Projektowanie wiadomości e-mail dla użytkowników mobilnych

Codzien­ne uży­cie urzą­dzeń mobil­nych wzra­sta nie­prze­rwa­nie. Ozna­cza to, że musi­my dosto­so­wać nasze pro­duk­ty w taki spo­sób, aby nie sta­no­wi­ły barie­ry dla korzy­sta­nia z nich przez naszych użyt­kow­ni­ków.

Dla wie­lu z nas codzien­ną poran­ną ruty­ną sta­ło się spraw­dza­nie pocz­ty e-mail zanim jesz­cze usią­dzie­my do kom­pu­te­ra w pra­cy lub w domu. Spraw­dza­my e-maile jedząc śnia­da­nie, sto­jąc w ulicz­nym kor­ku, a nawet jesz­cze leżąc w łóż­ku. Nie­ste­ty jesz­cze dość czę­sto zda­rza nam się tra­fić na e-maile, któ­rych w żaden spo­sób (a już na pew­no nie w spo­sób pro­sty) nie moż­na odczy­tać i wyko­nać na nich pożą­da­nych akcji.

Jeśli więc chce­my z odpo­wied­nim skut­kiem dotrzeć do naszych mobil­nych klien­tów, sub­skry­ben­tów oraz użyt­kow­ni­ków, powin­ni­śmy zadbać o to, aby nasze wia­do­mo­ści wyświe­tla­ły się pra­wi­dło­wo.

 

Przejrzysta treść

Dosto­suj treść, aby była jak naj­bar­dziej zwię­zła i czy­tel­na. Ta wska­zów­ka oczy­wi­ście doty­czy każ­de­go rodza­ju maili, ale w tym wypad­ku powin­ni­śmy szcze­gól­nie zwró­cić na nią uwa­gę. Przede wszyst­ki­mi sami musi­my jasno okre­ślić prze­kaz i cel nasze­go maila. Nie ma tutaj miej­sca ani cza­su na pró­by zawar­cia kil­ku infor­ma­cji w jed­nej wia­do­mo­ści.

Kon­stru­ując nagłó­wek skup się na tym, co chcesz prze­ka­zać. Powi­nien on zwięź­le przed­sta­wiać całą treść wia­do­mo­ści, być krót­ki, ale jed­no­cze­śnie przy­cią­ga­ją­cy uwa­gę użyt­kow­ni­ka.

 

Pamiętaj o prostocie

Lay­out powi­nien być opar­ty na sza­blo­nie jed­no­ko­lum­no­wym. Roz­miesz­cze­nie tre­ści na dwóch lub wię­cej kolum­nach utrud­ni użyt­kow­ni­kom prze­czy­ta­nie cało­ści, a nawet może je cał­ko­wi­cie unie­moż­li­wić.

 

Odpowiednio skonstruowany temat

Zwróć uwa­gę na temat wia­do­mo­ści. To on w dużej mie­rze odpo­wia­da, czy e-mail zosta­nie w ogó­le otwo­rzo­ny przez użyt­kow­ni­ka. Two­rze­nie odpo­wied­nich tre­ści tema­tów sta­no­wi pro­blem rów­nież dla desk­to­pów, a zagad­nie­nie „mobi­le” sta­no­wi dodat­ko­we utrud­nie­nie.

Pamię­taj­my, że te kil­ka słów (naj­le­piej oko­ło 20 – 30 zna­ków) w tema­cie musi odpo­wied­nio prze­ka­zać użyt­kow­ni­ko­wi, o czym jest cała wia­do­mość, zacie­ka­wić go i poin­for­mo­wać, dla­cze­go powi­nien ją otwo­rzyć. Na to wszyst­ko mamy dosłow­nie kil­ka sekund, po czym stra­ci­my uwa­gę nasze­go odbior­cy, któ­ry praw­do­po­dob­nie się spie­szy lub jest zaję­ty czymś innym.

Zasta­nów­my się jakie­go typu e-mail wysy­ła­my. W przy­pad­ku noty­fi­ka­cji, czy­li e-maili wysy­ła­nych po wcze­śniej zde­fi­nio­wa­nych akcjach (np. infor­ma­cja o nowej aktyw­no­ści doty­czą­cej nasze­go pro­fi­lu na por­ta­lu spo­łecz­no­ścio­wym), jasno poin­for­muj o czym jest wia­do­mość i cze­go moż­na się spo­dzie­wać w jej tre­ści. Aby to osią­gnąć, użyj w tema­cie klu­czo­wych słów, aby przy­cią­gnąć uwa­gę.

Jeśli wysy­ła­my e-maile typu new­slet­ter, czy­li nie zwią­za­ne z powta­rzal­ny­mi się akcja­mi, waż­na jest ory­gi­nal­ność, aby wzbu­dzić zain­te­re­so­wa­nie. Dobrym spo­so­bem jest zada­wa­nie pytań. Budu­je­my wów­czas zaan­ga­żo­wa­nie i (oby tak się sta­ło) użyt­kow­nik jest cie­ka­wy odpo­wie­dzi, któ­rą praw­do­po­dob­nie znaj­dzie w środ­ku wia­do­mo­ści.

 

Jasno zdefiniowany Call to Action

Nie umiesz­czaj kil­ku głów­nych przy­ci­sków czy lin­ków, w któ­re użyt­kow­nik ma klik­nąć. Napisz jasno i wyraź­nie co chcesz, aby użyt­kow­nik zro­bił, a następ­nie daj mu taką moż­li­wość. Może być to odwie­dze­nie stro­ny, spraw­dze­nie ofer­ty, zakup cze­goś. Umieść call to action w górze wia­do­mo­ści, aby mieć pew­ność, że zosta­nie on zauwa­żo­ny.  Jeśli jed­nak zale­ży Ci, aby użyt­kow­ni­cy prze­czy­ta­li okre­ślo­ną treść, a dopie­ro póź­niej klik­nę­li w call to action, upew­nij się, że wła­ści­wie infor­mu­jesz użyt­kow­ni­ków o tym, co znaj­du­je się w dol­nej czę­ści.

 

Mniejszy ekran = więcej problemów

Im mniej­szy ekran, tym trud­niej tra­fić pal­cem w wybra­ny punkt – to oczy­wi­ste. Miej to na uwa­dze i pro­jek­tuj tak, aby roz­miar i poło­że­nie naj­waż­niej­szych ele­men­tów nie utrud­nia­ło ich klik­nię­cia.

Jeśli przy­cisk będzie zbyt mały, użyt­kow­nik może nie zauwa­żyć, co dokład­nie kli­ka lub zakryć pal­cem cały obiekt.  Unie­moż­li­wi mu to obser­wa­cję, czy dany ele­ment rze­czy­wi­ście został klik­nię­ty. Sto­suj przy­ci­ski w roz­mia­rze oko­ło 40px na 40px.

Kolej­nym pro­ble­mem jest umiesz­cza­nie zbyt wie­lu ele­men­tów w jed­nym miej­scu. Aby zmi­ni­ma­li­zo­wać licz­bę pomy­łek spo­wo­do­wa­ną klik­nię­ciem w nie­chcia­ny punkt, powin­ni­śmy zadbać o prze­strzeń pomię­dzy poszcze­gól­ny­mi ele­men­ta­mi oraz pomię­dzy całą tre­ścią e-maila a jego kra­wę­dzia­mi. Zapew­ni­my w ten spo­sób swo­bo­dę trzy­ma­nia urzą­dze­nie bez ryzy­ka zasło­nię­cia tre­ści.

 

Odpowiedni kontrast kolorów

Nie zapo­mi­naj­my, że z urzą­dzeń mobil­nych korzy­sta­my czę­sto przy róż­nych warun­kach pogo­do­wych (np. sło­necz­ny dzień) lub obni­ża­my jasność ekra­nu w celu oszczęd­no­ści bate­rii. Z tego wzglę­du sto­so­wa­ne kolo­ry na stro­nie tło, treść oraz call to action powin­ny wyraź­nie  się wyróż­niać kolo­ry­stycz­nie i mieć odpo­wied­ni kon­trast, aby użyt­kow­nik nie pomy­lił ele­men­tów i wszyst­kie naj­waż­niej­sze zosta­ły zauwa­żo­ne.

 

Rozmiar czcionki

Dla urzą­dzeń mobil­nych roz­miar czcion­ki powi­nien być więk­szy niż w przy­pad­ku tra­dy­cyj­nych maili, aby unik­nąć nie­czy­tel­no­ści. Reko­men­do­wa­nym roz­mia­rem czcion­ki jest 14px dla tre­ści oraz 22px dla nagłów­ków.

 

Testowanie

Pomi­mo zasto­so­wa­nia się do wszyst­kich wska­zó­wek, nigdy nie będzie­my pew­ni czy nasze e-maile zosta­ły odpo­wied­nio skon­stru­owa­ne i pra­wi­dło­wo tra­fia­ją do odbior­ców. Dla­te­go war­to w trak­cie testo­wać nasze dzia­ła­nia. Dobrą meto­dą będzie sto­so­wa­nie testów A/B, o któ­rych pisa­łam w poprzed­nim arty­ku­le. Ele­men­ta­mi, któ­re moż­na testo­wać są m.in.:

  • Temat
  • Nagłó­wek wia­do­mo­ści
  • Call to Action

 

Bada­jąc sku­tecz­ność akcji mailin­go­wej spraw­dzaj­my, jakie tema­ty oraz tre­ści gene­ru­ją lep­szą kon­wer­sję.

 

E-mail to nie wszystko

Pamię­taj o tym, że wia­do­mość e-mail to czę­sto tyl­ko śro­dek do osią­gnię­cia celu. Jeśli więc pro­jek­tu­jesz przy­ja­zne dla użyt­kow­ni­ka mobil­ne­go e-maile, pomyśl rów­nież o tym, co użyt­kow­nik zoba­czy po klik­nię­ciu. W tym wypad­ku stro­ny lan­ding page oraz cały ser­wis rów­nież powi­nien być dosto­so­wa­ny do urzą­dzeń mobil­nych, aby użyt­kow­nik klik­nął w twój e-mail rów­nież kolej­nym razem.

 

Źró­dło:

http://blogs.constantcontact.com/product-blogs/email-marketing/mobile-friendly-subject-lines/

http://www.marylandwbc.org/2013/07/16/4-easy-tips-for-mobile-friendly-emails/

http://webmarketingtoday.com/articles/7-Steps-to-Mobile-friendly-Emails/

 

2 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *