Doskonałe usability Second Life?

Second Life to mię­dzy­na­ro­do­wy wir­tu­al­ny świat. Dziś ma bli­sko 8 milio­nów miesz­kań­ców. Wir­tu­al­ny świat jest opar­ty o trój­wy­mia­ro­wą gra­fi­kę, umoż­li­wia­ją­cą real­ne odtwa­rza­nie rze­czy­wi­sto­ści w wir­tu­al­nym świe­cie. Każ­dy użyt­kow­nik po zalo­go­wa­niu do wir­tu­al­ne­go świa­ta otrzy­mu­je postać awa­ta­ra. Użyt­kow­nik może mody­fi­ko­wać swo­je­go awa­ta­ra. Każ­dy z użyt­kow­ni­ków może tak­że kupo­wać zie­mię oraz mieć wpływ na posta­cie i przed­mio­ty w Second Life. Użyt­kow­ni­cy mogą wytwa­rzać, sprze­da­wać i kupo­wać wir­tu­al­ne przed­mio­ty. Walu­tę Second Life – Lin­de­ny, moż­na wymie­niać na $.

Wię­cej

Jak robić internet na komórki?

Nawią­zu­jąc do moje­go wcze­śniej­sze­go postu o mobil­nym Inter­ne­cie dziś kon­ty­nu­uję temat. Zacznij­my od kon­kre­tów, czy­li spraw­dzo­nych porad doty­czą­cych usa­bi­li­ty dla urzą­dzeń mobil­nych.

Jak polep­szyć usa­bi­li­ty ser­wi­su mobil­ne­go?

Wię­cej

Użyteczność w urzą…dzeniach mobilnych

Rynek mobil­ny jest naj­więk­szą plat­for­mą dys­try­bu­cyj­ną na Świe­cie. Mamy dwa miliar­dy użyt­kow­ni­ków tele­fo­nów komór­ko­wych w opo­zy­cji do miliar­da użyt­kow­ni­ków Inter­ne­tu i miliar­da użyt­kow­ni­ków tele­wi­zji
- “Outlo­ok 2007: The Futu­re is Now,” For­tu­ne Maga­zi­ne, 2007

Oko­ło 28% użyt­kow­ni­ków tele­fo­nów komór­ko­wych korzy­sta­ło za ich pomo­cą z Inte­ren­tu przy­naj­mniej raz.
- Ipsos, 2006

Nie jest zatem dziw­ne, że wszyst­kich coraz bar­dziej cią­gnie do mobi­le. War­to zdać sobie spra­wę, że w wypad­ku dostę­pu do WWW przez urzą­dze­nia prze­no­śne wie­le się zmie­nia.

Wię­cej

Projektowanie zorientowane na użytkownika (ang. UCD – User-Centered Design)

Pro­jek­to­wa­nie zorien­to­wa­ne na użyt­kow­ni­ka (ang. UCD – User-Cen­te­red Design) pozwa­la na pro­jek­to­wa­nie przy­ja­znych pro­duk­tów dla poprzez ukie­run­ko­wa­nie pro­ce­su pro­jek­to­we­go na potrze­by final­ne­go odbior­cy.

W UCD w kolej­nych testu­je się (w spo­sób opi­sa­ny wcze­śniej jako testy z użyt­kow­ni­ka­mi) pro­duk­ty otrzy­my­wa­ne w pro­ce­sie kre­acji ser­wi­su, usu­wa wykry­te pro­ble­my i ponow­nie pod­da­je testom.

Wię­cej

Dobra wyszukiwarka

Rela­tyw­nie czę™sto uda­je mi się™ obser­wo­wać‡ pro­ble­my użyt­kow­ni­ków z wyszu­ki­war­ka­mi i wyszu­ki­wa­niem. W wie­lu zasto­so­wa­niach (np. w wie­lu ecom­mer­ce) wyszu­ki­war­ka jest głów­nym narzę™dziem nawi­ga­cji, pro­ble­my z wyszu­ki­war­ką… mogą… ozna­czać‡ duże pro­ble­my z ser­wi­sem.

Wię­cej

Jacy są… użytkownicy?

By wie­dzieć jak powin­no się budo­wać stro­ny www, trze­ba wie­dzieć jacy są ich użyt­kow­ni­cy. Słu­ży do tego wie­le narzę­dzi badaw­czych.

Wię­cej

Efekt najazdu jest irytują…cy

Dla zaosz­czę­dze­nia miej­sca sto­su­je się czę­sto efek­ty pole­ga­ją­ce na wyświe­tla­niu opi­su dopie­ro po wska­za­niu ele­men­tu kur­so­rem. To jeden z kla­sycz­nych błę­dów psu­ją­cych ergo­no­mię ser­wi­su (pra­wie zawsze).

Wię­cej

Jak stworzyć prototyp?

Jak stwo­rzyć dobry pro­to­typ?
Do opra­co­wa­nia pierw­sze­go pro­to­ty­pu sys­te­mu moż­na użyć metod uła­twia­ją­cych uzy­ska­nia dobrej uży­tecz­no­ści.

Wię­cej

Przyjaciół poznaje się w biedzie

Pro­sty ale sku­tecz­ny spo­sób na to by użyt­kow­ni­cy Cię poko­cha­li: poma­gaj im gdy mają pro­ble­my.

Wię­cej