Film video jako sposób na większą konwersję landing page

Jed­nym z powo­dów, dla któ­re­go użyt­kow­ni­cy szyb­ko opusz­cza­ją Two­ją stro­nę inter­ne­to­wą wcho­dząc na lan­ding page, jest to, że nie wie­dzą nic na temat Two­je­go pro­duk­tu czy Two­ich usług. Moż­li­we, że nie dostar­czasz im odpo­wied­nich wska­zó­wek lub są one nie­zro­zu­mia­łe bądź mało inte­re­su­ją­ce i zachę­ca­ją­ce. Two­im zada­niem jest, w pierw­szej kolej­no­ści zapo­znać ich z tym co ofe­ru­jesz oraz (co jest znacz­nie trud­niej­sze) zain­te­re­so­wać i spra­wić, aby zosta­li na dłu­żej.

Ludz­ka zdol­ność kon­cen­tra­cji jest coraz krót­sza i mamy jedy­nie 8 sekund (źr: www.statisticbrain.com/), aby przy­cią­gnąć uwa­gę użyt­kow­ni­ka, któ­ry dodat­ko­wo roz­pra­sza­ny jest przez prze­glą­da­nie innych stron, powia­do­mie­nia z sie­ci spo­łecz­no­ścio­wych oraz przez to wszyst­ko, co się dzie­je wokół nie­go.

Musisz zna­leźć więc sku­tecz­ny spo­sób, na prze­ko­na­nie użyt­kow­ni­ka wła­śnie do Two­je­go pro­duk­tu. Jed­ną z metod stwo­rze­nia sku­tecz­nej lan­ding page jest film video.

Dla­cze­go war­to zain­we­sto­wać w video?

 • film lepiej zapa­da w pamięć,
 • film pozwa­la na prze­ka­za­nie względ­nie dużo infor­ma­cji w krót­kim cza­sie,
 • więk­sza część użyt­kow­ni­ków może być skłon­na do obej­rze­nia całe­go fil­mu, niż do prze­czy­ta­nia całe­go tek­stu; dzię­ki temu na dłu­żej zatrzy­masz ich uwa­gę,
 • w spo­sób łatwiej­szy i efek­tyw­niej­szy moż­na przed­sta­wić dzia­ła­nie cze­goś, a użyt­kow­ni­kom zro­zu­mie­nie tego.

Video na lan­ding page przy­czy­nia się do znacz­ne­go wzro­stu kon­wer­sji. Z dru­giej jed­nak stro­ny może rów­nież ją osła­bić lub mieć na nią nie­wiel­ki wpływ, jeśli będzie nie­wła­ści­wie zro­bio­ny.

 

Wyjaśnij użytkownikom, czym się zajmujesz

Pokaż im kim jesteś, co robisz oraz w jaki spo­sób to robisz. Pozwól im sie­bie poznać i zade­cy­do­wać czy chcą zostać. Two­im zada­niem jest wyja­śnie­nie im, co ty możesz zaofe­ro­wać im.

 

Zainteresuj ich i zaangażuj

Nie­za­leż­nie od tego czy poka­zu­jesz jak dzia­ła pro­dukt, jaka jest two­ja misja, jakie posia­dasz zale­ty, musisz spra­wić, że użyt­kow­ni­cy nie mogą się znu­dzić (a to w Inter­ne­cie dzie­je się bar­dzo szyb­ko). Wów­czas bez waha­nia opusz­czą Two­ją stro­nę. Pamię­taj, że pod­czas two­rze­nia video możesz uży­wać róż­nych tech­nik i w róż­ny spo­sób zain­te­re­so­wać widza. Ist­nie­je wie­le przy­kła­dów połą­cze­nia fil­mu, muzy­ki czy też gra­fi­ki i zdjęć.

 

Pokaż przykład

Jeśli w głów­nej mie­rze zale­ży Ci, aby użyt­kow­ni­cy zro­zu­mie­li, w jaki spo­sób dzia­ła Two­ja usłu­ga czy Twój pro­dukt, na takim eta­pie war­to zapre­zen­to­wać im pod­sta­wo­we funk­cje. Video jest ide­al­nym narzę­dziem do poka­za­nie tego. Możesz w atrak­cyj­ny spo­sób poka­zać im do cze­go słu­ży twój pro­dukt oraz jakie korzy­ści będą mie­li, jeśli go kupią (bądź zare­je­stru­ją się czy w jaki­kol­wiek inny spo­sób się zaan­ga­żu­ją). Za pomo­cą video po pro­stu łatwiej będzie im wyobra­zić sobie te korzy­ści.

