Jak zwiększyć konwersję? Tym razem o modelu AIDA

Zaczy­na się okres świą­tecz­nych zaku­pów. Z tej oka­zji wie­le skle­pów zapla­no­wa­ło dzień dar­mo­wej dosta­wy. Wśród nara­sta­ją­cej kon­ku­ren­cji war­to zadbać o to, aby nasz sklep był intu­icyj­ny i przy­ja­zny dla użyt­kow­ni­ków. W moim arty­ku­le zaj­mę się zna­nym i spraw­dzo­nym spo­so­bem na zwięk­sze­nie kon­wer­sji.

Wię­cej

Jak usprawnić wyszukiwanie ofert last minute? Ciąg dalszy o użyteczności stron biur podróży

W ostat­nich latach ofer­ty “last minu­te” cie­szą się popu­lar­no­ścią. W arty­ku­le prze­ana­li­zu­je­my czy w łatwy i szyb­ki spo­sób użyt­kow­ni­cy mogą zna­leźć ofer­ty na stro­nach biur podró­ży. Jest to szcze­gól­nie waż­ne, ponie­waż ofer­ty Last Minu­te zmu­sza­ją nas do szyb­kich decy­zji. Jak w poprzed­nich arty­ku­łach przyj­rzy­my się biu­rom podró­ży: Ita­ka, Rain­bow Tours, Tui oraz Wezyr Holi­days. W ana­li­zie pomi­nię­to biu­ro podró­ży Gre­cos, ponie­waż nie ofe­ru­je wyjaz­dów “last minu­te”.

Wię­cej

Czy łatwo znajdziemy wymarzone wakacje?

Po oce­nie uży­tecz­no­ści stron kon­ty­nu­uje­my powa­ka­cyj­ną serię arty­ku­łów poświę­co­nych biu­rom podró­ży. Tym razem prze­ana­li­zu­je­my pro­ces wyszu­ki­wa­nia waka­cji na stro­nach Ita­ka, Rain­bow Tours, TUI, Wezyr Holi­days i Gre­cos. Spraw­dzi­my, czy wyszu­ki­war­ki są intu­icyj­ne i pro­ste w uży­ciu, oraz czy użyt­kow­ni­cy w łatwy spo­sób mogą dotrzeć do inte­re­su­ją­cych ich infor­ma­cji. Wię­cej

Użyteczność stron biur podróży

Cały czas trwa okres waka­cyj­no-wyjaz­do­wy, praw­do­po­dob­nie każ­dy z nas w mniej­szym lub więk­szym stop­niu miał stycz­ność ze stro­na­mi inter­ne­to­wy­mi biur podró­ży. Na naszym blo­gu wpro­wa­dza­my serię arty­ku­łów o ich uży­tecz­no­ści. Spraw­dzi­my, czy stro­ny wzbu­dza­ją zaufa­nie, na ile intu­icyj­ne i szyb­kie jest odna­le­zie­nie waka­cji oraz jak prze­bie­ga pro­ces zło­że­nia zamó­wie­nia. Przyj­rzy­my się stro­nom naj­więk­szych biur podró­ży w Pol­sce. Do ana­li­zy wybra­li­śmy 5 naj­więk­szych touro­pe­ra­to­rów wg ran­kin­gu www.rp.pl/temat/984572:
Ita­ka, Rain­bow Tours, TUI, Wezyr Holi­days i Gre­cos. Wię­cej

Tłumaczenie strony nie wystarczy

Tłumaczenie strony nie wystarczy, czyli o internacjonalizacji stron internetowych

Inter­na­cjo­na­li­za­cja pro­duk­tów inter­ne­to­wych sta­je się zja­wi­skiem powszech­nym na świe­cie. Coraz czę­ściej pro­jek­tu­jąc stro­ny musi­my myśleć o jej inter­na­cjo­na­li­za­cji. War­to zadać sobie pyta­nie jak to wpły­wa na pro­jek­to­wa­nie user expe­rien­ce. Waż­ne, aby od począt­ku wie­dzieć, czy stro­na będzie umię­dzy­na­ro­da­wia­na, ponie­waż ma to wpływ rów­nież na jej tech­nicz­ną imple­men­ta­cję. W tym arty­ku­le sku­pię się głów­nie na pro­ble­mach z tłu­ma­cze­nia­mi.

Wię­cej

Czy taki diabeł straszny jak go malują?

Czy taki diabeł straszny jak go malują? Czyli o projektowaniu formularzy

For­mu­la­rze, bo o nich będzie mowa w arty­ku­le słu­żą do komu­ni­ka­cji fir­my z użyt­kow­ni­ka­mi. Nie od dzi­siaj wia­do­mo, że użyt­kow­ni­cy nie lubią wypeł­niać for­mu­la­rzy i trak­tu­ją je jako zło koniecz­ne. War­to zadbać o to, żeby nie były dla nich udrę­ką.

Wię­cej

Komunikaty dla użytkownika

Komunikaty dla użytkownika

Powsta­ło już wie­le arty­ku­łów mówią­cych o tym jak komu­ni­ko­wać błę­dy by były przy­jaź­niej­sze dla użyt­kow­ni­ka. Więk­szość wytycz­nych do kon­stru­owa­nia komu­ni­ka­tów błę­dów odno­si się do zasad:

  • opi­sa­nia błę­du jako wyni­ku nie­pra­wi­dło­wo­ści sys­te­mu, nie użyt­kow­ni­ka,
  • uży­wa­nia natu­ral­ne­go języ­ka,
  • komu­ni­ko­wa­nia błę­dów za pomo­cą czer­wo­ne­go kolo­ru,
  • komu­ni­ko­wa­nia błę­dów w jed­no­li­ty spo­sób za pomo­cą jed­ne­go kolo­ru oraz miej­sca wyświe­tla­nia,
  • pod­po­wia­da­nia roz­wią­za­nia błę­du, kie­ro­wa­nia użyt­kow­ni­ka na akcje, któ­re może wyko­nać,
  • uni­ka­nia przed­sta­wia­nia błę­dów na wyska­ku­ją­cych popu­pach. Wię­cej
Jak pisać, żeby użytkownik nie zwariował

Jak pisać, żeby użytkownik nie zwariował

Tren­dy UX mówią o wzro­ście zna­cze­nia typo­gra­fii, któ­re jest więk­sze z roku na rok. Krój czcion­ki, jej wiel­kość to ide­al­ny spo­sób na wyróż­nie­nie nasze­go pro­duk­tu, jed­nak nie nale­ży zapo­mi­nać o uży­tecz­no­ści. W dzi­siej­szym arty­ku­le prze­ana­li­zu­je­my naj­częst­sze błę­dy typo­gra­ficz­ne popeł­nia­ne na stro­nach inter­ne­to­wych.

Wię­cej

Responsive Web Design a coraz większe ekrany

Meto­dy­ka pro­jek­to­wa­nia zgod­ne­go z zasa­da­mi Respon­si­ve Web Design sta­ła się tak powszech­na, że obec­nie jest wyznacz­ni­kiem stan­dar­du. Odkąd meto­da ta zaczę­ła się poja­wiać wyzwa­niem dla pro­jek­tan­tów było: jak prze­nieść kon­tent miesz­czą­cy się na moni­to­rach kom­pu­te­rów na małe wyświe­tla­cze smatphone’ów? Jed­nak RWD doty­czy nie tyl­ko zmniej­sza­nia kon­ten­tu, ale rów­nież pre­zen­ta­cji tre­ści na coraz więk­szych roz­dziel­czo­ściach. W tym momen­cie pro­jek­tan­ci sto­ją przed dyle­ma­tem: jak zop­ty­ma­li­zo­wać stro­ny na małe i wiel­kie roz­dziel­czo­ści. Wię­cej

Smartwatch – wyzwanie i morze możliwości

Smartwatch – wyzwanie i morze możliwości

Pierw­szy prze­no­śny zega­rek (kie­szon­ko­wy) został stwo­rzo­ny przez Pete­ra Hen­le­ina w  XVI wie­ku. Był to naj­po­pu­lar­niej­szy typ zegar­ka do I woj­ny świa­to­wej. Pew­nie nie­wie­lu z nas wie, ale na począt­ku XX wie­ku zegar­ki naręcz­ne były noszo­ne wyłącz­nie przez kobie­ty! Męż­czyź­ni trak­to­wa­li je z pogar­dą i uwa­ża­li, że to przej­ścio­wa moda. Wybuch I woj­ny świa­to­wej zmu­sił ich do zmia­ny poglą­dów. Zegar­ki naręcz­ne były nie­zbęd­nym wypo­sa­że­niem żoł­nie­rzy, ponie­waż wer­sja kie­szon­ko­wa była nie­prak­tycz­na w zasto­so­wa­niu. Od tego cza­su zegar­ki naręcz­ne są powszech­nie uży­wa­ne, a w dzi­siej­szych cza­sach zna­la­zły kolej­ne zasto­so­wa­nie w posta­ci smar­twat­chy. Pierw­sze “inte­li­gent­ne zegar­ki” powsta­ły na począt­ku lat 80.

Wię­cej