Dobra wyszukiwarka

Relaty­wnie czę™sto uda­je mi się™ obser­wować‡ prob­le­my użytkown­ików z wyszuki­warka­mi i wyszuki­waniem. W wielu zas­tosowa­ni­ach (np. w wielu ecom­merce) wyszuki­war­ka jest głównym narzę™dziem naw­igacji, prob­le­my z wyszuki­warką… mogą… oznaczać‡ duże prob­le­my z ser­wisem.

Więcej

Jacy są… użytkownicy?

By wiedzieć jak powin­no się budować strony www, trze­ba wiedzieć jacy są ich użytkown­i­cy. Służy do tego wiele narzędzi badaw­czych.

Więcej

Efekt najazdu jest irytują…cy

Dla zaoszczędzenia miejs­ca sto­su­je się częs­to efek­ty pole­ga­jące na wyświ­et­la­niu opisu dopiero po wskaza­niu ele­men­tu kur­sorem. To jeden z klasy­cznych błędów psu­ją­cych ergonomię ser­wisu (praw­ie zawsze).

Więcej

Jak stworzyć prototyp?

Jak stworzyć dobry pro­to­typ?
Do opra­cow­a­nia pier­wszego pro­to­ty­pu sys­te­mu moż­na użyć metod ułatwia­ją­cych uzyska­nia dobrej użytecznoś­ci.

Więcej

Przyjaciół poznaje się w biedzie

Prosty ale skuteczny sposób na to by użytkown­i­cy Cię pokochali: poma­gaj im gdy mają prob­le­my.

Więcej