Dlaczego mniej może czasem znaczyć więcej

Nie pod­le­ga wąt­pli­wo­ści, że żyje­my w świe­cie zale­wa­ją­cym nas cią­gły­mi moż­li­wo­ścia­mi wybo­ru. Szcze­gól­nie, jeśli spoj­rzy­my na rze­czy z pozo­ru bła­he.  Sto­jąc przed skle­po­wym rega­łem wybie­ra­my jeden z kil­ku­dzie­się­ciu żeli pod prysz­nic, szu­ka­jąc spodni w gale­rii han­dlo­wej praw­do­po­dob­nie natknie­my się na kolej­ne dzie­siąt­ki, jeże­li nie nawet set­ki pro­duk­tów, przez co zna­le­zie­nie odpo­wied­niej pary może stać się praw­dzi­wą udrę­ką. Pomy­śl­cie o wizy­cie w restau­ra­cji, w któ­rej może­cie spró­bo­wać kuch­ni z każ­de­go zakąt­ka świa­ta. Musi­cie zde­cy­do­wać czy chce­cie spró­bo­wać potra­wy gru­ziń­skiej, indyj­skiej czy hawaj­skiej. Rekin czy kan­gur? Ryż czy maka­ron? Wcho­dząc na YouTu­be czy Spo­ti­fy mamy dostęp do wszyst­kich utwo­rów, jakie kie­dy­kol­wiek nagra­no, bądź przy­naj­mniej do więk­szo­ści. Tyl­ko co wybrać, któ­ry wyko­naw­ca naj­le­piej pasu­je do moje­go humo­ru, któ­ry pod­kre­śli nastrój?

Wię­cej

Wiarygodność marki

Kwe­stia wia­ry­god­no­ści jest waż­na, ponie­waż czę­sto boimy się zaufać nie­zna­nym produktom/firmom. Nie chce­my zostać oszu­ka­ni, nie chce­my ryzy­ko­wać swo­ich pie­nię­dzy oraz ujaw­nie­nia danych oso­bo­wych. W arty­ku­le przyj­rzy­my się czym jest wia­ry­god­ność mar­ki, jak ją budo­wać w inter­ne­cie oraz dla­cze­go jest taka waż­na na dzi­siej­szym ryn­ku. Peter Morvil­le wyróż­nił 7 cech/elementów skła­da­ją­cych się na poję­cie user expe­rien­ce. Jed­nym z nich jest wia­ry­god­ność.

 

Wię­cej

Co to jest persona, a raczej kim jest?

Celem biz­ne­so­wym wie­lu firm jest pozy­ska­nie i utrzy­ma­nie klien­tów, skie­ro­wa­nie ich na zakup pro­duk­tów. Jed­nak czę­sto zda­rza się, że ofer­ta jest źle komu­ni­ko­wa­na do gru­py doce­lo­wej, co wyni­ka z bra­ku wie­dzy o poten­cjal­nych kon­su­men­tach. Rolą bada­czy user expe­rien­ce jest pozna­nie użyt­kow­ni­ków. Aby lepiej ich zro­zu­mieć prze­cho­dzi­my przez cały pro­ces badań UX – roz­ma­wia­my z użyt­kow­ni­ka­mi, bada­my ich śro­do­wi­sko, spraw­dza­my jak radzą sobie z pro­duk­tem, dogłęb­nie śle­dzi­my ana­li­ty­kę webo­wą. Dane, któ­re uzy­sku­je­my w takich bada­niach dają nam obraz naszych użyt­kow­ni­ków. Jed­nak jak przed­sta­wić te dane w czy­tel­nej i przy­stęp­nej posta­ci? Na pomoc przy­cho­dzą “Per­so­ny”. Wię­cej

Jak zwiększyć konwersję? Tym razem o modelu AIDA

Zaczy­na się okres świą­tecz­nych zaku­pów. Z tej oka­zji wie­le skle­pów zapla­no­wa­ło dzień dar­mo­wej dosta­wy. Wśród nara­sta­ją­cej kon­ku­ren­cji war­to zadbać o to, aby nasz sklep był intu­icyj­ny i przy­ja­zny dla użyt­kow­ni­ków. W moim arty­ku­le zaj­mę się zna­nym i spraw­dzo­nym spo­so­bem na zwięk­sze­nie kon­wer­sji.

Wię­cej

Jak usprawnić wyszukiwanie ofert last minute? Ciąg dalszy o użyteczności stron biur podróży

W ostat­nich latach ofer­ty “last minu­te” cie­szą się popu­lar­no­ścią. W arty­ku­le prze­ana­li­zu­je­my czy w łatwy i szyb­ki spo­sób użyt­kow­ni­cy mogą zna­leźć ofer­ty na stro­nach biur podró­ży. Jest to szcze­gól­nie waż­ne, ponie­waż ofer­ty Last Minu­te zmu­sza­ją nas do szyb­kich decy­zji. Jak w poprzed­nich arty­ku­łach przyj­rzy­my się biu­rom podró­ży: Ita­ka, Rain­bow Tours, Tui oraz Wezyr Holi­days. W ana­li­zie pomi­nię­to biu­ro podró­ży Gre­cos, ponie­waż nie ofe­ru­je wyjaz­dów “last minu­te”.

Wię­cej

Czy łatwo znajdziemy wymarzone wakacje?

Po oce­nie uży­tecz­no­ści stron kon­ty­nu­uje­my powa­ka­cyj­ną serię arty­ku­łów poświę­co­nych biu­rom podró­ży. Tym razem prze­ana­li­zu­je­my pro­ces wyszu­ki­wa­nia waka­cji na stro­nach Ita­ka, Rain­bow Tours, TUI, Wezyr Holi­days i Gre­cos. Spraw­dzi­my, czy wyszu­ki­war­ki są intu­icyj­ne i pro­ste w uży­ciu, oraz czy użyt­kow­ni­cy w łatwy spo­sób mogą dotrzeć do inte­re­su­ją­cych ich infor­ma­cji. Wię­cej

Użyteczność stron biur podróży

Cały czas trwa okres waka­cyj­no-wyjaz­do­wy, praw­do­po­dob­nie każ­dy z nas w mniej­szym lub więk­szym stop­niu miał stycz­ność ze stro­na­mi inter­ne­to­wy­mi biur podró­ży. Na naszym blo­gu wpro­wa­dza­my serię arty­ku­łów o ich uży­tecz­no­ści. Spraw­dzi­my, czy stro­ny wzbu­dza­ją zaufa­nie, na ile intu­icyj­ne i szyb­kie jest odna­le­zie­nie waka­cji oraz jak prze­bie­ga pro­ces zło­że­nia zamó­wie­nia. Przyj­rzy­my się stro­nom naj­więk­szych biur podró­ży w Pol­sce. Do ana­li­zy wybra­li­śmy 5 naj­więk­szych touro­pe­ra­to­rów wg ran­kin­gu www.rp.pl/temat/984572:
Ita­ka, Rain­bow Tours, TUI, Wezyr Holi­days i Gre­cos. Wię­cej

Tłumaczenie strony nie wystarczy

Tłumaczenie strony nie wystarczy, czyli o internacjonalizacji stron internetowych

Inter­na­cjo­na­li­za­cja pro­duk­tów inter­ne­to­wych sta­je się zja­wi­skiem powszech­nym na świe­cie. Coraz czę­ściej pro­jek­tu­jąc stro­ny musi­my myśleć o jej inter­na­cjo­na­li­za­cji. War­to zadać sobie pyta­nie jak to wpły­wa na pro­jek­to­wa­nie user expe­rien­ce. Waż­ne, aby od począt­ku wie­dzieć, czy stro­na będzie umię­dzy­na­ro­da­wia­na, ponie­waż ma to wpływ rów­nież na jej tech­nicz­ną imple­men­ta­cję. W tym arty­ku­le sku­pię się głów­nie na pro­ble­mach z tłu­ma­cze­nia­mi.

Wię­cej

Czy taki diabeł straszny jak go malują?

Czy taki diabeł straszny jak go malują? Czyli o projektowaniu formularzy

For­mu­la­rze, bo o nich będzie mowa w arty­ku­le słu­żą do komu­ni­ka­cji fir­my z użyt­kow­ni­ka­mi. Nie od dzi­siaj wia­do­mo, że użyt­kow­ni­cy nie lubią wypeł­niać for­mu­la­rzy i trak­tu­ją je jako zło koniecz­ne. War­to zadbać o to, żeby nie były dla nich udrę­ką.

Wię­cej

Komunikaty dla użytkownika

Komunikaty dla użytkownika

Powsta­ło już wie­le arty­ku­łów mówią­cych o tym jak komu­ni­ko­wać błę­dy by były przy­jaź­niej­sze dla użyt­kow­ni­ka. Więk­szość wytycz­nych do kon­stru­owa­nia komu­ni­ka­tów błę­dów odno­si się do zasad:

  • opi­sa­nia błę­du jako wyni­ku nie­pra­wi­dło­wo­ści sys­te­mu, nie użyt­kow­ni­ka,
  • uży­wa­nia natu­ral­ne­go języ­ka,
  • komu­ni­ko­wa­nia błę­dów za pomo­cą czer­wo­ne­go kolo­ru,
  • komu­ni­ko­wa­nia błę­dów w jed­no­li­ty spo­sób za pomo­cą jed­ne­go kolo­ru oraz miej­sca wyświe­tla­nia,
  • pod­po­wia­da­nia roz­wią­za­nia błę­du, kie­ro­wa­nia użyt­kow­ni­ka na akcje, któ­re może wyko­nać,
  • uni­ka­nia przed­sta­wia­nia błę­dów na wyska­ku­ją­cych popu­pach. Wię­cej