Wpisy, których autorem jest Karolina Grzesiak

Wiarygodność marki

Kwe­stia wia­ry­god­no­ści jest waż­na, ponie­waż czę­sto boimy się zaufać nie­zna­nym produktom/firmom. Nie chce­my zostać oszu­ka­ni, nie chce­my ryzy­ko­wać swo­ich pie­nię­dzy oraz ujaw­nie­nia danych oso­bo­wych. W arty­ku­le przyj­rzy­my się czym jest wia­ry­god­ność mar­ki, jak ją budo­wać w inter­ne­cie oraz dla­cze­go jest taka waż­na na dzi­siej­szym ryn­ku. Peter Morvil­le wyróż­nił 7 cech/elementów skła­da­ją­cych się na poję­cie user expe­rien­ce. […]

Co to jest persona, a raczej kim jest?

Celem biz­ne­so­wym wie­lu firm jest pozy­ska­nie i utrzy­ma­nie klien­tów, skie­ro­wa­nie ich na zakup pro­duk­tów. Jed­nak czę­sto zda­rza się, że ofer­ta jest źle komu­ni­ko­wa­na do gru­py doce­lo­wej, co wyni­ka z bra­ku wie­dzy o poten­cjal­nych kon­su­men­tach. Rolą bada­czy user expe­rien­ce jest pozna­nie użyt­kow­ni­ków. Aby lepiej ich zro­zu­mieć prze­cho­dzi­my przez cały pro­ces badań UX – roz­ma­wia­my z użyt­kow­ni­ka­mi, […]

Czy łatwo znajdziemy wymarzone wakacje?

Po oce­nie uży­tecz­no­ści stron kon­ty­nu­uje­my powa­ka­cyj­ną serię arty­ku­łów poświę­co­nych biu­rom podró­ży. Tym razem prze­ana­li­zu­je­my pro­ces wyszu­ki­wa­nia waka­cji na stro­nach Ita­ka, Rain­bow Tours, TUI, Wezyr Holi­days i Gre­cos. Spraw­dzi­my, czy wyszu­ki­war­ki są intu­icyj­ne i pro­ste w uży­ciu, oraz czy użyt­kow­ni­cy w łatwy spo­sób mogą dotrzeć do inte­re­su­ją­cych ich infor­ma­cji.

Użyteczność stron biur podróży

Cały czas trwa okres waka­­cy­j­no-wyja­z­do­­wy, praw­do­po­dob­nie każ­dy z nas w mniej­szym lub więk­szym stop­niu miał stycz­ność ze stro­na­mi inter­ne­to­wy­mi biur podró­ży. Na naszym blo­gu wpro­wa­dza­my serię arty­ku­łów o ich uży­tecz­no­ści. Spraw­dzi­my, czy stro­ny wzbu­dza­ją zaufa­nie, na ile intu­icyj­ne i szyb­kie jest odna­le­zie­nie waka­cji oraz jak prze­bie­ga pro­ces zło­że­nia zamó­wie­nia. Przyj­rzy­my się stro­nom naj­więk­szych biur podró­ży […]

Komunikaty dla użytkownika

Powsta­ło już wie­le arty­ku­łów mówią­cych o tym jak komu­ni­ko­wać błę­dy by były przy­jaź­niej­sze dla użyt­kow­ni­ka. Więk­szość wytycz­nych do kon­stru­owa­nia komu­ni­ka­tów błę­dów odno­si się do zasad: opi­sa­nia błę­du jako wyni­ku nie­pra­wi­dło­wo­ści sys­te­mu, nie użyt­kow­ni­ka, uży­wa­nia natu­ral­ne­go języ­ka, komu­ni­ko­wa­nia błę­dów za pomo­cą czer­wo­ne­go kolo­ru, komu­ni­ko­wa­nia błę­dów w jed­no­li­ty spo­sób za pomo­cą jed­ne­go kolo­ru oraz miej­sca wyświe­tla­nia, pod­po­wia­da­nia […]

Responsive Web Design a coraz większe ekrany

Meto­dy­ka pro­jek­to­wa­nia zgod­ne­go z zasa­da­mi Respon­si­ve Web Design sta­ła się tak powszech­na, że obec­nie jest wyznacz­ni­kiem stan­dar­du. Odkąd meto­da ta zaczę­ła się poja­wiać wyzwa­niem dla pro­jek­tan­tów było: jak prze­nieść kon­tent miesz­czą­cy się na moni­to­rach kom­pu­te­rów na małe wyświe­tla­cze smatphone’ów? Jed­nak RWD doty­czy nie tyl­ko zmniej­sza­nia kon­ten­tu, ale rów­nież pre­zen­ta­cji tre­ści na coraz więk­szych roz­dziel­czo­ściach. W […]

Sektor publiczny woła o pomoc! Potrzeba projektowania User Experience w dziale sektora publicznego

Inspi­ra­cją do napi­sa­nia arty­ku­łu było prze­pro­wa­dze­nie szko­le­nia z zakre­su User Expe­rien­ce w Urzę­dzie Mar­szał­kow­skim Woje­wódz­twa Mało­pol­skie­go w Kra­ko­wie. Oso­by bio­rą­ce udział w szko­le­niu spra­wo­wa­ły nad­zór nad 5 róż­ny­mi stro­na­mi. Pod­czas ćwi­czeń warsz­ta­to­wych uda­ło nam się przyj­rzeć 3 z nich. Zaob­ser­wo­wa­łam nie­zwy­kłe zaan­ga­żo­wa­nie uczest­ni­ków w two­rze­nie stron inter­ne­to­wych i chęć popra­wy ich uży­tecz­no­ści. Spo­wo­do­wa­ło to, że […]