Jacy są… użytkownicy?

By wie­dzieć jak powin­no się budo­wać stro­ny www, trze­ba wie­dzieć jacy są ich użyt­kow­ni­cy. Słu­ży do tego wie­le narzę­dzi badaw­czych.

Po kil­ku latach pra­cy w Sie­ci każ­dy, z bada­nia­mi czy też bez, będzie mógł kil­ka słów o użyt­kow­ni­kach powie­dzieć. Gene­ral­nie war­to pamię­tać, że użyt­kow­ni­cy są:

  • Leni­wi i nie­cier­pli­wi – jeśli w cią­gu kil­ku­na­stu sekund inter­nau­ta nie znaj­dzie inte­re­su­ją­cej go infor­ma­cji zaczy­na się coraz bar­dziej iry­to­wać. Wystar­czą źle sfor­mu­ło­wa­ne opcje w menu aby użyt­kow­nik nie zna­lazł infor­ma­cji. Ktoś kto bły­ska­wicz­nie ska­nu­je stro­nę w poszu­ki­wa­niu lin­ku PRACA może nie zwró­cić uwa­gi na link DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU. Nale­ży ze szcze­gól­ną tro­ską for­mu­ło­wać nazwy wszyst­kich lin­ków tak by użyt­kow­nik nie musiał się domy­ślać co ozna­cza­ją.
  • Nie czy­ta­ją, prze­glą­da­ją – nie­któ­rzy twór­cy stron uwa­ża­ją, że ich użyt­kow­ni­cy będą czy­tać stro­nę od deski do deski jak czy­ta się książ­kę. Prak­ty­ka poka­zu­je, że użyt­kow­ni­cy jedy­nie pobież­nie ska­nu­ją ele­men­ty stron w poszu­ki­wa­niu cze­goś co ich zain­te­re­su­je. Ser­wis powi­nien zatem swo­ją blo­ko­wą budo­wą uła­twiać ska­no­wa­nie i szyb­kie docie­ra­nie do infor­ma­cji. Opty­mal­ną orga­ni­za­cją infor­ma­cji zaj­mu­je się nauka zwa­na archi­tek­tu­rą infor­ma­cji.

 

  • Nie doko­nu­ją opty­mal­nych wybo­rów – czę­sto wyda­je się, że użyt­kow­ni­cy kli­ka­ją w pierw­szą opcję jaki wyda im się sen­sow­na. Jeśli źle dobra­łeś nazwy dzia­łów jest duża szan­sa, że będą szu­kać potrzeb­nych infor­ma­cji nie tam gdzie je umie­ści­łeś. Takie pro­ble­my moż­na mini­ma­li­zo­wać przez dodat­ko­we sys­te­my nawi­ga­cyj­ne, któ­re zbłą­ka­nym użyt­kow­ni­kom pomo­gą zna­leźć infor­ma­cje. Taki­mi narzę­dzia­mi są mapa ser­wi­su, wyszu­ki­war­ka, punk­ty star­to­we, pasek nawi­ga­cyj­ny czy alter­na­tyw­ne menu – nasta­wio­ne na przy­kład na roz­wią­zy­wa­nie pro­ble­mów klien­ta.

Nale­ży pamię­tać, że klient może nie znać Two­jej fir­my i Two­ich pro­duk­tów. Poszu­ku­je on roz­wią­za­nia swo­je­go pro­ble­mu i doce­ni te ser­wi­sy WWW, któ­re mu w tym pomo­gą.

0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *