Projektowanie zorientowane na użytkownika (ang. UCD – User-Centered Design)

Pro­jek­to­wa­nie zorien­to­wa­ne na użyt­kow­ni­ka (ang. UCD – User-Cen­te­red Design) pozwa­la na pro­jek­to­wa­nie przy­ja­znych pro­duk­tów dla poprzez ukie­run­ko­wa­nie pro­ce­su pro­jek­to­we­go na potrze­by final­ne­go odbior­cy.

W UCD w kolej­nych testu­je się (w spo­sób opi­sa­ny wcze­śniej jako testy z użyt­kow­ni­ka­mi) pro­duk­ty otrzy­my­wa­ne w pro­ce­sie kre­acji ser­wi­su, usu­wa wykry­te pro­ble­my i ponow­nie pod­da­je testom.

Wię­cej

Dobra wyszukiwarka

Rela­tyw­nie czę™sto uda­je mi się™ obser­wo­wać‡ pro­ble­my użyt­kow­ni­ków z wyszu­ki­war­ka­mi i wyszu­ki­wa­niem. W wie­lu zasto­so­wa­niach (np. w wie­lu ecom­mer­ce) wyszu­ki­war­ka jest głów­nym narzę™dziem nawi­ga­cji, pro­ble­my z wyszu­ki­war­ką… mogą… ozna­czać‡ duże pro­ble­my z ser­wi­sem.

Wię­cej

Jacy są… użytkownicy?

By wie­dzieć jak powin­no się budo­wać stro­ny www, trze­ba wie­dzieć jacy są ich użyt­kow­ni­cy. Słu­ży do tego wie­le narzę­dzi badaw­czych.

Wię­cej

Efekt najazdu jest irytują…cy

Dla zaosz­czę­dze­nia miej­sca sto­su­je się czę­sto efek­ty pole­ga­ją­ce na wyświe­tla­niu opi­su dopie­ro po wska­za­niu ele­men­tu kur­so­rem. To jeden z kla­sycz­nych błę­dów psu­ją­cych ergo­no­mię ser­wi­su (pra­wie zawsze).

Wię­cej

Jak stworzyć prototyp?

Jak stwo­rzyć dobry pro­to­typ?
Do opra­co­wa­nia pierw­sze­go pro­to­ty­pu sys­te­mu moż­na użyć metod uła­twia­ją­cych uzy­ska­nia dobrej uży­tecz­no­ści.

Wię­cej

Przyjaciół poznaje się w biedzie

Pro­sty ale sku­tecz­ny spo­sób na to by użyt­kow­ni­cy Cię poko­cha­li: poma­gaj im gdy mają pro­ble­my.

Wię­cej