Efekt najazdu jest irytują…cy

Dla zaoszczędzenia miejs­ca sto­su­je się częs­to efek­ty pole­ga­jące na wyświ­et­la­niu opisu dopiero po wskaza­niu ele­men­tu kur­sorem. To jeden z klasy­cznych błędów psu­ją­cych ergonomię ser­wisu (praw­ie zawsze).


Generu­je to mnóst­wo prob­lemów dla użytkown­i­ka:

  • Sam musisz odszukać i sprawdz­ić wszys­tkie potenc­jalne ele­men­ty, które mogą być ele­men­ta­mi menu.
  • W danej chwili możesz wyświ­etlić tylko jeden opis, nie moż­na zatem porów­nać wszys­t­kich opcji.
  • Nie zawsze napisy pojaw­ia­ją się w bezpośred­nim sąsiedztwie kur­so­ra, musisz kierować wzrok raz na kur­sor, raz na opis.
  • Nie pozwala to na ocenę zawartoś­ci strony bez wchodzenia w inter­akcję.

Jeśli chcesz stworzyć menu z efek­tem najaz­du sugeru­ję odwróce­nie sytu­acji – czytelne menu tek­stowe, po wskaza­niu ele­men­tu menu uruchamia się jakaś inter­akc­ja lub pojaw­ia ele­ment graficzny — jest ciekaw­ie a jed­nocześnie ergonom­icznie.

0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *