Efekt najazdu jest irytują…cy

Dla zaosz­czę­dze­nia miej­sca sto­su­je się czę­sto efek­ty pole­ga­ją­ce na wyświe­tla­niu opi­su dopie­ro po wska­za­niu ele­men­tu kur­so­rem. To jeden z kla­sycz­nych błę­dów psu­ją­cych ergo­no­mię ser­wi­su (pra­wie zawsze).


Gene­ru­je to mnó­stwo pro­ble­mów dla użyt­kow­ni­ka:

  • Sam musisz odszu­kać i spraw­dzić wszyst­kie poten­cjal­ne ele­men­ty, któ­re mogą być ele­men­ta­mi menu.
  • W danej chwi­li możesz wyświe­tlić tyl­ko jeden opis, nie moż­na zatem porów­nać wszyst­kich opcji.
  • Nie zawsze napi­sy poja­wia­ją się w bez­po­śred­nim sąsiedz­twie kur­so­ra, musisz kie­ro­wać wzrok raz na kur­sor, raz na opis.
  • Nie pozwa­la to na oce­nę zawar­to­ści stro­ny bez wcho­dze­nia w inte­rak­cję.

Jeśli chcesz stwo­rzyć menu z efek­tem najaz­du suge­ru­ję odwró­ce­nie sytu­acji – czy­tel­ne menu tek­sto­we, po wska­za­niu ele­men­tu menu uru­cha­mia się jakaś inte­rak­cja lub poja­wia ele­ment gra­ficz­ny – jest cie­ka­wie a jed­no­cze­śnie ergo­no­micz­nie.

0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *