Dobra wyszukiwarka

Rela­tyw­nie czę™sto uda­je mi się™ obser­wo­wać‡ pro­ble­my użyt­kow­ni­ków z wyszu­ki­war­ka­mi i wyszu­ki­wa­niem. W wie­lu zasto­so­wa­niach (np. w wie­lu ecom­mer­ce) wyszu­ki­war­ka jest głów­nym narzę™dziem nawi­ga­cji, pro­ble­my z wyszu­ki­war­ką… mogą… ozna­czać‡ duże pro­ble­my z ser­wi­sem.


Zacznij­my od tego, że dla użyt­kow­ni­ka wszyst­ko co wyglą­da jak pole tek­sto­we i przy­cisk suge­ru­ją­cy akcję™ “Szu­kaj” jest wyszu­ki­war­ką…. Powo­du­je to mie­dzy inny­mi nagmin­ne myle­nie for­mu­la­rza zapi­sa­nia do new­slet­te­ra z wyszu­ki­war­ką….

War­to zwró­cić uwa­gę na kil­ka kla­sycz­nych porad odno­szą­cych się™ do wyszu­ki­war­ki.

  • Kolej­ny raz trzy­maj się™ kon­wen­cji -“ więk­szość‡ osób poszu­ku­je sł‚owa – Szu­kaj, nie uży­waj jego mniej popu­lar­nych synonimó‚w: ZnajdźŸ, Szyb­kie wyszu­ki­wa­nie
  • Jeś›li jako ety­kie­tę™ blocz­ka uży­wasz sło­wa “žSzu­kaj” to na przy­ci­sku możesz umie­ścić‡ sł‚owo “žStart” . Nie­mniej w USA jest to dużo popu­lar­niej­sze roz­wią­za­nie niż w Pol­sce.
  • Nie trze­ba już edu­ko­wać‡ użyt­kow­ni­ków tek­sta­mi typu “Wpisz sł‚owo klu­czo­we”.
  • Uwa­ga: upew­nij się, że użyt­kow­nik zna zakres wyszu­ki­wa­nia! Domyś›lnie bez­piecz­nie jest usta­wić‡ wyszu­ki­wa­nie w cał‚ej witry­nie.
  • Każ­de dodat­ko­we pole kon­fi­gu­ra­cji wyszu­ki­war­ki może spra­wiać‡ użyt­kow­ni­kom trud­no­ści -“ dobra wyszu­ki­war­ka to pro­sta wyszu­ki­war­ka. Zobacz na wio­dą…ce skle­py inter­ne­to­we.
  • Moż­na zaob­ser­wo­wać‡, że im dłuż­sze pole wyszu­ki­wa­nia tym dł‚uższe zapy­ta­nie wpi­su­ją… użyt­kow­ni­cy, dzię™ki temu otrzy­mu­ją… bar­dziej pre­cy­zyj­ne wyni­ki.
  • Wyda­je się, że prost­sze dla użytkownikó‚w jest umiesz­cze­nie fil­tro­wa­nia i wyszu­ki­wa­nia zaawan­so­wa­ne­go dopie­ro na stro­nach wynikó‚w.
0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *