Dobra wyszukiwarka

Relaty­wnie czę™sto uda­je mi się™ obser­wować‡ prob­le­my użytkown­ików z wyszuki­warka­mi i wyszuki­waniem. W wielu zas­tosowa­ni­ach (np. w wielu ecom­merce) wyszuki­war­ka jest głównym narzę™dziem naw­igacji, prob­le­my z wyszuki­warką… mogą… oznaczać‡ duże prob­le­my z ser­wisem.


Zaczni­jmy od tego, że dla użytkown­i­ka wszys­tko co wyglą­da jak pole tek­stowe i przy­cisk sugeru­ją­cy akcję™ “Szukaj” jest wyszuki­warką…. Powodu­je to miedzy inny­mi nag­minne myle­nie for­mu­la­rza zapisa­nia do newslet­tera z wyszuki­warką….

Warto zwró­cić uwagę na kil­ka klasy­cznych porad odnoszą­cych się™ do wyszuki­war­ki.

  • Kole­jny raz trzy­maj się™ kon­wencji -“ więk­szość‡ osób poszuku­je sł‚owa — Szukaj, nie uży­waj jego mniej pop­u­larnych synonimó‚w: Zna­jdźŸ, Szy­bkie wyszuki­wanie
  • Jeś›li jako etyki­etę™ blocz­ka uży­wasz słowa “žSzukaj” to na przy­cisku możesz umieś­cić‡ sł‚owo “žStart” . Niem­niej w USA jest to dużo pop­u­larniejsze rozwiązanie niż w Polsce.
  • Nie trze­ba już edukować‡ użytkown­ików tek­sta­mi typu “Wpisz sł‚owo kluc­zowe”.
  • Uwa­ga: upewnij się, że użytkown­ik zna zakres wyszuki­wa­nia! Domyś›lnie bez­piecznie jest ustaw­ić‡ wyszuki­wanie w cał‚ej wit­rynie.
  • Każde dodatkowe pole kon­fig­u­racji wyszuki­war­ki może spraw­iać‡ użytkown­ikom trud­noś­ci -“ dobra wyszuki­war­ka to pros­ta wyszuki­war­ka. Zobacz na wiodą…ce sklepy inter­ne­towe.
  • Moż­na zaob­ser­wować‡, że im dłuższe pole wyszuki­wa­nia tym dł‚uższe zapy­tanie wpisu­ją… użytkown­i­cy, dzię™ki temu otrzy­mu­ją… bardziej pre­cyzyjne wyni­ki.
  • Wyda­je się, że prost­sze dla użytkownikó‚w jest umieszcze­nie fil­trowa­nia i wyszuki­wa­nia zaawan­sowanego dopiero na stronach wynikó‚w.
0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *