Wpisy, których autorem jest Krzysztof Rogalny

Budowanie produktu interaktywnego – UX to nie wszystko

Trans­for­ma­cja User Expe­rien­ce Czy­ta­jąc tytuł tego arty­ku­łu, być może, u czę­ści z Was poja­wi się czer­wo­na lamp­ka – zaraz, zaraz… to jest blog o pro­jek­to­wa­niu, Usa­bi­li­ty i User Expe­rien­ce , a jeden z auto­rów pisze „UX to nie wszyst­ko…”? ? Dokład­nie. UX to nie wszyst­ko… A przy­naj­mniej taki jakim aktu­al­nie go rozu­mie­my. Chce­my czy nie, UX […]

Szybkie testy w metodyce UCD

Jak wszy­scy dobrze wie­my, UCD jest pro­ce­sem ite­ra­cyj­nym, w któ­rym potrze­by i wyma­ga­nia koń­co­we­go użyt­kow­ni­ka są szcze­gó­ło­wo ana­li­zo­wa­ne na każ­dym eta­pie pro­ce­su pro­jek­to­we­go. Przy odkry­wa­niu tych potrzeb, do dys­po­zy­cji pro­jek­tan­tów jest wie­le róż­ne­go rodza­ju metod. Jed­nak chy­ba naj­czę­ściej wyko­rzy­sty­wa­ną meto­dą są testy z użyt­kow­ni­ka­mi oraz jak­że popu­lar­ny już od jakie­goś cza­su eyetrac­king. Meto­dy bar­dzo sku­tecz­ne, […]

Usłyszeć interfejs – projektowanie serwisów internetowych dla użytkowników niewidomych

Codzien­nie każ­dy z nas wcho­dzi w inte­rak­cję z bar­dzo dużą licz­bą róż­nych inter­fej­sów, od auto­ma­tów sprze­da­ją­cych kawę, bile­ty MPK, PKP, przez inter­fej­sy urzą­dzeń mobil­nych, a koń­cząc na lap­to­pie i spo­rej licz­bie ser­wi­sów inter­ne­to­wych. Do tych inte­rak­cji uży­wa­my w szcze­gól­no­ści jed­ne­go zmy­słu – wzro­ku. Jed­nak jak „wyglą­da­ją” inter­fej­sy, któ­rych nie­któ­rzy nie mogą zoba­czyć? Nie mogą zoba­czyć, […]