użytkown­ików nie jest w stanie przeczy­tać drob­ne­go tek­stu. Tek­sty pisane mniejszą czcionką niż 14 są mało czytelne i mogą frus­trować użytkown­ików. Należy pamię­tać, że oso­ba czy­ta­ją­ca nie powin­na być zmus­zona do pow­ięk­szenia strony w celu jej przeczy­ta­nia, dlat­ego należy stosować opty­mal­ną wielkość fontu ok. 14–16 px.

 

Wielkość czcionki

Czcionka Ari­al wielkość 13 i 16 pik­seli

 

Zbyt mała inter­linia

Stan­dar­d­owa inter­linia w HTMLU jest zbyt mała. Zwięk­szmy ją do 150%. W ten sposób para­grafy nie będą się zle­wać w szare blo­ki a sam tekst będzie wygod­niejszy w czy­ta­niu.

Interlinia

Inter­linia stan­dar­d­owa 125% i pow­ięk­szona 150%

 

 

Za mały kon­trast między czcionką i tłem

Tek­sty na stron­ie powin­ny odróż­ni­ać się od tła, ponieważ za mały kon­trat pomiędzy tymi ele­men­ta­mi powodu­je nieczytel­ność tek­stów. Przyj­mu­je się, że kon­trast powinien być w sto­sunku 4,5:1. Dodatkowo tek­sty na stron­ie nie powin­ny być w kolorze czer­wonym i zielonym z uwa­gi na użytkown­ików, którzy cier­pią na śle­potę barw, np. dal­tonizm.

 

Kontrast

Kon­trast czcion­ki i tła

 

Nieoczy­wiste lin­ki

Kon­stru­u­jąc tek­sty, w których zawarte są lin­ki, należy wyraźnie wyróżnić je  od pozostałego tek­stu, aby użytkown­ik wiedzi­ał, że są to ele­men­ty akty­wne (klikalne). Powin­no się stosować jeden styl dla linków w obrę­bie całej strony, aby użytkown­ik mógł szy­bko je iden­ty­fikować.

 

Linki

Nieoczy­wiste, mało widoczne lin­ki

 

Nie jus­tuj tek­stu w wąs­kich kolum­nach

Dla wier­szy, w których jest 40–50 znaków, wyrów­nanie do obu mar­gin­esów jed­nocześnie (wyjus­towanie) nie powin­no być stosowane. Wyjus­towywanie odby­wa się przez mody­fikac­je odległoś­ci między­wyra­zowych. W niek­tórych wier­szach stawały­by się bard­zo duże, tworząc olbrzymie dzi­ury w tekś­cie.

 

Justowanie

Niepraw­idłowe jus­towanie

 

Uży­wanie fontów, które nie mają pol­s­kich znaków

Przy wyborze fontu na naszą stronę należy sprawdz­ić czy jest on dos­tosowany do wer­sji języ­ka strony. Jeśli zas­to­su­je­my font, który nie zaw­iera pol­s­kich znaków, w naszym tekś­cie mogą pojaw­ić się zna­ki, które znacznie utrud­nią czytel­ność tek­stu, np. “###ty” zami­ast “żół­ty”.

 

Uży­wanie szery­fowych fontów na stronach www

Czcion­ki szery­fowe zazwyczaj uży­wa się do nagłówków. Jed­nak do pozostałych tek­stów zale­ca się stosowanie fontów bezsz­ery­fowych, ponieważ są lep­iej czytelne na ekranach wyświ­et­laczy.

 

Źródła:

http://www.psychology.nottingham.ac.uk/staff/mxh/Papers/Dyson%20&%20Haselgrove%20%282001%29.pdf

http://www.slideshare.net/JustinSlack/typography-and-user-experience-ux-craft-2014

http://usabilitygeek.com/12-typography-guidelines-for-good-website-usability/

http://wcag20.widzialni.org/kontrast-minimalny,new,mg,165,172.html,71

0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *