Wpisy, których autorem jest Karolina Grzesiak

Wiarygodność marki

Kwes­t­ia wiary­god­noś­ci jest waż­na, ponieważ częs­to boimy się zau­fać niez­nanym produktom/firmom. Nie chce­my zostać oszukani, nie chce­my ryzykować swoich pieniędzy oraz ujawnienia danych osobowych. W artykule przyjrzymy się czym jest wiary­god­ność mar­ki, jak ją budować w internecie oraz dlaczego jest taka waż­na na dzisiejszym rynku. Peter Morville wyróżnił 7 cech/elementów składa­ją­cych się na poję­cie user expe­ri­ence. […]

Co to jest persona, a raczej kim jest?

Celem biz­ne­sowym wielu firm jest pozyskanie i utrzy­manie klien­tów, skierowanie ich na zakup pro­duk­tów. Jed­nak częs­to zdarza się, że ofer­ta jest źle komu­nikowana do grupy docelowej, co wyni­ka z braku wiedzy o potenc­jal­nych kon­sumen­tach. Rolą badaczy user expe­ri­ence jest poz­nanie użytkown­ików. Aby lep­iej ich zrozu­mieć prze­chodz­imy przez cały pro­ces badań UX — roz­maw­iamy z użytkown­ika­mi, […]

Czy łatwo znajdziemy wymarzone wakacje?

Po oce­nie użytecznoś­ci stron kon­tynu­u­je­my powaka­cyjną ser­ię artykułów poświę­conych biurom podróży. Tym razem przeanal­izu­je­my pro­ces wyszuki­wa­nia wakacji na stronach Ita­ka, Rain­bow Tours, TUI, Wezyr Hol­i­days i Gre­cos. Sprawdz­imy, czy wyszuki­war­ki są intu­icyjne i proste w uży­ciu, oraz czy użytkown­i­cy w łatwy sposób mogą dotrzeć do intere­su­ją­cych ich infor­ma­cji.

Użyteczność stron biur podróży

Cały czas trwa okres waka­­cyjno-wyjaz­­dowy, praw­dopodob­nie każdy z nas w mniejszym lub więk­szym stop­niu miał sty­czność ze stron­a­mi inter­ne­towy­mi biur podróży. Na naszym blogu wprowadza­my ser­ię artykułów o ich użytecznoś­ci. Sprawdz­imy, czy strony wzbudza­ją zau­fanie, na ile intu­icyjne i szy­bkie jest odnalezie­nie wakacji oraz jak prze­b­ie­ga pro­ces złoże­nia zamówienia. Przyjrzymy się stronom najwięk­szych biur podróży […]

Komunikaty dla użytkownika

Pow­stało już wiele artykułów mówią­cych o tym jak komu­nikować błędy by były przy­jaźniejsze dla użytkown­i­ka. Więk­szość wyty­cznych do kon­struowa­nia komu­nikatów błędów odnosi się do zasad: opisa­nia błę­du jako wyniku niepraw­idłowoś­ci sys­te­mu, nie użytkown­i­ka, uży­wa­nia nat­u­ral­nego języ­ka, komu­nikowa­nia błędów za pomocą czer­wonego koloru, komu­nikowa­nia błędów w jed­no­li­ty sposób za pomocą jed­nego koloru oraz miejs­ca wyświ­et­la­nia, pod­powiada­nia […]

Responsive Web Design a coraz większe ekrany

Metody­ka pro­jek­towa­nia zgod­nego z zasada­mi Respon­sive Web Design stała się tak powszech­na, że obec­nie jest wyz­nacznikiem stan­dar­du. Odkąd meto­da ta zaczęła się pojaw­iać wyzwaniem dla pro­jek­tan­tów było: jak prze­nieść kon­tent mieszczą­cy się na mon­i­torach kom­put­erów na małe wyświ­et­lacze smatphone’ów? Jed­nak RWD doty­czy nie tylko zmniejsza­nia kon­tentu, ale również prezen­tacji treś­ci na coraz więk­szych rozdziel­czoś­ci­ach. W […]

Sektor publiczny woła o pomoc! Potrzeba projektowania User Experience w dziale sektora publicznego

Inspiracją do napisa­nia artykułu było przeprowadze­nie szkole­nia z zakre­su User Expe­ri­ence w Urzędzie Marsza­łkowskim Wojew­ództ­wa Małopol­skiego w Krakowie. Oso­by biorące udzi­ał w szkole­niu spra­wowały nadzór nad 5 różny­mi stron­a­mi. Pod­czas ćwiczeń warsz­ta­towych udało nam się przyjrzeć 3 z nich. Zaob­ser­wowałam niezwykłe zaan­gażowanie uczest­ników w tworze­nie stron inter­ne­towych i chęć poprawy ich użytecznoś­ci. Spowodowało to, że […]