 

Przedstaw korzyści i poproś o działanie

Klu­czo­we jest roz­po­zna­nie potrzeb użyt­kow­ni­ków i poka­za­nie im ich roz­wią­za­nia, dzię­ki cze­mu uda ci się ich zaan­ga­żo­wać. Gdy już to osią­gniesz i zdo­bę­dziesz ich uwa­gę, dodaj na koń­cu fil­mu czy­tel­ny Call to Action. Zada­niem video jest wła­śnie wpar­cie Call to Action, a więc użyt­kow­nik musi wie­dzieć co zro­bić dalej, gdy film się skoń­czy. Umieść zatem w for­mie gra­ficz­nej lub gło­so­wej wska­zów­kę do pożą­da­nej akcji dla użyt­kow­ni­ka.

 

Video to jednak nie recepta na wszystko

Przede wszyst­kim powi­nien zawie­rać tre­ści dosto­so­wa­ne do lan­ding page oraz do typu użyt­kow­ni­ków, do któ­rych kie­ro­wa­na jest stro­na. Określ odbior­ców fil­mu oraz typ video, jaki będzie naj­le­piej na nich dzia­łać. Zda­ję sobie spra­wę, że nie zawsze odpo­wiedź na takie pyta­nie jest moż­li­wa, ale war­to spró­bo­wać zasta­no­wić się, czy bar­dziej prze­ko­na ich film dyna­micz­ny, z wie­lo­ma efek­ta­mi, w któ­rym dużo się dzie­je, czy raczej w sto­no­wa­nym sty­lu. Kolej­nym aspek­tem jest to, w jaki spo­sób przed­sta­wia­my usłu­gi: może być to zaan­ga­żo­wa­nie do fil­mu osób przed­sta­wia­ją­cych pro­dukt, poka­zu­ją­cych jak z nie­go korzy­sta­ją, a z dru­giej stro­ny ze wzglę­du na rodzaj naszych usług, do jej gru­py odbior­ców lepiej prze­mó­wią same fak­ty i dane. Prze­myśl dodat­ko­wo, czy odbior­cy szu­ka­ją kon­kret­nych wska­zó­wek, przy­kła­dów, czy tyl­ko chcą ogól­nie poznać twój biz­nes.

Wymie­nio­ne pyta­nia są dość ogól­ne. Dla kon­kret­nych, spe­cy­ficz­nych usług taki zestaw będzie zupeł­nie inny, dla­te­go zale­ca­ne jest przed zabra­niem się do two­rze­nia fil­mu, zbu­do­wa­nie takiej listy wła­snych pytań. Wów­czas łatwiej będzie nadać począt­ko­wy kształt fil­mu, któ­ry od począt­ku do koń­ca zain­te­re­su­je widza i odpo­wie na jego pyta­nia i wąt­pli­wo­ści.

 

Postaw tylko na istotne informacje

Dłuż­szy film wca­le nie ozna­cza, że będzie lep­szy i sku­tecz­niej­szy. Użyt­kow­ni­cy Inter­ne­tu ocze­ku­ją szyb­kich odpo­wie­dzi. Dłu­gość i zło­żo­ność zale­ży w dużej mie­rze od zło­żo­no­ści two­je­go biz­ne­su i od ilo­ści aspek­tów, któ­re chcesz wyja­śnić. Jeśli Twój film oka­że się zbyt dłu­gi, zasta­nów się, czy na pew­no prze­ka­zu­jesz w nim tyl­ko istot­ne infor­ma­cje. Pamię­taj, że jego zada­niem jest prze­ko­na­nie użyt­kow­ni­ka do wyko­na­nie tyl­ko jed­nej akcji (zakup pro­duk­tu, reje­stra­cja). Jeśli nie spre­cy­zu­jesz jasno cze­go ocze­ku­jesz od użyt­kow­ni­ka i zosta­nie od posta­wio­ny przed zbyt dużym wybo­rem, zre­zy­gnu­je on cał­ko­wi­cie i wyco­fa się.

 

Video jako główny element landing page

Pro­jek­tu­jąc lan­ding page z wyko­rzy­sta­niem video, skup się tyl­ko na nim. Usuń zbęd­ne ele­men­ty na stro­nie, któ­re tyl­ko roz­pro­szą uwa­gę użyt­kow­ni­ka, a w żaden spo­sób nie przy­czy­nią się do speł­nie­nia nasze­go celu, czy­li do wyko­na­nia kon­kret­nej akcji.

Jako, że twój film jest głów­nym ele­men­tem na stro­nie, pamię­taj o dosto­so­wa­niu wiel­ko­ści oraz odpo­wied­nim zago­spo­da­ro­wa­niu prze­strze­ni. Posta­raj się, aby w więk­szo­ści przy­pad­ków film był widocz­ny w cało­ści  bez koniecz­no­ści prze­wi­ja­nia stro­ny.

 

Testuj i optymalizuj

Doda­ny film to jesz­cze nie koniec zada­nia. Skup się teraz na śle­dze­niu sta­ty­styk i opty­ma­li­za­cji. Poznaj użyt­kow­ni­ków i ich motyw przyj­ścia na two­ją stro­nę. Róż­ni użyt­kow­ni­cy mają róż­ne cele, a więc dosto­suj video i stro­nę, aby w peł­ni je speł­nić.

Testuj róż­ne wer­sje. Nie­któ­rzy użyt­kow­ni­cy pre­fe­ru­ją krót­sze fil­my, inni wolą z kolei dokład­niej­sze wyja­śnie­nie tema­tu. Więk­szo­ści przy­pusz­czal­nie dener­wu­je auto­od­twa­rza­nie, ale nie może­my wyklu­czyć, że nie wpły­nie to pozy­tyw­nie na kon­wer­sję.

 

Czy video jest zawsze najlepszym rozwiązaniem?

Stwo­rze­nie dobre­go video jest moż­li­we z nakła­dem nie­wiel­kich środ­ków. Ale mimo wszyst­ko roz­waż, czy war­to inwe­sto­wać w to, kie­dy film tak na praw­dę nie jest potrzeb­ny.

Zadaj sobie pyta­nie czy ta sama treść, któ­rą chcesz umie­ścić w fil­mie, stra­ci na zna­cze­niu jeśli przed­sta­wisz ją np. w for­mie tek­sto­wej czy gra­ficz­nej? Jeśli odpo­wiedź brzmi tak, stwo­rze­nie fil­mu jest jak naj­bar­dziej zasad­ne. Jeśli jed­nak z łatwo­ścią to samo uda Ci się przed­sta­wić w inny spo­sób, wte­dy ta odpo­wiedź nie jest już taka oczy­wi­sta.

Kil­ka przy­kła­dów traf­ne­go zasto­so­wa­nia video:

 • Pro­mo­cja real­nych pro­duk­tów – skup się w więk­szej mie­rze na przed­sta­wie­niu wizu­al­nym, niż na mówie­niu o nim.

www.hellolumio.com/

 

 • Pomysł na zabaw­ny film – przed­sta­wie­nie zwy­kłe­go pro­duk­tu w kre­atyw­nym, humo­ry­stycz­nym podej­ściu.

www.dollarshaveclub.com/

 

 

 • Skom­pli­ko­wa­na instruk­cja uży­cia lub przed­sta­wie­nie spo­so­bu dzia­ła­nia – video ofe­ru­je po pro­stu wię­cej moż­li­wo­ści (dźwięk, obraz, tekst, zdję­cia), któ­re możesz użyć w tym samym cza­sie.

www.groopic.com/

 

Podsumowanie

Nie zapo­mi­naj, że stwo­rzo­ne video jest tyl­ko jed­ną ze skła­do­wych w pro­ce­sie budo­wa­nia suk­ce­su nasze­go ser­wi­su, a klik­nię­cie w pożą­da­ny przy­cisk Call to Action nie powin­no być celem samym w sobie, a jedy­nie dro­gą do peł­ne­go zaan­ga­żo­wa­nia użyt­kow­ni­ków.

 

Źró­dło:

http://blog.usabilla.com/the-power-of-a-landing-page-video/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+usabilla+%28Usabilla+Blog%29

http://contentmarketinginstitute.com/2012/10/create-video-content-that-actuallreally-works/

http://blog.crazyegg.com/2012/06/06/landing-page-videos/

 

3 odpowiedzi
 1. Landingi
  Landingi says:

  Świet­nie roz­pi­sa­ny przy­kład na stwo­rze­nie cie­ka­we­go lan­ding page’a. Wśród spo­so­bów na wyko­rzy­sta­nie doda­li­by­śmy tak­że efekt „przed i po” uży­ciu pro­duk­tu – zasto­so­wa­nie kon­tra­stu prze­ma­wia do odbior­ców.

  Odpowiedz
 2. deF
  deF says:

  Jako oso­ba, któ­ra wszel­kiej maści fil­my pro­mo­cyj­ne oglą­da wyłącz­nie w osta­tecz­no­ści (czy­li naj­czę­ściej – wca­le), bar­dzo pro­szę o przed­sta­wie­nie kon­kret­nych wyni­ków badań ilo­ścio­wych popie­ra­ją­cych śmia­łą (wedle moich doświad­czeń i obser­wa­cji) tezę z powyż­sze­go arty­ku­łu. Kon­kret­nych, nie spe­ku­la­cji, domy­słów, hipo­tez. W opar­ciu o rze­czy­wi­ste przy­kła­dy z życia wzię­te. Będę wdzięcz­ny.

  Odpowiedz

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *